CONTENTS , Vol. XLV, No. 265, JULY/ SPIS TREŚCI , Tom XLV, Nr 265, LIPIEC

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
033-037

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Influence of body mass loss and insufficient nutrition on the quantity and type of complications occurring 3, 6 and 12 months after hospitalization


Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A.

Department of Clinical Dietetics, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland

Body mass loss and insufficient nutrition are common phenomena among hospitalized elderly patients. These abnormalities can lead to malnutrition, which in turn is associated with frequent complications and increased mortality.
 The aim of study
was to check the relationship between body mass loss and insufficient nutrition of patients over 65 with the diagnosis of cardiovascular diseases and the duration of their hospitalization and the incidence of complications over 3, 6 and 12 months since hospitalization.
Material and methods
. 76 patients with cardiovascular conditions were involved in the study. The patients were over 65 years of age. During the study, data on insufficient nutrition and body mass loss of patients were collected. Within 3, 6 and 12 months of observation data concerning the number of re-hospitalizations, the use of antibiotics and the presence of infections and other diseases were gathered.
Results
. During the 3 months preceding the study, 75% of patients had a restriction in food intake, and 64% of respondents lost their body mass. It has been demonstrated that the body mass loss of patients has a significant correlation with an increased frequency of complications mainly with those which had occurred within 3 months prior its recording. Whereas insufficient nutrition has a significant predictive value for prolonged hospitalization and is associated with increased frequency of complications, both these occurring over 3 months before its recording and those identified later (excluding the first stage of the study).
Conclusions
. Insufficient nutrition of patients is characterized by a higher predictive value for their prolonged hospitalization and occurrence of complications in comparison with body mass loss.

Key words: body mass loss, decreased food intake, duration of hospitalization, complications

Pol Med J, 2018; XLV (265); 33–37

Wpływ utraty masy ciała i niedostatecznego żywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących po 3, 6 i 12 miesiącach od czasu hospitalizacji

Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A.

Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Utrata masy ciała oraz niedostateczne żywienie są zjawiskami powszechnie występującymi wśród hospitalizowanych chorych w podeszłym wieku. Nieprawidłowości te mogą prowadzić do wystąpienia niedożywienia, co z kolei wiąże się z częstymi powikłaniami oraz zwiększoną umieralnością chorych.
Celem pracy
było sprawdzenie związku między utratą masy ciała oraz niedostatecznym żywieniem chorych powyżej 65. roku życia ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego a długością ich hospitalizacji oraz częstością występowania powikłań występujących w okresie 3, 6 i 12 miesięcy od czasu hospitalizacji.
Materiały i metody
. Badaniem objęto 76 chorych powyżej 65. roku życia ze zdiagnozowanymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Podczas badania zebrano dane na temat niedostatecznego żywienia oraz utraty masy ciała chorych. W okresie 3, 6 i 12 miesięcy obserwacji odnotowano liczbę ponownych hospitalizacji, stosowanie antybiotykoterapii oraz wystąpienia infekcji i chorób.
Wyniki
. W okresie 3 miesięcy poprzedzających wykonanie badania u 75% chorych stwierdzono ograniczenie w spożyciu posiłków, a u 64% respondentów utratę masy ciała. Wykazano, że utrata masy ciała chorych ma silny związek z częstością powikłań występujących głównie w okrasie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających jej odnotowanie. Natomiast niedostateczne żywienie ma istotną wartość predykcyjną dla wydłużonego okresu hospitalizacji oraz wiąże się z częstością występowania powikłań zarówno tych, które wystąpiły w okresie 3 miesięcy poprzedzających jego odnotowanie, jak i tych, które wystąpiły w okresie późniejszym (z wyłączeniem pierwszego etapu badania).
Wnioski
. Niedostateczne żywienie chorych odznacza się wyższą wartością predykcyjną dla długości okresu ich hospitalizacji oraz wystąpienia powikłań w porównaniu z utratą masy ciała.

Słowa kluczowe: utrata masy ciała, ograniczenie w spożyciu posiłków, długość hospitalizacji, powikłania

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLV (265); 33–37