2002, Tom 78, Nr 1  

 

Chomiczewski K.: Współczesne poglądy na zagrożenie bronią biologiczną\ Modern views on the threat of biological weapons

Targowski T., Płusa T.:
Historia i przyszłość broni biologicznej\ History and future of biological weapon

Jahnz-Różyk K.: 
Skutki działania aeorozoli bakterii i toksyn bakteryjnych na układ oddechowy \  Effects of bacterial and toxin aerosol action on the respiratory system   

Płusa T.:  Zakażenia wirusowe i riketsjowe jako broń biologiczna\ Virus and rickettsia infections as biological warfare

Gil J., Wojtuń S.: 
Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego powstające pod wpływem działania czynników biologicznych i chemicznych \  Alimentary tract disorders caused by chemical and biological factors

Zabielski S., Paluchowska E., Czamecka l.:  Zmiany skórne spowodowane użyciem broni biologicznej \ Skin changes caused by biological weapon 

Denys A.: Priony - zagrożenia przyszłości
Prions - danger for the future 

Płusa T.: Możliwości kontrolowania zakażeń wywołanych bronią biologiczną \ Possibilities of control in biological warfare infections


Kowalczyk M.: Toksykologiczne aspekty współczesnych zagrożeń \ Toxicological aspects of contemporary threats

Janiak M.K., Lisiak E.: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego
w warunkach współczesnych, l. Działanie dawek powyżej 0,5-1,0 Gy \ Health effects of the present-day exposures to ionising radiaiton. I. Exposures to doses exceeding 0.5-1.0 Gy

Janiak M.K., Lisiak E.: Skutki narażenia na działanie promieniowania jonizującego
w warunkach współczesnych.
II. Działanie dawek małych\ Health effects of the present-day exposures to ionising radiation. II. Exposures to low doses 

Rusecki P., Foremny J., Kucharska I.: Wojskowa służba zdrowia w systemie obrony przed bronią masowego rażenia\ Military health service in defence system of the weapon of mass destruction

Z życia Wojskowej Izby Lekarskiej .


 2002, Tom 78, Nr 2  

ARTYKUŁ REDAKCYJNY/ EDITORIAL
Kwiatkowski K.: Ortopedia na przełomie wieków/ Orthopaedics at the turn of the century   


PRACE ORYGINALNE/ ORIGINAL PAPERS

Kwiatkowski K., Cejmer W., Sowiński T.: 
Dostęp przezudowy w rewizyjnych protezoplastykach stawu biodrowego po obluzowaniu protezy połowiczej typu Austina Moore'a / 
Transfemoral approach in revision hip replacement after loosening of Austin-Moore hemiprosthesis 

PłomińskiJ., Kwiatkowski K.: Odległe wyniki artroskopowej meniscektomii/  Remote results of arthroscopic meniscectomy 

Dymara A.. Kwiatkowski K., Cejmer W.:
Analiza chorych i sposobów leczenia w Klinice Ortopedycznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w latach 1988-2000 / Analysis of the patients and the methods of treatment in the Department
of Orthopedic CSK WAM from 1988 to 2000

Dzik A.:  Złamania panewki polietylenowej po potezoplastyce cementowej stawu biodrowego / Mechanical domage to polythylene acetabulum after cemented hip joint prosthesis implantation

Dzik A.:  Powikłanie protezoplastyki stawu kolanowego / Complications of knee joint prosthesis implantations in clinical material

Kwiatkowski K., PłomińskiJ., Sowiński T., Ratyński G.:   Reartroskopia stawu kolanowego/ Rearthroscopy of the knee joint

Kwiatkowski K., Cejmer W., Sowiński T., Skalski K., Pawlikowski M.: 
Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina Moore'a / Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin Moore type

Adamus J., Olszewski R., Grabysa R., Wiśniewski J., Czarnecki R., Makowski T., Janczak J. Kwiatkowski W.: 
Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego / Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army

Misiołek M., Namysłowski G., Czecior E., Misiołek H., Półtorak A.: 
Zagrożenie gruczołu tarczowego w zaawansowanym raku krtani / Threat to the thyroid gland in advance laryngeal

