MENU
 

©  2001- 2013 MEDPRESS, wszelkie prawa zastrzeżone

   Opisy książek

  Współczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 

Współczesne leczenie astmy

  Alergologia współczesna
  Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna u dzieci i młodzieży
  Broń biologiczna
  Nadreaktywność oskrzeli -  patofizjologia i klinika
  Immunoterapia chorób układu oddechowego
  Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową
  Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego
  Zakażenia układu moczowego u dzieci
  Zapalenie - patofizjologia i klinika
  Zapalenie płuc - aktualne problemy kliniczne
  Postępy w alergologii - II
  Postępy w aerozoloterapii
  Postępy w pneumonologii
  Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc
   
   Współczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

prof. dr hab. med. TADEUSZ PŁUSA

Warszawa MEDPRESS, 2012

 

 

Drodzy Czytelnicy,

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi bardzo istotny problem zdrowotny. Obserwuje się co prawda zróżnicowanie geograficzne w zakresie  chorobowości na  to schorzenie, jednakże na całym świecie, a szczególnie w krajach rozwiniętych, trendy są wyraźnie i dynamicznie wzrostowe. Związane to jest nie tylko z konsumpcją tytoniu,  ale przede wszystkim wydłużaniem ludzkiego życia. Świadczą o tym dane epidemiologiczne pochodzące z krajów, w których zmniejsza się rozpowszechnienie palenia papierosów i następowo zapadalność na raka płuca, a zwiększa się chorobowość na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W 1990 roku POChP była na 12 miejscu wśród 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za utratę lat życia skorygowanych niesprawnością. Według sprawdzającej się jak dotąd prognozy Alana Lopeza I Christophera  Murraya, w 2020 roku POChP znajdzie się na piątym miejscu w tym rankingu (Alan D. Lopez & Christopher C.J.L. Murray: Change in the rank order of disease burden for 15 leading causes worldwide 1990 – 2020 as measured by DALYS. Nature Medicine, 1998).

W Polsce na POChP choruje ok. 2 mln osób i podobnie jak w innych krajach rozwiniętych choroba ta jest czwartą pod względem częstości przyczyną umieralności. Epidemiologiczny rozmiar zapadalności i chorobowości na to schorzenie sprawia, że nie mogą być one rozpoznawane i leczone wyłącznie przez ograniczoną liczbę specjalistów (w Polsce praktykuje 2400 lekarzy-specjalistów w dziedzinie chorób płuc), ale zasady postępowania w tych przypadkach powinny być znane wszystkim lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego książkę Pana prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy: „Współczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” stanowiącą kompleksowe omówienie złożonej problematyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, dedykowaną szeroko rozumianemu środowisku medycznemu, uważam za niezwykle wartościową. Opracowanie to przedstawia najbardziej współczesną wiedzę na temat epidemiologii patogenezy, postępowania w POChP oraz - co rzadko spotyka się a co zasługuje na szczególne podkreślenie - kosztów leczenia. Współczesność poglądów i wysoki naukowy poziom opracowania, skłaniają mnie do rekomendacji tego podręcznika nie tylko dla lekarzy POZ, ale również dla specjalistów w dziedzinie chorób płuc i innych dziedzin pokrewnych, jako cennego źródła uaktualnienia posiadanej wiedzy.

 

Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Współczesne leczenie astmy

pod redakcją 
prof. dr hab. med. TADEUSZA PŁUSY 

Warszawa MEDPRESS, 2008, str. 184;

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

Epidemiologia, patomechanizm i klinika astmy oskrzelowej                T. Płusa, T. Targowski 

Hipoteza higieniczna chorób alergicznych                                     T. Płusa  

Remodeling w astmie oskrzelowej i możliwości jego kontrolowania      T. Płusa 

Możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego                            T. Płusa

Współczesne problemy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową       T. Płusa

Zasady leczenia chorych na astmę oskrzelową                              T. Płusa  

