CONTENTS 2016, Vol. XL, No. 235, JANUARY/ SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 235, STYCZEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
056-060

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The use of stem cells in some rheumatic diseases


Łyczkowska-Piotrowska J1, Radzikowska E2, Walecka I3, Maciejewski R4.

Central Clinical Hospital of the Ministry of Internal Affair and Administration in Warsaw, Poland: 1Observation Department; 2Department of Plastic Surgery; 3Department of Dermatology; 4Chair and Department of Natural Anatomy, Medical University of Lublin, Poland

Stem cells (SC) are characterized by the possibility of a potentially unlimited number of divisions, that are, its self-renewal and differentiation pot in all tissues of the body. The term „stem cells" was first used by the Russian histologist Alexander Maksimova in 1908 in relation to the hematopoietic stem cell (HSC – haematopoietic stem cells). SC, because of their ability to self-renewal and proliferation enormous potential, became the subject of numerous research around the world. These studies offer hope for improving the prognosis and optimization methods for the treatment of many types of diseases, including diseases of the developing autoimmune which include rheumatic diseases. Pain associated with the most common rheumatic diseases, like rheumatoid arthritis and osteoarthritis, cause temporary restriction of efficiency, frequent use of sick leave and abuse of painkillers. Rheumatic diseases often have young people in the labor force, have a chronic condition, and despite of the treatment over time lead to permanent disability and even premature death. Therapy with stem cells, can become an effective alternative to standard therapies used so far. The results of the first studies on the use of stem cells are promising and warrant further work on their application not only in rheumatic diseases.

Key words: stem cells, rheumatoid arthritis, osteoarthritis

Pol Med J, 2016; XL (235); 56–60

Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w wybranych chorobach reumatycznych

Łyczkowska-Piotrowska J1, Radzikowska E2, Walecka I3, Maciejewski R4.

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie: 1Oddział Obserwacyjny; 2Oddział Chirurgii Plastycznej; 3Klinika Dermatologii; 4Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komórki macierzyste, zwane też komórkami pnia (SC – stem cells), charakteryzuje możliwość potencjalnie nieograniczonej liczby podziałów, czyli samoodnawiania swojej puli oraz różnicowania się we wszystkie tkanki organizmu. Termin „komórki macierzyste” został po raz pierwszy użyty przez rosyjskiego histologa Aleksandra Maksimova w 1908 roku w odniesieniu do hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC – hematopoietic stem cells). SC ze względu na ich zdolność do samoodnowy oraz ogromny potencjał proliferacyjny, stały się przedmiotem badań na świecie. Ma z nich wynikać możliwość poprawy rokowania i optymalizacji metod terapii wielu jednostek chorobowych, w tym chorób rozwijających się na podłożu autoimmunologicznym, do których zaliczamy choroby reumatyczne. Dolegliwości bólowe związane z występującymi najczęściej chorobami reumatycznymi, czyli reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą zwyrodnieniową, są przyczyną czasowego ograniczenia sprawności, częstego korzystania ze zwolnień lekarskich oraz nadużywania leków przeciwbólowych. Choroby reumatyczne dotyczą często osób młodych czynnych zawodowo, mają charakter przewlekły i mimo stosowanego leczenia prowadzą z czasem do trwałej niepełnosprawności, kalectwa ,a nawet przedwczesnej śmierci. Terapia z zastosowaniem komórek macierzystych, może stać się skuteczną alternatywą, dla stosowanych dotychczas terapii standardowych. Wyniki pierwszych badań nad zastosowaniem komórek macierzystych są obiecujące i uzasadniają dalsze prace nad ich stosowaniem nie tylko w chorobach reumatycznych.

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (235); 56–60