OPISY PRZYPADKÓW/ CASE REPORTS

Sowiński T., Kwiatkowski K.: 
Rzadki przypadek porażenia nerwu kulszowego po alloplastyce stawu biodrowego/ Rare case of sciatic nerve palsy after total cementless hip arthroplasty

PRACE POGLĄDOWE/ REVIEW PAPERS
Kwiatkowski K., Płomiński J., Stachowiak J.:    Artroskopia - wczoraj, dziś i jutro / Arthroscopy- yesterday, today and tomorrow

Siwek W., Kwiatkowski K.:    
Metodyka usprawniania, w okresie wczesnym, po operacyjnej rekonstrukcji przerwania pierścienia rotatorów /Methods of rehabilitation in early period after surgical reconstruction of rotarot ring rupture

Stachowiak J., Kwiatkowski K., Sowiński T.: 
Staw rzepkowo-udowy w protezoplastyce całkowitej stawu kolanowego/ Patellofemoral joint in total knee arthroplasty

Kwiatkowski K., Sowiński T: 
Zmodyfikowany zabieg operacyjny EImsIie w leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki / Modification of the Elmslie Trillat procedure for surgical treatment of recurrent lateral patella dislocation 

Siwek W., Sowiński T., Kozłowski Z.: 
Własna metodyka usprawniania po operacyjnym leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki /Own method of rehabilitation after surgical treatment of recurrent lateral patella luxation

Płomiński J., Kwiatkowski K.:   
Skala IKDC w ocenie wydolności stawu kolanowego/ IKDC score in the assess of knee joint function 

Kwiecień J., Cholewa M., Skrobowski A.: 
Rola zmienności ciśnienia tętniczego krwi w klinice nadciśnienia tętniczego/ The role of arterial blond pressure variability in arterial hypertension teaching hospital

Włodarek D., Pakszys W., Rutkowska B., Barlik M.:
Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona/ Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease

Zdybel E., Raczyńska K., LauerJ., Gawęcki M., IwaniakA.: 
Retinopatia cukrzycowa u chorych z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym / Diabetic retinopathy in patients with type II diabetes mellitus and aterial hypertension

Z HISTORII MEDYCYNY/ FROM THE HISTORY OF MEDICINE

Unicki S., Węgrowicz M.: 
Wpływ wojny na psychikę ludności cywilnej i żołnierzy według Aloisa Alzheimera /Effect of war on the psyche of civilian population and soldiers according to Alois Alzheimer

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE/ OBITUARIES

Wodzisławski W.: Płk dr med. Zbigniew Biliński (29.07.1926- 13.05.2001 r.)


WOJSKOWA IZBA LEKARSKA/ MILITARY PHYSICIAN ASSOCIATION


Prof. dr hab. med. Eugeniusz Dziuk

 


2002, Tom 78 nr 3

 

SESJE PLENARNE/ PLENARY SESSIONS

Warczyńska A., Skrobowska E.: Obrazowanie schorzeń dróg żółciowych i trzustki metody rezonansu magnetycznego / Magnetic resonance imaging of the pancreas and the biliary tract

 

Kozłowski W., Sasor A., Socha K.: Rola współczesnej diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu schorzeń trzustki/ The role of modern pathomorphological diagnostics in the diagnosis of pancreatic diseases

 

Witczak W., Kuśnierz J., Trojanowski P.: Żywienie poza- i do-jelitowe w ostrym zapaleniu trzustki  /Parenteral and enteral feeding in acute pancreatitis

 

Płocharska E., Grzesiak J., Wrażeń R., Gadzicki R.: Znieczulenie zewnątrz oponowe ciągłe w odcinku piersiowym u chorych z patologią trzustki / A continual extradural anesthesia in thoracic segment in patients with pancreatic pathology

Witczak W., Stanowski E., Kuśnierz J., Trojanowski P.: Agresywne postępowanie zachowawcze jako metoda z wyboru w ostrym zapaleniu trzustki o ciężkim przebiegu  / An aggressive conservative treatment as a method of choice in severe cases of acute pancreatitis  

 

Witczak W., Stanowski E., Trojanowski P., Kuśnierz J.: Kiedy wkraczać operacyjnie w ostrym zapaleniu trzustki? / When to perform surgical treatment in acute pancreatitis  

