CONTENTS , Vol. XLIII, No. 256, OCTOBER/ SPIS TREŚCI , Tom XLIII, Nr 256, PAŹDZIERNIK

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
186-189

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Diet in pathogenesis of acne vulgaris


Ozdarska K1, Osucha K2, Savitskyi S2, Malejczyk J2, Galus R2.

1Department of Bioanalysis and Medicine Evaluation, Farmaceutical Faculty with Laboratory Medicine Division, Medical University of Warsaw; 2Chair and Department of Histology and Embriology, Medical University of Warsaw

Acne vulgaris is one of the most common dermatologic condition especially among adolescents. Acne is related to excess sebum production by sebaceous glands, inflammation both within and adjacent to the comedones, hyperproliferation of Propionibacterium acnes. Some of investigations show association between acne and diet. Milk increases the level of IGF-1 leading to the synthesis of androgen-mediated increases sebum production. Chocolate predispose to hyperglycemia and insulinemia which aggravate of acne vulgaris. High levels of omega-6 fatty acids have been associated with increase of acne in contrast to omega-3 fatty acids, which decrease inflammation. Food have huge impact on development and severity of acne and may exert beneficial effect in the treatment of this disorder.

Key words: acne vulgaris, diet

Pol Med J, 2017; XLIII (256); 186–189

Rola diety w patogenezie trądzika pospolitego

Ozdarska K1, Osucha K2, Savitskyi S2, Malejczyk J2, Galus R2.

1Zakład Bioanalizy i Analizy Leków Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Trądzik pospolity jest jedną z najczęstszych chorób dermatologicznych, zwłaszcza wśród młodzieży. Trądzik związany jest z nadmierną aktywnością gruczołów łojowych, zapaleniem i tworzeniem zaskórników oraz zakażeniem bakteriami Propionibacterium acnes. Niektóre badania wykazują związek między trądzikiem i dietą. Mleko zwiększając stężenie IGF-1, nasila syntezę androgenów, które pośredniczą w produkcji sebum. Czekolada prowadzi do hiperglikemii i zwiększenia insulinemii, nasilającej rozwój trądzika. Zwiększone stężenie kwasów tłuszczowych omega-6 również pobudza rozwój trądzika, w przeciwieństwie do kwasów tłuszczowych omega-3, które zmniejszają stężenie czynników zapalnych. Reasumując, sposób odżywiania się ma duży wpływ na rozwój i nasilenie trądzika, a korzystny dobór diety może zmniejszać objawy tego schorzenia.

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, dieta

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLIII (256); 186–189