Postępowanie w astmie ciężkiej i trudnej      T. Płusa

Postępowanie w stanie astmatycznym         T. Płusa

Postępowanie w astmie aspirynowej            T. Płusa

Astma u sportowców                                K. Jahnz-Różyk 

Agoniści receptora ß2 -adrenergicznego       A. Chciałowski, T. Płusa     

Leki przeciwcholinergiczne      T. Płusa

Glikokortykosteroidy              M. Kulus, T. Płusa

Leczenie skojarzone              T. Płusa  

Leki przeciwleukotrienowe      T. Płusa  

Inhibitory fosfodiesterazy       T. Płusa 

Leki przeciwhistaminowe        T. Płusa

Terapia anty-IgE                  T. Płusa

Kierunki poszukiwania nowych leków przeciwastmatycznych         T. Płusa

Terapia inhalacyjna w astmie                                                  A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk

Immunoterapia swoista w astmie                                             K. Jahnz-Różyk, A. Kucharczyk

Profilaktyka zakażeń układu oddechowego u chorych na astmę oskrzelowa   
                                                                                        A. Chciałowski, W. Lubiński, T. Płusa 

Farmakoekonomika astmy     K. Jahnz-Różyk

Spis

 

Alergologia współczesna

pod redakcją 
prof. dr hab. med. TADEUSZA PŁUSY 
i prof. dr hab. med. KARINY JAHNZ-RÓŻYK

____
Wydanie albumowe:  
240 stron w formacie A4,  twarda oprawa, papier kredowy, 105 kolorowych rycin  i 85 zestawień tabelarycznych
____

Spis treści:  

Przedmowa.............7
Tadeusz Płusa: Kalendarium alergologii  ...............9
Tadeusz Płusa: Reakcje immunologiczne  .............14
Maciej Tarkowski: Tolerancja immunologiczna ........24
Tadeusz Płusa: Zapalenie alergiczne ........................29
Tadeusz Płusa: Następstwa zapalenia w drogach oddechowych ...........37
Renata Różyńska: Źródła alergenów .............48
Tadeusz Płusa: Reakcje krzyżowe ................61
Marzena Justyna Mierzejewska: Rozpoznawanie chorób alergicznych ........69
Wojciech Lubiński: Spirometria w chorobach alergicznych układu oddechowego .......80
Andrzej Chciałowski: Endoskopia w chorobach alergicznych .............93
Wojciech Lubiński: Epidemiologia chorób alergicznych ...............101
Romuald Carewicz, Andrzej Chciałowski: Zakażenia a choroby alergiczne .....109
Kalina Jahnz- Różyk: Pyłkowica - Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa .........115
Kalina Jahnz- Różyk, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa: Astma oskrzelowa ........123
Andrzej Chciałowski: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych ..........146
Andrzej Chciałowski: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna .............151
Kalina Jahnz- Różyk: Anafilaksja ...............................................156
Kalina Jahnz- Różyk, Tadeusz Płusa: Alergia na jady owadów .....................161
Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na lateks ........................166
Kalina Jahnz- Różyk: Alergia na leki ............................171
Małgorzata Faber, Beata Mamełka: Alergia pokarmowa ................180
Andrzej Stankiewicz, Marcin Rękas: Alergiczne choroby oczu .................189
Stanisław Zabielski, Elwira Paluchowska: Alergiczne choroby skóry ............198
Beata Mamełka, Tadeusz Płusa: Immunoterapia alergenowo swoista ........... 215
Patrycja Grabowska: Funkcjonowanie psychiczne i jakość życia w chorobach alergicznych ............224
Tomasz Targowski, Sławomir From, Kalina Jahnz- Różyk: Farmakoekonomika chorób alergicznych .......232

Spis


Bezpieczna i racjonalna glikokortykosteroidoterapia wziewna
u dzieci i młodzieży

Przedmowa.

