CONTENTS 2015, Vol. XXXVIII, No. 226, APRIL/ SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXVIII, Nr 226, KWIECIEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
228-232

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Dietary prevention and treatment of diverticular disease of the colon


Milewska M1, Sińska B1, Kluciński A2.

Medical University of Warsaw, Poland: 1Department of Human Nutrition; 2Department of General, Gastroenterological Surgery and Surgical Oncology

Diverticular disease is more often categorized as a civilization disease that affects both women and men, especially at an old age. The pathophysiology remains complex and arises from the interaction between dietary fiber intake, bowel motility and mucosal changes in the colon. Obesity, smoking, low physical activity, low-fiber diet (poor in vegetables, fruit, whole grain products, seeds and nuts) are among factors that increase the risk for developing diverticular disease. Additionally, the colonic outpouchings may be influenced by involutional changes of the gastrointestinal tract. Therefore, the fiber rich diet (25-40g/day) plays an important role in prevention, as well as nonpharmacological treatment of uncomplicated diverticular disease. The successful goal of the therapy can be achieved by well-balanced diet or fiber supplements intake. Research indicate the effectiveness of probiotics in dietary management during the remission process. Moreover, drinking of appropriate water amount and excluding from the diet products decreasing colonic transit time – should be also applied.

Key words: elderly people, diverticular disease, fiber

Pol Med J, 2015; XXXVIII (226); 228–232

Postępowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu choroby uchyłkowej jelita grubego

Milewska M1, Sińska B1, Kluciński A2.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1Zakład Żywienia Człowieka; 2Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Choroba uchyłkowa jelita grubego coraz częściej zaliczana jest do grupy chorób cywilizacyjnych i dotyczy w równym stopniu zarówno kobiet jak i mężczyzn, zwłaszcza w starszym wieku. Patofizjologia uchyłkowatości jelita grubego jest złożona i wynika z korelacji między podażą błonnika pokarmowego, motoryką jelita a zmianami w śluzówce jelita. Wśród czynników ryzyka wymienia się otyłość, palenie tytoniu, niską aktywność fizyczną i stosowanie diety niskobłonnikowej, ubogiej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona i orzechy. Dodatkowo zmiany inwolucyjne w obrębie przewodu pokarmowego zwiększają ryzyko pojawienia się uchyłków w ścianie jelita grubego. Zarówno w profilaktyce jak i leczeniu niefarmakologicznym niepowikłanej choroby uchyłkowej duże znaczenie ma zwiększenie podaży z dietą błonnika pokarmowego (25-40g/dobę). Cel ten można osiągnąć poprzez prawidłowe zbilansowanie diety pod kątem tego składnika lub przy braku takiej możliwości uzupełnienie diety preparatami wysokobłonnikowymi. Badania wskazują także na skuteczność stosowania probiotyków w chorobie uchyłkowej jelita grubego w okresie remisji. Istotne znaczenie w profilaktyce choroby ma wypijanie odpowiedniej ilości płynów i wykluczenie z diety produktów o działaniu zapierającym.

Słowa kluczowe: osoby starsze, choroba uchyłkowa, błonnik pokarmowy

Pol Merkur Lekarski, 2015; XXXVIII (226); 228–232