 

Jabłoński S., Sapieżko J., Brocki M., Terlecki A., Kutwin L, Bella M., Wodzisławski M.: Postępowanie chirurgiczne w ostrym zapaleniu trzustki. (doświadczenia własne) / Surgical treatment of acutepancreatitis - own experience 

 

Sapieżko J., Jabłoński S., Brocki M., Bella M., Pełka-Nowakowska A., Gruda R., Klejszmit P., Sapieżko-Sobota J.: Postępowanie lecznicze w torbielach rzekomych trzustki /Therapeutic management in pancreatic pseudocyst

 

Bella M., Gawor Z., Brocki M., Piotrowski G., Sapieżko J.: Porównanie wielkości wątrobowego przepływu wrotnego u chorych z kamic pęcherzyka żółciowego a chorymi bez tego schorzenia /The comparison of portal hepatic blood flow in patients with gallstones and patients without this illness  

 

Klupińska G., Jochymski C., Chojnacki C.: Porównanie wyników testu oddechowego i badania histologicznego błony śluzowej żołądka u osób z objawowym i bezobjawowym zakażeniem Helicobacter pylori/ The comparison of respiratory tests and histological examination of stomach mucosa in patients with symptomatic and asymptomatic h. pyroli infection  

 

Klupińska G., Chojnacki J., Walecka E.: Porównanie wyników testu oddechowego i badania histologicznego błony śluzowej żołądka u osób z objawowym i bezobjawowym zakażeniem / Comparision of the results of breath test and gastric mucosa histological examination in subject with symptomatic and asymptomatic H. pyroli infection

 

Bąk-Romaniszyn L., Płaneta-Małecka I., Wiśniewska M., Bielański W., Konturek S. J., Rudnicka W., Chmiela M.: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale, a inne metody wykrywania zakażenia/ H. pyroli antigen assessment in faeces and other methods of infection detection

 

Bąk-Romaniszyn L., Płaneta-Małecka I., Wiśniewska M., Rudnicka W., Chmiela M.: Przydatność wykrywania przeciwciał anty-Heliobacter pyroli w ślinie / Usefulness of detecting anti-H. pyroli antibodies in saliva  

 

Stanowski E., Koziarski T., Kuśnierz J., Paczyński A.: Współczesne leczenie chirurgiczne choroby z zarzucania żołądkowo-przetykowego/ Modern methods of surgical treatment of GERD

 

Włodarski J., Zak D., Wojtuń S., Maruszyński M., Gil J.: Zabiegi chirurgiczne i endoskopowe w paliatywnym leczeniu zaawansowanego raka przełyku  / Surgical and endoscopic procedures in a palliative treatment of advanced esophageal cancer

 

Kozłowski W.: Zasady właściwej współpracy kliniczno-patomorfologicznej z punktu widzenia diagnostyki patomorfologicznej / Principles of proper clinical-pathomorphological cooperation from the point of view of pathomorphological diagnostics

 

Kleczkowski D., Horyński M., Gomtała M.: Przypadek przetoki żołądkowo- okrężniczej  /A case of gastrocolonic fistula

 

Paśnik K., Najdecki M., Krupa J.: Metody chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej/ Methods surgical treatment of obesity - advantages and disadvantages

 

Kłos M., Gil J., Wojtuń S.: Diagnostyka wirusowych zapaleń wątroby przenoszonych drogą pokarmową/ Diagnostics of orally transmitted viral hepatitis  

Kłos M., Gil J., Wojtuń S.: Zakażenia wirusami onkogennymi / An oncogenic virus infection

 

Dudziak M., Kruszewski J.: Leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C  / Treatment of acute and chronic hepatitis B and C

SESJE PLAKATOWE / POSTER SESSIONS

Czkwianianc E., Chilarski A., Płaneta-Małecka I.: Ektopowa trzustka zlokalizowana w żołądku 14-letniej dziewczynki/ Ectopic pancreas located in the stomach of a 14-year-old girl

 

Kwiecień A., Sieńkowska-Magoń M., Gadzicki R.: BóI - problem chorych z patologią trzustki / The pain - the problem of patients with pancreatic pathology

 