Astma oskrzelowa, której częstość w sposób widoczny zwiększała się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, stała się nie tylko problemem zdrowotnym, ale także społecznym, a w wielu przypad­kach również socjalnym. Holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z tą chorobą, rozpa­trywanie ich zarówno w wymiarze jednostkowym (upośledzenie jakości życia chorych), jak i szerszym (wpływ na kształtowanie się wskaźników chorobowości i umieralności) pozwala skoncentrować uwagę na najbardziej efektywnych sposobach leczenia.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonał się istotny postęp w zrozumieniu patogenezy ast­my, co zaowocowało większą skutecznością jej leczenia. U podstaw patogenezy tej choroby leży przewlekły proces zapalny, w którym istotną rolę pełnią zarówno miejscowe komórki układu oddechowego, jak i liczne komórki napływające do miejsca reakcji pod wpływem czynników chemotaktycznych, takie jak limfocyty, eozynofile, bazofile, monocyty, neutrofile i płytki krwi. Występowanie w astmie procesu zapalnego zostało potwierdzone w badaniach histopatologicz­nych u dorosłych i dzieci oraz w badaniach szerokiego spektrum mediatorów i czynników działających prozapalnie, uzyskanych z materiału z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (bron­choalveolar lavage, BAL).

Niekontrolowany proces zapalny może prowadzić do zmian strukturalnych w drogach oddecho­wych, często nieodwracalnych. Jak wykazano już przed dziesięciu laty zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych, wczesna interwencja i skuteczne leczenie przeciwzapalne z zastosowa­niem glikokortykosteroidów wziewnych (GKSw) może temu procesowi zapobiec.

Złożony patomechanizm astmy oskrzelowej wymaga szerokiego kompleksowego postępowania leczniczego. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, największe znaczenie ma stosowa­nie leków o działaniu przeciwzapalnym, wśród których GKSw są uważane za najskuteczniej­sze w terapii przewlekłej astmy oskrzelowej.

Zasada stopniowanego leczenia farmakologicznego astmy zakłada, ze zakres interwencji farmakologicznej zwiększa się wraz ze stopniem ciężkości przebiegu klinicznego choroby Tak więc w zależności od potrzeb stosuje się małe, średnie lub duże dawki GKSw, a także dodaje się inne leki: długodziałające (ß2-mimetyki, leki przeciwleukotrienowe i metyloksantyny o przedłużonym działaniu.

Cechy farmakokinetyczne różnych GKSw powodują, iż krzywa obrazująca zależność reakcji organizmu od dawki po osiągnięciu określonej dla danego preparatu wartości maksymalnej ma przebieg stosunkowo plaski, co oznacza, ze dalsze zwiększanie dawki nie zwiększa istotnie efektu klinicznego, a jedynie może nasilać działania niepożądane.

Coraz powszechniejsze stosowanie GKSw w leczeniu astmy zwróciło uwagę na możliwe ogól­noustrojowe działania uboczne tych leków, miedzy innymi na ich wpływ na czynność kory nadnerczy, metabolizm kostny i gęstość mineralną kości oraz wzrost dzieci, a także na ich możliwy wpływ na neuropeptydy i hormony utrzymującą homeostazą organizmu.

Niniejsza książka jest pierwszym polskim, w miarę możliwości kompleksowym, opracowa­niem poświeconym problemowi bezpiecznej i racjonalnej glikokortykosteroidoterapii wziewnej u dzieci i młodzieży Do jej napisania pod moją redakcją zaprosiłem grono wybitnych specjali­stów w dziedzinie alergologii i pneumonologii dziecięcej, doskonałych znawców tematu.

