CONTENTS , Vol. XLVIII, No. 283, JANUARY/ SPIS TREŚCI , Tom XLVIII, Nr 283, STYCZEŃ

Full access to journal text
Dostęp do całego wydania miesięcznika
IP based access/
Dostęp po adresie IP

User/Password based access
Dostęp użytkownik/hasło


pages / strony ENGLISH POLISH BUY article KUP artykuł access / dostęp
039-041

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The impact of physical activity on the functional state of a small patient with cancer


Spera P1, Poniewierski P1,2, Kostiukow A2, Samborski W2.

1Neurodevelopmental Student Scientific Circle, University of Medical Sciences, Poznań, Poland; 2Clinic of Rheumatology and Rehabilitation, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland

According to the American Cancer Society, an increasing number of children with newly diagnosed cancer has been observed since 1975.
The aim of the study
is to present the effects of oncological treatment occurring within the musculoskeletal system and the impact of physical activity on the functional state of a small patient with cancer.
Material and methods
. A systematic review of articles in the PubMed browser from 2009 under the password „childhood cancer rehabilitation” was used in the article.
Results
. Oncological treatment has many negative effects both during and after treatment. Taking chemotherapy or radiation therapy often leads to peripheral neuropathies, pain, muscle weakness, impaired coordination, balance and chronic fatigue. Consequently, this reduces physical activity. Unused muscles begin to diminish, contributing to an increased feeling of weakness during basic daily activities. Research conducted among people who survived cancer in childhood showed that in adult life they are more often exposed to the occurrence of peripheral neuropathies, obesity and cardiovascular diseases. The use of physiotherapy in therapy of an oncological patient may reduce the risk of appearance of unwanted complications and bring relief during and after treatment. During rehabilitation the physiotherapist can use various methods, including classic massage, interactive video games, dance, neuromobilization, cycling, jogging or Graded Motor Imagery.
Conclusions
. Physical activity undertaken by children with each type of cancer during and shortly after treatment has a positive effect on the development of all motor skills, without increasing the risk of death. No adverse effects have been observed. The physiotherapist in the rehabilitation process focuses mainly on improving the quality of motor skills, gait pattern, reducing pain and training of basic everyday activities. However, there is still a lack of a consistent protocol for assessing physical activity in young patients with cancer.

Key words: oncology, pediatry, physiotherapy, physical activity

Pol Med J, 2020; XLVIII (283); 39–41

Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny małego pacjenta z chorobą nowotworową

Spera P1, Poniewierski P1,2, Kostiukow A2, Samborski W2.

1Neurorozwojowe Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2Klinika i Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Według badań prowadzonych przez American Cancer Society od roku 1975 obserwuje się coraz większe zwiększenie liczby dzieci z nowo zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Celem pracy
jest przedstawienie skutków leczenia onkologicznego występujących w obrębie narządu ruchu oraz wpływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny małego pacjenta z chorobą nowotworową.
Materiał i metody
. Podczas pisania pracy posłużono się systematycznym przeglądem artykułów w przeglądarce PubMed od roku 2009 pod hasłem „childhood cancer rehabilitation”.
Wyniki
. Leczenie onkologiczne niesie ze sobą wiele negatywnych skutków zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu. Przyjmowanie chemioterapii czy radioterapii często prowadzi do wystąpienia neuropatii obwodowych, bólu, osłabienia siły mięśniowej, zaburzeń koordynacji ruchowej, równowagi oraz chronicznego zmęczenia. W konsekwencji powoduje to ograniczenie aktywności fizycznej. Nieużywane mięśnie zaczynają zanikać, przyczyniając się do zwiększonego poczucia osłabienia w trakcie wykonywania podstawowych czynności. Badania przeprowadzone wśród osób, które w dzieciństwie przeżyły chorobę nowotworową, wykazały, że w dorosłym życiu częściej narażone są na wystąpienie neuropatii obwodowych, otyłości oraz chorób o podłożu sercowonaczyniowym. Zastosowanie fizjoterapii w terapii chorego onkologicznego może zmniejszyć ryzyko wystąpienia niechcianych powikłań oraz przynieść ulgę zarówno w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu. Podczas usprawniania fizjoterapeuta może wykorzystać różne metody, między innymi masaż klasyczny, interaktywne gry video, taniec, neuromobilizację, rower, jogging czy Graded Motor Imagery.
Wnioski
. Aktywność ruchowa podejmowana przez dzieci z każdym rodzajem nowotworu w trakcie leczenia jak i krótko po nim wpływa pozytywnie na rozwój wszystkich zdolności motorycznych, nie zwiększając ryzyka zgonu. Nie zaobserwowano również wystąpienia efektów niepożądanych. Fizjoterapeuta w procesie usprawniania koncentruje się głównie na poprawie jakości zdolności motorycznych, wzorca chodu, zmniejszeniu bólu oraz treningu podstawowych aktywności dnia codziennego. Nadal brakuje jednak jednolitego protokołu do ocenienia aktywności fizycznej u małych pacjentów z chorobą nowotworową.

Słowa kluczowe: onkologia, pediatria, fizjoterapia, aktywność fizyczna

Pol Merkur Lekarski, 2020; XLVIII (283); 39–41