CONTENTS 2016, Vol. XL, No. 237, MARCH/ SPIS TREŚCI 2016, Tom XL, Nr 237, MARZEC

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
168-172

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The impact assessment of pelvic floor exercises to reduce symptoms and quality of life of women with stress urinary incontinence


Jurczak I1, Chrzęszczyk M2.

1University of Social Sciences of Lodz, Poland; 2Health care facility “MEDICALL” of Piotrkow Trybunalski, Poland

Stress urinary incontinence (SUI) has an independent will, uncontrolled leakage of urine from the bladder during exercise, sneezing, coughing, laughing, bending or lifting heavy objects. It leads to an increase in abdominal pressure, resulting in a failure of muscular-ligamentous. This problem affects both women and men. Can lead to serious mental disorders such as depression, low self-esteem and dignity, decline in social status, deterioration of mood, anxiety and a decrease in sexual activity. In the treatment of SUI used surgical and conservative treatment, among others, in the form of pelvic floor exercises.
The aim of study
was to evaluate the effect of pelvic muscle exercise intensity and the frequency of the occurrence of outflow of urine and quality of life in women with SUI.
Materials and methods
. The study was conducted on a group of 30 women with a mean age of 46±4.23 years diagnosed with SUI. To carry out the study served its own questionnaire consisting of two parts, a total of 33 questions. All subjects have undergone training the muscles of the pelvic floor which consists of two stages. The first lasted four weeks, and consisted of a set of six exercises, in the second stage of the women received outline home exercise. Statistical analysis was performed using the statistical package PQStat ver. 1.4.2.324.
Results
. Regular pelvic floor muscle training resulted in in a 90% reduction in the frequency of women need to use the toilet during the day, and 93% of respondents get up less often, or not at all used the toilet at night. 30% of respondents declared reduce the outflow of urine during physical activity, and 17% during sneezing and wearing purchases. It has been found to reduce the need to use panty liners. 30% of women observed an improvement in the professional sphere, 28% in the sexual sphere and 21% in the social sphere and family.
Conclusion
. After completion of treatment observed a reduction in the number of uncontrolled micturition which contributed to the comfort of the surveyed women. After a series of exercises was noted improvement in interpersonal relations, in private life and professional life and an increased sense of satisfaction among patients.

Key words: stress incontinence, women, pelvic floor muscles, exercises

Pol Med J, 2016; XL (237); 168–172

Ocena wpływu ćwiczeń mięśni dna miednicy na redukcję objawów i jakość życia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Jurczak I1, Chrzęszczyk M2.

1Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; 2NZOZ „MEDICALL” w Piotrkowie Trybunalskim

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) charakteryzuje się niezależnym od woli, niekontrolowanym wyciekiem moczu z pęcherza moczowego podczas wysiłków, kichania, kaszlu, śmiechu, schylania się czy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Dochodzi wówczas do zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej, czego wynikiem jest niewydolność aparatu mięśniowo-więzadłowego. Problem ten dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, obniżenie poczucia własnej wartości oraz godności, zmniejszenia pozycji społecznej, pogorszenia nastroju, wystąpienia lęków oraz zmniejszenia aktywności seksualnej. W leczeniu WNM stosuje się leczenie chirurgiczne i leczenie zachowawcze m.in. pod postacią ćwiczeń mięśni dna miednicy.
Celem pracy
była ocena wpływu ćwiczeń mięśni dnia miednicy na intensywność i częstotliwość występowania epizodów wypływania moczu oraz jakość życia u kobiet z WNM. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 30 kobiet ze średnią wieku 46±4,23 lata ze zdiagnozowanym WNM. Do przeprowadzenia badania posłużył własny kwestionariusz ankiety składający się z dwóch części, łącznie 33 pytania. Wszystkie badane zostały poddane treningowi mięśni dna miednicy składającego się z dwóch etapów. Pierwszy trwał 4 tygodnie i składał się z zestawu 6 ćwiczeń, w drugim etapie kobiety otrzymały konspekt ćwiczeń do domu. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego PQStat ver. 1.4.2.324.
Wyniki
. Regularny trening mięśni dna miednicy spowodował u 90% kobiet zmniejszenie częstotliwości potrzeby korzystania z toalety w ciągu dnia, a 93% badanych wstawało rzadziej, bądź wcale nie korzystały z toalety nocą. 30% badanych zadeklarowało zmniejszenie wypływania moczu podczas wysiłku fizycznego, a 17% w czasie kichania i noszenia zakupów. Stwierdzono zmniejszenie potrzeby korzystania z wkładek higienicznych. 30% kobiet zaobserwowała poprawę w sferze zawodowej, 28% w sferze seksualnej a 21% w sferze społecznej i rodzinnej.
Wnioski
. Po zakończeniu terapii stwierdzono redukcję liczby niekontrolowanych mikcji, co wpłynęło na komfort badanych kobiet. Po cyklu ćwiczeń odnotowano poprawę w kontaktach międzyludzkich, w życiu prywatnym i zawodowym oraz zwiększenie poczucia zadowolenia wśród chorych.

Słowa kluczowe: wysiłkowe nietrzymanie moczu, kobiety, mięśnie dna miednicy, ćwiczenia

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (237); 168–172