CONTENTS 2015, Vol. XXXIX, No. 230, AUGUST/ SPIS TREŚCI 2015, Tom XXXIX, Nr 230, SIERPIEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
073-076

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Fecal transplantation the future therapy?


Rebizak E, Sierant K, Łabuzek K, Okopień B.

Department of Internal Diseases and Clinical Pharmacology, Silesian Medical University of Katowice, Poland

Intestinal bacteria play an important role in human physiology, taking part in the metabolism, absorption of nutrients and regulation of the immune system. In many illnesses the bacterial imbalance in the digestive tract occurs, and fecal transplantation is one method that allows you to restore the balance. The essence of the described method is to replace the pathogenesis, abnormal bacterial flora with the flora occurring in normal healthy individuals. So far, the main use of the method described in the article is resistant to antibiotics Clostridium difficile infection, which gives you a chance to avoid total colectomy. The article presents an accurate description of the same procedure to prepare the material, the selection of donor, recipient preparation and diseases, such as inflammatory bowel diseases, irritable bowel syndrome, diabetes and obesity, in which this method of treatment is currently practised. Key words: fecal transplantation, fecal microbiota transplantation, pseudomembranous enterocolitis, inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome

Pol Med J, 2015; XXXIX (230); 73–76

Transplantacja stolca terapią przyszłości?

Rebizak E, Sierant K, Łabuzek K, Okopień B.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Bakterie jelitowe odgrywają istotną rolę w fizjologii człowieka, biorąc udział w metabolizmie, wchłanianiu substancji odżywczych oraz regulacji układu immunologicznego. W wielu jednostkach chorobowych stwierdza się zaburzenia równowagi bakteryjnej w przewodzie pokarmowym, a transplantacja stolca stanowi jedną z metod, która umożliwia przywrócenie homeostazy. Istotą opisywanej metody jest zastąpienie patogennej, nieprawidłowej flory bakteryjnej, florą prawidłową występującą u osób zdrowych. Do tej pory głównym zastosowaniem metody opisywanej w artykule jest oporna na antybiotykoterapię infekcja Clostridium difficile, co daje szansę uniknięcia totalnej kolektomii. Artykuł przedstawia dokładny opis przebiegu samej procedury, przygotowania materiału, doboru dawcy, przygotowanie biorcy oraz chorób, w których próbuje się aktualnie wykorzystywać tą metodę leczniczą, takich jak nieswoiste choroby zapalne jelit, zespół jelita drażliwego, cukrzyca i otyłość i inne. Słowa kluczowe: transplantacja stolca, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, nieswoiste choroby zapalne jelit, zespół jelita drażliwego

Pol Merkur Lekarski, 2015; XXXIX (230); 73–76