Mucha W., Wojtuń S., Gietka W., Gil J.: Wartość diagnostyczna ultrasonografii klasycznej, tomografii komputerowej i ECPW w różnicowaniu przewlekłego zapalenia trzustki i raka trzustki / The value of classical ultrasonography, computed tomography and ERCP in diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer

 

Socha K., Patera J., Sasok A., Kozłowski W.: Histopatologiczna ocena schorzeń trzustki w materiale własnym  / Histopatological assessment of pancreatic diseases - own experience  

 

Witczak W., Stanowski E., Korsak J.: Miejsce i rola plazmaferezy w ostrym zapaleniu trzustki  / The role of plasmapheresis in treatment of acute pancreatitis  

 

Wojtuń S., Gil J., Gietka W.: Wczesne i odległe wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki metody endoskopowej sfinkterotomii / The short-term and long-term outcome of ERCP/ES treatment of acute pancreatitis

 

Korniluk J., Barza U., Sarosiek T., Nurzyński P., Żołnierek K., Welsh G., Obrocka B., Pawlak W., Szczylik C.: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki z zastosowaniem Gemcytabiny (doświadczenia własne) / Chemiotherapy of advanced pancreatic cancer using Gemcytabine - own experience

 

Wojtuń S., Gil J., Gietka W.: Endoskopowe protezowanie dróg żółciowych - w leczeniu paliatywnym raka trzustki i dróg żółciowych / An endoscopic biliar tract stenting in a palliative treatment of pancreas and biliary tract cancer

 

Zwierowicz T., Zak D., Stańczyk M., Maruszyński M.: Rola laparotomii w ostrym zapaleniu trzustki / The role of laparotomy in acute pancreatitis

 

Żak D., Zwierowicz T., Stańczyk M., Maruszyński M.: Leczenie operacyjne raka trzustki w materiale II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej CSK WAM / Surgical treatment of pancreatic cancer basing on the material of II Departament of Surgery

 

Zwierowicz T., Kowalski S., Maruszyński M.: Przewlekłe zapalenie trzustki, jako problem chirurgiczny /Chronic pancreatitis as an issue for surgical treatment

 

Zwierowicz T., Kowalski S., Maruszyński M.: Leczenie zachowawcze i operacyjne przetok trzustkowych / Conservative and surgical treatment of pancreatic fistulae

 

Zwierowicz T., Kowalski S., Maruszyński M.: Torbiele rzekome trzustki -diagnostyka i leczenie  / Pancreatic pseudocysts - diagnosis and treatment

 

Czkwianianc E., Pertkiewicz J., Płaneta -Małecka I.: Żółtaczka mechaniczna u 4-letniego chłopca z mikrosferocydozą wrodzoną i zwężeniem dystalnego odcinka PZW  /Obstructive jaundice in a 4-year-old boy with congenital microspherocytosis and a stricture of a distal part of the common bile duct

  

Wojtuń S., Gil J.: Kamica przewodowa - możliwości rozpoznawania i leczenia endoskopowego / Choledocholithiasis - endoscopic diagnosis and treatment possibilities

 

Wojtuń S., Gil J., W. Gietka W, Szwed T., Zyśko B.: Wyniki leczenia kamicy przewodowej metodą endoskopowej sfinkterotomii / The outcome of Choledocholithiasis treatment using endoscopic sphincterotomy

Paśnik K., Bednarczyk J., Stanowski E.: Taktyka postępowania rozpoznawczego i leczniczego u chorych z podejrzeniem kamicy dróg żółciowych / Diagnostic and therapeutic management in patients with the suspicion of Choledocholithiasis  

Socha K., Patera J., Sasok A., Kozłowski W.: Pierwotne nowotwory pęcherzyka żółciowego /Gallbladder tumour-own experience  

Wojtuń S., Giętka W., Gil J.: Trudności techniczne w wykonywaniu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej / Technical difficulties performing ERCP/ES  

 

Grotowski M., Wojtuń S., Gil J.: Antygeny CEA, CA19-9 oraz IL-8, sTNFRII i slL-2R u osób ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka  / CEA, CA 19-9 antigens as well as IL-8, sTNFRII and slL-2R in cases of patientswith higher risk of developing colon cancer. A preliminary report

 

Wojtuń S., Gil J., Giętka W., Błaszak A., Różański W.: Rozszerzanie zwężeń przełyku metodami endoskopowymi/ Endoscopic dilations of esophagus strictures .

