Newsletter

Tom XLIV

Nie ma żadnych produktów
Tom XLIV

Podkategorie

 • 261

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 261, MARZEC
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 261, MARCH

  ARTYKUŁY REDAKCYJNE / EDITORIALS
  Dubaniewicz A. 91
  „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników genetycznych
  “Danger theory” as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non-infectious factors – a role of genetics factors
  Dubaniewicz A. 97
  „Teoria danger” jako wspólny mechanizm indukcji sarkoidozy przez czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne – rola czynników środowiskowych i autoimmunizacji
  “Danger theory”as a common mechanism of sarcoidosis induction by infectious and non- infectious factors – a role of environmental factors and autoimmunity

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Dubaniewicz A. 101
  Diagnostyczny algorytm postępowania w sarkoidozie płucnej i pozapłucnej
  The diagnostic algorithm of practice in pulmonary and extrapulmonary sarcoidosis
  Płusa T. 110
  Różnicowanie duszności u chorych na astmę i sarkoidozę płuc
  Differentiation of dyspnea in patients with asthma and lung sarcoidosis
  Filarecka A, Gnass M, Obrochta A, Szlubowska S, Kocoń P, Czyżewski D, Pankowski J, Szlubowski A. 113
  Postępy w endoskopowej diagnostyce sarkoidozy
  Advances in endoscopic diagnosis of sarcoidosis
  Piotrowski WJ. 118
  Badania radiologiczne w diagnostyce i monitorowaniu sarkoidozy układu oddechowego
  Radiological examinations in the diagnosis and monitoring of pulmonary sarcoidosis
  Dudziak M, Jankowska H, Dorniak K. 124
  Sarkoidoza serca: diagnostyka, leczenie i monitorowanie
  Cardiac sarcoidosis: diagnostics, treatment and follow-up
  Hebel R, Dubaniewicz-Wybieralska M, Dubaniewicz A. 130
  Neurosarkoidoza – diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie
  Neurosarcoidosis – diagnosis, clinical picture and therapy
  Płusa T. 135
  Postępy w różnicowaniu i leczeniu chorych na sarkoidozę
  Advances in differential diagnosis and treatment of patients with sarcoidosis
  Lewandowska K.139
  Nintedanib w leczeniu śródmiąższowych chorób płuc ze zwłóknieniem
  Nintedanib in the treatment of fibrosing interstital lung diseases
  Szczerkowska-Dobosz A, Stawczyk-Macieja M, Purzycka-Bohdan D, Dubaniewicz A, Nowicki R. 142
  Sarkoidoza skóry – wielki naśladowca
  Cutaneous sarcoidosis – a great imitator
  Kempisty A, Lewandowska A, Kuś J. 147
  Zaburzenia gospodarki wapniowej a suplementacja witaminy D u chorych na sarkoidozę – dwie strony medalu
  Disturbances of calcium metabolism and vitamin D supplementation in sarcoidosis – two-way street
  Niedoszytko P. 150
  Rehabilitacja chorych na sarkoidozę
  Rehabilitation of patients with sarcoidosis

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT

  Mackiewicz B, Siwiec J, Czekajska-Chehab E, Milanowski J. 152
  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i samoistne śródmiąższowe włóknienie płuc – opis przypadku
  Hypersensitivity pneumonitis and idiopathic pulmonary fibrosis – case report

 • 260

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 260, LUTY
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 260, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sarosiek T, Stelmaszuk M. 45
  Nowotwory jelita cienkiego
  Small intestine neoplasms

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Ławiński J, Jabłonowski Z. 49
  Analiza powikłań okołooperacyjnych przezskórnej nefrolitotomii w leczeniu kamicy nerkowej z zastosowaniem zmodyfikowanej klasyfikacji powikłań Clavien-Dindo
  The analysis of perioperative complications of percutaneous nephrolithotomy in the treatment of nephrolithiasis with the use of modified Clavien-Dindo classification