Oddając te monografię w ręce lekarzy, zwłaszcza rodzinnych, a także lekarzy specjalistów i specjalizujących się w zakresie alergologii, pneumonologii i pediatrii, mam nadzieję, że spotka się ona z żywym zainteresowaniem, a przede wszystkim okaże się pomocna w prawidłowym leczeniu astmy i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa,  Rabka Zdrój, grudzień 2004

Spis


BROŃ BIOLOGICZNA
Zagrożenie użycia broni biologicznej w obecnej rzeczywistości staje się coraz bardziej realne. Z tego powodu poznanie współczesnego stanu wiedzy w zakresie wczesnego rozpoznawania czynników biologicznych, a następnie możliwości stosowania skutecznego leczenia staje się konieczne dla studentów i lekarzy wszystkich specjalności. W monografii w sposób syntetyczny,w oparciu o współczesne dostępne piśmiennictwo i informacje niepublikowane, autorzy przedstawiają, kliniczny obraz zakażeń spowodowanych przez patogeny sklasyfikowane jako broń biologiczna. Szczególnie ważną częścią, opracowania są, rozdziały poświęcone możliwościom leczenia i zapobiegania skutkom omawianych zakażeń. Przedstawione kierunki działania w przypadku zagrożenia zaproponowane zostały na podstawie danych współczesnego piśmiennictwa.

SPIS TREŚCI:
Zagrożenie bronią biologiczną
Podział czynników biologicznych
Historia i akty prawne 
Postacie ataku biologicznego
Objawy chorobowe wywołane przez patogeny 
Rozpoznanie zakażenia patogenami biologicznymi
Czynniki bakteryjne jako broń biologiczna
Zakażenie wirusowe i riketsjowe
Zakażenia oportunistyczne
Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną
Antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego
Powikłania zakażeń układu oddechowego 
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bioterroryzmem .

Spis


NADREAKTYWNOŚĆ OSKRZELI - PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA 
pod redakcją  prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy  i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk
Warszawa, MEDPRESS, 2000; 

Nadreaktywność oskrzeli jest głównym objawem chorób układu oddechowego przebiegających z obturacją dróg oddechowych. Niniejsza monografia ukazuje patomechanizm tego zjawiska, możliwości jego rozpoznawania i leczenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono mechanizmy immunobiochemiczne prowadzące do nadreaktywności oskrzeli i odpowiedzialne za stopień jej nasilenia w astmie oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a także w innych stanach patologicznych, którym towarzyszy zwykle nadreaktywność oskrzeli. Autorzy adresują tę książkę do lekarzy wszystkich specjalności z nadzieją, że opisane w niej współczesne możliwości kontrolowania nadreaktywności oskrzeli okażą się przydatne w ich codziennej praktyce lekarskiej.

Spis


Immunoterapia chorób układu oddechowego
pod redakcją  prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy
Warszawa, MEDPRESS, 2000;

Wzajemne zależności między światem zewnętrznym a wnętrzem organizmu ludzkiego wynikają ze sprawności mechanizmów obronnych. Możliwość kontrolowania przebiegu tych zjawisk staje się coraz bardziej realna przy zastosowaniu najnowszych technik i metod.

W patologii układu oddechowego zapalenie stanowi główny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wzajemne powiązanie złożonych reakcji obronnych z naturalnymi odruchami kształtuje wiele objawów chorobowych. Gdy do tego dodać wiedzę z zakresu genetyki, oczywista się staje skala trudności i złożoność omawianego problemu.

Współczesna farmakologia wciąż dostarcza coraz to nowsze preparaty, które dają możliwość kontrolowania przebiegu zapalenia, jego modulowania i hamowania na poszczególnych etapach przemian. Z jednej strony są to antybiotyki, z drugiej zaś inne preparaty, o odmiennym w zasadzie kierunku działania. Ich łączny efekt kliniczny prowadzi do eliminacji objawów chorobowych, u podstawy czego leży zahamowanie reakcji zapalnej.

Współczesne spojrzenie na zachodzące przemiany w zakresie farmakologii i immunologii wskazuje na zasadność wykorzystania immunoterapii w jej różnych postaciach. W wielu elementach jest to dziedzina nadal dyskusyjna. Jednakże istnieją dane wskazujące niezbicie na możliwość uzyskiwania korzystnych wyników przy dobrze dobranej i właściwie prowadzonej immunoterapii.

