CONTENTS , Vol. XLVI, No. 273, MARCH/ SPIS TREŚCI , Tom XLVI, Nr 273, MARZEC

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
122-124

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Radiological evaluation of the Stoffella metatarsal I osteotomy in the treatment of hallux valgus


Burczy M, Burczy J, Choiński A, Szymczak Z, Baranowski P, Michalski P, Dudek J.

Sub-Department of Orthopedics, Department of Neuroorthopedics, Mazovian Centre of Rehabilitation STOCER, Konstancin-Jeziorna, Poland

The Stoffella surgical method is a reverse Chevron distal metatarsal osteotomy, typically used in younger patients, with good bone quality. The technique is suitable for a variety of cases, from mild to severe, since the head of the first metatarsal may be moved laterally to the edge of the first metatarsal bone, thereby allowing for a significant degree of correction.
The aim of the paper
is to review the radiological results of patients suffering from hallux valgus who underwent Stoffella metatarsal I osteotomy.
Material and methods
. The study has been carried out using a sample of 23 patients, evaluating their pre and post-surgery radiographs. It seeks to examine the effectiveness of the Stoffella metatarsal I osteotomy by measurements of the HVA (Hallux Valgus Angle), IMA (Intermetatarsal Angle), DMAA (Distal Metaphyseal Articular Angle) both prior to and post-surgical correction.
Results
. The study demonstrated that the Stoffella Metatarsal I osteotomy has a high rate of success, with correction of the HVA, IMA, DMAA angles, with pre- surgery HVA being 29.7°±6.1°, IMA – 12.9°±3.6°, DMAA – 13.7°±7.1°, Post-surgery results show a mean reduction of 51.28%, 51.13%, 50.56% respectively towards a mean HVA of 14.5°±7.4° (p<0.001), mean IMA of 6.3°±3.7° (p<0.001), mean DMAA of 6.8°±4° (p<0.001). All patients who underwent the surgery had HVA, IMA, DMAA angles within the normal physiological range post-surgery.
Conclusions
. It was concluded that the Stoffella Metatarsal I osteotomy is effective in the correction of the hallux valgus.

Key words: Stoffella metatarsal I osteotomy, radiological evaluation, hallux valgus

Pol Med J, 2019; XLVI (273); 122–124

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Ocena radiologiczna osteotomii I kości śródstopia metodą Stoffella w leczeniu palucha koślawego


Burczy M, Burczy J, Choiński A, Szymczak Z, Baranowski P, Michalski P, Dudek J.

Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna, Polska

Metoda Stoffella jest odwróconą dystalną metodą Chevron, zwykle używaną u młodszych pacjentów, z dobrą jakością tkanki kostnej. Dzięki możliwości przesunięcia bocznego odciętej głowy I kości śródstopia, aż do brzegu jej trzonu, technika ta może być zastosowana do korekcji znacznego stopnia koślawości.
Celem pracy
jest ocena radiologiczna metody leczenia operacyjnego chorych poddanych operacji osteotomii I kości śródstopia sposobem Stoffella w celu korekcji palucha koślawego.
Materiał i metody
. Przeprowadzono analizę radiogramów 23 chorych z uwzględnieniem pomiarów kątów HVA (kąt koślawości palucha) IMA (kąt między I i II kością śródstopia) oraz DMAA (kąt nachylenia powierzchni stawowej) przed oraz po osteotomii I kości śródstopia metodą Stoffella.
Wyniki
. Średnie wartości kątów paluchów koślawych przed operacją wynosiły: HVA – 29.7°±6.1°, IMA – 12.9°±3.6° oraz DMAA -13.7°±7.1°, a po operacji: HVA –14.5°±7.4° (p<0.001), IMA – 6.3°±3.7° (p<0.001) oraz DMAA – 6.8°±4° (p<0.001). Uzyskano korekcję paluchów koślawych zmniejszając kąty odpowiednio o: 51.28%, 51.13%, oraz o 50.56%. Wszyscy chorzy poddani analizie uzyskali po operacji wartości kątów HVA, IMA, DMAA mieszczące się w granicach fizjologicznej normy.
Wnioski
. Osteotomia I kości śródstopia metodą Stoffella jest metodą efektywną, która daje dobre wyniki leczenia operacyjnego palucha koślawego.

Słowa kluczowe: osteotomia I kości śródstopia metodą Stoffella, ocena radiologiczna, paluch koślawy

Pol Merkur Lekarski, 2019; XLVI (273); 122–124