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Łazowski S, Zawodna M, Fertała N, Bryl M. 54
  Takotsubo cardiomyopathy in a young male with lung cancer and neoplastic embolization of the coronary microcirculation
  Kardiomiopatia takotsubo u młodego mężczyzny z rakiem płuca i nowotworową zatorowością mikrokrążenia wieńcowego
  Stelmaszuk M, Sarosiek T. 60
  Gruczolakorak dwunastnicy – opis przypadku
  Duodenal adenocarcinoma – a case report
  Baranowska A, Baranowski P, Płusa T. 64
  Ropnie w okolicy kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – opis przypadku
  Abscesses in the lumbo-sacral spine area – a case report
  Pasek J, Cieślar G, Pietrzak M, Jagodziński L, Sieroń A. 68
  Wykorzystanie zabiegów medycyny fizykalnej w leczeniu przewlekłych ran palców dłoni – opis przypadku
  Application of physical therapy procedures in the treatment of chronic wounds of palm fingers – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
  Wilczek MM, Olszewski R, Krupienicz A. 71
  Choroba sercowo-naczyniowa a kwasy tłuszczowe trans: konieczna ustawa
  Cardiovascular disease and trans fatty acids: legal act necessary
  Beketova G, Grynevych O, Solomakha L, Golovnia N. 75
  Proteflazid®: Clinical experience in children of young and preschool age – systematic review of postmarketing surveillance
  Proteflazid®: próby klinicznego zażywania przez niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym – przegląd systematyczny obserwacji po rejestracji w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa
  Baranowski P, Płusa T, Baranowska A. 82
  Ryzyko występowania zakażeń okołooperacyjnych po zabiegach ortopedycznych
  The risk of perioperative infections after orthopedic surgery

 • 259

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLIV, Nr 259, STYCZEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLIV, No. 259, JANUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Sarosiek T. 5
  Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK) – nowa grupa leków w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu sutkowego
  Inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDK) – a new group of medicines in therapy of advanced breast cancer

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Błaut-Jurkowska J, Kaźnica-Wiatr M, Żygadło A, Lenart-Migalska A, Knap K, Tomkiewicz-Pająk L, Podolec P, Olszowska M. 10
  Rodzaj i częstość występowania objawów kardiologicznych u chorych na sarkoidozę płuc
  Type and frequency of cardiac symptoms in patients with pulmonary sarcoidosis
  Konrad P, Chojnacki J, Kaczka A, Pawłowicz M, Rudnicki C, Chojnacki C. 15
  Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego
  Thyroid dysfunction in patients with small intestinal bacterial overgrowth

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Fertała N, Zawodna M, Kruzel K. 19
  Fast apixaban-related resolution of left ventricular thrombi in a patient with dilated cardiomyopathy
  Szybkie ustąpienie skrzeplin w lewej komorze podczas leczenia apiksabanem u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową
  Sławuta A, Boczar K, Ząbek A, Gajek J, Lelakowski J, Vijayaraman P, Małecka B. 23
  Implantable cardioverter defibrillator does not cure the heart
  Implantowany kardiowerter defibrylator nie leczy serca

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Knura M, Dragon J, Łabuzek K, Okopień B. 26
  Wpływ używania papierosów elektronicznych na funkcje śródbłonka naczyniowego oraz rozwój miażdżycy
  The impact of electronic cigarettes usage on the endothelial function and the progression of atherosclerosis
  Majsiak E, Cichoż-Lach H, Gubska O, Cukrowska B. 31
  Celiakia – choroba dzieci i dorosłych: objawy, powikłania, grupy ryzyka i choroby współistniejące
  Celiac disease – disease of children and adults: symptoms, disease complications, risk groups and comorbidities
  Nowak M, Nowak L, Nowak J, Chaniecki P. 36
  Keratoprotezy stałe i czasowe
  Fixed and temporary keratoprosthesis