Mamy nadzieję, że w niniejszej monografii, przygotowanej przez najznakomitszych ekspertów z zakresu immunologii, alergologii i pneumonologii, znajdziecie Państwo wyjaśnienie i uporządkowanie współczesnego stanu wiedzy z zakresu zapalenia i reakcji immunologicznych w patologii układu oddechowego.

    Spis


POSTĘPY W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAPALEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

pod redakcją prof. dr hab. med. Józefa Hałasy
Warszawa, MEDPRESS, 1999, str. 118; 

Zapalenia dróg oddechowych infekcyjne i alergiczne należą do najczęstszych chorób. Postęp w ich rozpoznawaniu i leczeniu dokonuje się ciągle, jednak nie nadąża za oczekiwaniami, jakie rodzi rozwój medycyny w innych dziedzinach. Sytuacja ta wymusza nieustanne prowadzenie badań i obserwacji, wymianę myśli i doświadczeń oraz przekazywanie udoskonalonej wiedzy o złożonej problematyce zapalenia dróg oddechowych lekarzom praktykom. Temu celowi służy zbiór prac zamieszczonych w tej książce.

Spis


POSTĘPY W LECZENIU CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy
Warszawa, MEDPRESS, 1999, str. 204;

Zmiany w leczeniu astmy oskrzelowej wynikają z lepszego poznania patomechanizmu tej choroby oraz z nowych możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego. Tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy tom "Postępów...". Zdajemy sobie sprawę, że tylko pełna informacja dostarczona przez specjalistów może stanowić podstawę do wdrażania nowych metod i leków, zapobiegających powikłaniom choroby. Mamy nadzieję, że monografia ta będzie pomocna w pracy zarówno lekarzy praktyków, jak i specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na astmę oskrzelową.

Spis


Zakażenia układu moczowego u dzieci
NAKŁAD WYCZERPANY

   Spis


ZAPALENIE - PATOFIZJOLOGIA I KLINIKA

pod redakcją prof. dr hab. med. Henryka Tchórzewskiego
Warszawa, MEDPRESS, 1998, str. 269;

Zapalenie jest interdyscyplinarnym problemem medycyny i biologii. Jako proces fizjologiczny jest reakcją ustroju na różne ponadprogramowe bodźce, głównie pochodzenia zakaźnego bądź immunologicznego.
    Do zrozumienia jego skomplikowanych zjawisk niezbędna stała się współpraca specjalistów z wielu dziedzin, poczynając od nauk morfologicznych, a na biologii molekularnej kończąc. Celem monografii jest przekazania najnowszej wiedzy teoretycznej na temat zapalenia wraz z omówieniem niektórych najistotniejszych problemów klinicznych.
    Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów, którzy posiadają oryginalny dorobek w danej dziedzinie i dzięki temu byli w stanie krytycznie uporządkować wiedzę i dokonać niezbędnych skrótów.
    Autorzy starali się przedstawić omówione zagadnienia w taki sposób, aby książka była użyteczna dla lekarzy doskonalących się w głównych specjalnościach.

Spis


ZAPALENIE PŁUC - AKTUALNE PROBLEMY KLINICZNE

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy
Warszawa, MEDPRESS, 1998, str. 241;

Postęp w zakresie możliwości diagnostycznych zakażeń układu oddechowego oraz coraz szersza wiedza w zakresie epidemiologii i terapii empirycznej skutecznie zmniejszają zagrożenie życia stwarzane przez zapalenia płuc. Jednak fakt, że zapalenie płuc najczęściej dotyczą one ludzi starych, obciążonych innymi przewlekłymi chorobami, a także pojawienie się nowych, możliwych obecnie do rozpoznania, patogenów i narastająca oporność bakterii na nowe generacje antybiotyków powoduje, że jest to nadal aktualny problem kliniczny.
    Konsekwencją tego jest opracowanie nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących szybkiego rozpoznawania i leczenia empirycznego chorych. Powstały nowe   podziały choroby, uwzględniające ciężkość ich przebiegu i możliwość skutecznego leczenia.
    Mamy nadzieję, że oferowane Państwu opracowanie starego, ale ciągle aktualnego problemu klinicznego, ułatwi kontrolowanie poprawności przebiegu choroby w codziennej praktyce lekarskiej. Dlatego książkę tę adresujemy nie tylko do lekarzy praktyków i pneumonologów, ale również do lekarzy innych specjalności, aby każdy chory z podejrzeniem o zapalenie płuc mógł być poddany kompetentnej obserwacji.