 

Dudziak M., Zakrzewski A., Kłos K., Abramowicz M., Muszyńska A., Kruszewski J., Tłustochowicz W.: Wyniki leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B  / The outcomeof chronic hepatitis B treatment.

 

Dudziak M., Zakrzewski A., Kłos K., Abramowicz M., Muszyńska A., Kruszewski J., Tłustochowicz W.: Wyniki leczenia skojarzonego przewlekłych zapaleń wątroby typu C / The outcomeof the combined treatment of chronic hepatitis C

 

Dudziak M., Paśnik K., Tłustochowicz W.: Krwawienie z żylaków żołądka - opis przypadku / Haemorrhage from gastric varices -the case report

 

Zakrzewski A., Dudziak M., Kłos K.: Wodobrzusze - trudności diagnostyczne - opis przypadku  /

Ascites -diagnostic difficulties - the case report.

 

Stańczyk M., Żak D., Zwierowicz T., Maruszyński M.: Skojarzone leczenie raka jelita grubego /

Combined treatment of colon cancer associated

 

Brzozowski K., Korniluk J., Osiecki M., Spyra S., Nurzyński P., Wcisło G., SarosiekT., Żołnierek K., Pawlak W., Szczylik C.,Twarkowski P.: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne/ Intra-arterial chemotherapy of metastases to the liver (HAI) - complicationsand technical difficulties.

 

Nurzyński P., Żołnierek K., Korniluk J., Wcisło G., Obrocka B., Kowalski P., Pawlak P., Szczylik C.: Chemioimmunoterapia raka nerki (doniesienie wstępne) /Chemoimmunotherapy of renal cancer. A preliminary report  1

 

Korniluk J., Wcisło G., Brzozowski K., BarzałJ., Osiecki M., Nurzyński P, Twarkowski P, Szczylik C.: Chemioterapia lokoregionalna przerzutów raka jelita grubego do wątroby z zastosowaniem 5FU /

Locoregionalchemotherapy of colon cancer metastases to the liver with 5FU application  

 

Korniluk J., Brzozowski K., Barzał J., Wcisło G., Osiecki M., Nurzyński P., Twarkowski P., Szczylik C.: Chemioterapia lokoregionalna raka pierwotnego wątroby (doświadczenia własne) /

Locoregionalchemotherapy of liver cancer- own experience

 

Jasek W., Witczak W., Trojanowski P.: Leczenie chorego po 14 godzinach od postrzału jamy brzusznej z dobrym skutkiem / The case report of successful treatment of 14-hour-old gunshot wound.

 

Chmieliński A., Stanowski E., Witczak W.: Odszczepiona torbiel oskrzelopochodna jako guz przestrzeni zaotrzewnowej  / A separated broncho-genous cyst as a retroperitoneal space tumour.

 

Wojtuń S., Witczak W., Stanowski E., Gil J.: Potworniak przestrzeni zaotrzewnowej nadbrzusza /

An epigastric retroperitoneal space teratoma

 

Trojanowski P., Witczak W., Stanowski E.: Siatka PHS do zaopatrywania ześlizgowej przepukliny pachwinowej z appendektomią / PHS mesh for treatment of inguinal hernia with appendectomy

 

Trojanowski P, Witczak W., Stanowski E., Kuśnierz J.: Propozycja zaopatrywania nawrotowych przepuklin pępkowych / The proposal of recurrent umbilical hernia treatment.

 

Najdecki M., Paśnik K.: Chirurgiczne leczenie otyłości  / Surgical obesity treatment - own experience

 

Paśnik K., Trepto J., Najdecki M., Krupa J.: Współczesne metody leczenia guzów krwawicowych /

Modern methods of haemorrhoids treatment

 

Dudek A., Dudziak M., Pachta A., Tłustochowicz T., Rączka A., Kozłowski W.: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby  / Rheumatic symptoms in patientswith chronic viral hepatitis.