Spis


POSTĘPY W ALERGOLOGII - II

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy
Warszawa MEDPRESS, 1997, str. 286; 

Kolejna pozycja z cyklu "Postępy w..." została ponownie poświęcona współczesnym problemom alergologicznym. Dokonujący się postęp w naukach podstawowych umożliwia pełniejsze zrozumienie patomechanizmów przemian prowadzących do objawów klinicznych, a także racjonalnie uzasadnia  wybór optymalnej metody leczenia. Zawarte w monografii współczesne informacje z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych mogą być przydatne w pracy lekarza każdej specjalności.

Spis


POSTĘPY W AEROZOLOTERAPII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy,
Warszawa MEDPRESS, 1996, str. 158

NAKŁAD WYCZERPANY

Zgodnie z raportem naukowym Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, powołanego przez ONZ, w skład którego weszło 1500 ekspertów z 60 krajów świata, nie jest możliwe aby ocieplenie rejestrowane w XX wieku było spowodowane wyłącznie przyczynami naturalnymi. Decydującego dowodu dostarczyła poprawka wprowadzona do krytykowanych symulacji komputerowych. Uwzględniła ona problem emisji aerozoli pochodzących z kosmetyków i leków.

Podjęty zakaz wytwarzania leków wziewnych z nośnikiem freonowym od 1997 r. nakazuje, aby zapoznać się ze współczesnymi problemami aerozoloterapii. Miejsce tej grupy leków zostało już w pełni ustalone w klinice chorób układu oddechowego. Przedstawiana Państwu kolejna pozycja z serii "Postępy w..."proponuje tym razem współczesną ocenę znanych w zasadzie problemów, związanych ze stosowaniem, skutecznością i powikłaniami przy podawaniu preparatów farmaceutycznych drogą wziewną.

Sądzimy, że przedstawiona Państwu wiedza zainteresuje zarówno specjalistów alergologów i pnemonologów, jak też lekarzy praktyków z innych dziedzin medycyny.

Spis


POSTĘPY W PNEUMONOLOGII

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy
Warszawa MEDPRESS, 1994, str. 281; 

Kolejna monografia z serii "Postępy w..." przedstawia współczesne problemy diagnostyczne i terapeutyczne w klinice chorób płuc. Ze względu na częstość patologii układu oddechowego kierowana jest nie tylko do specjalistów pneumonologów i ftyzjatrów, ale również do lekarzy innych specjalności.

Spis


ASTMA OSKRZELOWA I PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

pod redakcją prof. dr hab. med. Tadeusza Płusy i dr hab. med. Kariny Jahnz-Różyk
Warszawa MEDPRESS, 2001, str. 312

Choroby obturacyjne dróg oddechowych - astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc, są obecnie postrzegane w coraz szerszym wymiarze, dotyczą bowiem 1/3 społeczeństwa w różnym wieku. Niepokojąca jest wzrastająca tendencja zachorowań stwierdzana w ciągu ostatnich dekad. Dotychczas neutralne środowisko naturalne staje się agresywnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie współczesnej patologii układu oddechowego. Czy jest to bezpośredni wpływ postępu technicznego i dokonujących się przemian społecznych? Czy zmiany, które zachodzą w naszym życiu, zawsze są korzystne? - Tego typu wątpliwości stają się inspiracją do prowadzenia badań i obserwacji wieloośrodkowych, których celem jest pogłębienie naszej wiedzy o istotnych problemach patologii układu oddechowego, a także określenie możliwości ich kontrolowania.

spis treści

Spis