 

Wojtuń S., Koktysz R., Gil J., Kozłowski W.: Uszkodzenia wątroby u chorych z zapaleniami jelita grubego / Liver damages in patients with inflammatory bowel diseases

 

Wojtuń S., Koktysz R., Gil J., Kozłowski W.: Rozpoznawanie przyczyn przewlekłych biegunek na podstawie badania endoskopowego z badaniem histopatologicznym / Diagnosis of chronic diarrhoea etiology on the basis of endoscopicmethods with histopathological examination

 

Wojtuń S., Koktysz R., Gil J., Kozłowski W.: Zaparcie - przydatność badań endoskopowych i histopatologicznych w ustaleniu jego przyczyny / Constipation - the value of endoscopic and histopathologicalmethods in the determination of its etiology

 

Sasok A., Socha K., Kozłowski W.: Ocena wartości metod immunohistochemicznych w rutynowej diagnostyce histopatologicznej chorób przewodu pokarmowego / Evaluation of immunohistochemical methods in histopathological diagnosisof the gastrointestinal tract diseases

 

Witczak W.: Przypadek cukrzycy 40 lat leczonej insuliną /Diabetic 40 years insulin treated - case report

 

Wichan P., Piotrowski W.: Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna - dziś i jutro /

Treatment of Lesniowski-Crohn disease - today and tomorrow

 

SESJE SATELITARNE DLA PIELĘGNIAREK SATELLITE SESSIONS FOR NURSES

Smogorzewska J.: Znaczenie konfliktu w organizacji pracy/ The importance of conflict in nurse's work organization

 

Kania M.: Problem zakażeń wewnątrzszpitalnych / The problem of infections hospital

 

Bednarczyk J.: Nowoczesne metody cięcia i koagulacji / Modern methods of cutting and coagulation

 

Wojtkowiak M., Wojtuń S., Błaszak A., Gil J.: Podstawowe środki używane do dezynfekcji sprzętu i akcesoriów endoskopowych. Narażenie pracowników pracowni endoskopowych/ Basic agents used for endoscopic equipment disinfection. The riskof exposure of endoscopic laboratory employees

 

Wojtuń S., BłaszakA., Wojtkowiak M., Gil J.: Powikłania zabiegów endoskopowych - epidemiologia, przyczyny, zapobieganie / Endoscopic procedures complications - epidemiology, reasonsand prevention  

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z GASTROENTEROLOGII ANOTHER GASTROLOGICAL PROBLEMS

Wojtuń S., Gil J., Jaklewicz D., Jałocha Ł.: Uwarunkowania etiopatogenetyczne i objawy kliniczne schorzeń trzustki / Basic pathogenetic and clinical indices of pancreatic diseases

 

Gil J., Giętka W., Wojtuń S.: Metody endoskopowe w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń trzustki – możliwości i ograniczenia/ Endoscopic methods in the diagnosis and treatment of pancreatic diseases - possibilitiesand limitations

 

Kosik K., Szwed T., Zyśko B., Wojtuń S., Mucha W.: Znaczenie ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki/ The role of classical ultrasonography and endosonographyin the diagnosis of pancreatic diseases

 

BłaszakA., Wojtuń S., Gil J.: Leczenie zachowawcze ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki  / A conservative treatment of acute and chronic pancreatitis

 

Wojtuń S., Kosik K., Gil. J.: Polipy pęcherzyka żółciowego - zasady postępowania /Gall bladder polyps - treatment principles

 

Błaszak A., Wojtuń S.: Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego / Motility disorders of the gastrointestinal tract

 

Wojtuń S., BłaszakA., Gil J.: Zespół nadwrażliwego jelita grubego - podstawowe wykładniki patogenetyczno-kliniczne i postępowanie  / Irritable bowel syndrome - basic pathogenetic-clinical features and management

 

Kozłowski W., Wojtuń S., Gil J.: Rola diagnostyki endoskopowej i patomorfologicznej w refluksowym zapaleniu błony śluzowej przełyku (GERD) / The role of endoscopic and pathomorphologic diagnosis in GERD

 

Kozłowski W., Wojtuń S., Gil J.: Przełyk Barret’a i diagnostyka i zasady nadzoru endoskopowo-histopatologicznego / Barrett esophagus: Diagnosis and principles of endoscopic and histopathological surveillance