Newsletter

Tom XLV

Jest 27 produktów.
Tom XLV

Podkategorie

 • 267

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 267, WRZESIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 267, SEPTEMBER

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL

  Kade G, Spaleniak S. 99
  Rola błon o wysokim punkcie odcięcia w leczeniu nerkozastępczym ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu sepsy – aktualny stan wiedzy
  The role of high cut off membranes in renal replacement therapy of acute kidney injury in the course of sepsis – the current state of knowledge

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Nadulska A, Opielak G, Szwajgier D, Bogucki J. 102
  Wybrane wskaźniki stanu zapalnego u chorych hospitalizowanych z różnym stopniem otyłości i zespołem metabolicznym
  Selected indicators of inflammation in patients hospitalized with various degrees of obesity and metabolic syndrome
  Bazarnik A, Wilk A, Bosak M, Kasprzyk K, Klimkowicz-Mrowiec A. 107
  Objawy lęku i depresji w padaczce w kontekście mechanizmów obronnych i aktywności elektrodermalnej
  Anxiety and depressive symptoms in epilepsy in the context of defense mechanisms and electrodermal activity

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Ofiara A, Szyszka M, Kułagowska J, Biejat A, Brzewski M, Kucińska B, Werner B,
  Pańczyk-Tomaszewska M. 114
  Zatorowość płucna u dziewczynki z zespołem nerczycowym i czynnikiem V Leiden – opis przypadku
  Pulmonary embolism in a girl with nephrotic syndrome and factor V Leiden – case report
  Ruszkowski J, Heleniak Z, Dębska-Ślizień A. 119
  Atypical hemolytic uremic syndrome: a new drug program and first Polish adult patient treated with eculizumab
  Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy: nowy program lekowy i pierwszy dorosły chory leczony ekulizumabem w Polsce

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Piasecki R, Michalak A, Cichoż-Lach H. 122
  Rola bioimpedancji elektrycznej w ocenie stanu nawodnienia chorych na marskość wątroby
  The role of electrical bioimpedance in the evaluation of the hydration status of patients with liver cirrhosis
  Rabijewski M. 126
  Stymulacja spermatogenezy u mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym
  Stimulation of spermatogenesis in men with hypogonadotropic hypogonadism
  Żuchowicz P, Skiba A, Gałecki P, Talarowska M. 131
  Inteligencja emocjonalna w zaburzeniach depresyjnych nawracających
  The emotional intelligence in major depressive disorders
  Filip M, Jasionowska J, Gałecki P. 134
  Znaczenie ketaminy w leczeniu zaburzeń depresyjnych
  The importance of the ketamine in depressive disorders

 • 266

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 266, SIERPIEŃ
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 266, AUGUST

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Zdrojewicz Z, Winiarski J, Michalik T, Śmieszniak B, Popowicz E, Szyca M. 53
  Czystek – królowa herbat
  Cistus – queen of teas

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Hübner I, Hübner J, Kroczka S. 57
  Comparative assessment of limb function and conduction parameters in peripheral nerves in the course of two forms of amyotrophic lateral sclerosis
  Ocena porównawcza sprawności kończyn oraz parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych w przebiegu dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego
  Flinik-Jankowska M. 63
  Zaburzenia psychiczne, niepsychotyczne u żołnierzy zawodowych hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
  Non-psychotic mental disorders in professional soldiers hospitalized in the Department of Psychiatry of the 10th Military Clinical Hospital in Bydgoszcz

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Lisiecka M, Trypuć Z, Mozer-Lisewska I. 67
  Takotsubo cardiomyopathy triggered by influenza B
  Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana przez grypę B
  Prech M, Bartela E, Szymak-Pawełczyk B. 71
  Maratończyk amator po zatrzymaniu krążenia. Czy i kiedy może ponownie wziąć udział w zawodach sportowych?
  An amateur marathon runner after sudden cardiac arrest. Whether and when can he return to sport competition?
  Tradecki M, Kobylańska M. 75
  Patient with glossopharyngeal schwannoma of cerebellopontine angle
  Pacjent z nerwiakiem nerwu IX kąta mostowo-móżdżkowego

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Kade G, Spaleniak S, Antosiewicz S. 77
  Sepsa – wciąż aktualny problem epidemiologiczny i ekonomiczny
  Sepsis – still valid economic and epidemiological problem
  Kosmalski M, Kurnatowska I. 81
  Racjonalna terapia hipoglikemizująca – spojrzenie nefro-diabetologiczne
  Rational hypoglycemic therapy – nephro-diabetologic view
  Jasionowska J, Filip M, Talarowska M, Gałecki P. 89
  Znaczenie szlaku kynureninowego w zaburzeniach depresyjnych
  The importance of the kynurenine pathway in depressive disorders

 • 265

  SPIS TREŚCI 2018, Tom XLV, Nr 265, LIPIEC
  CONTENTS 2018, VOL XLV, No. 265, JULY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K. 5
  Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K
  The importance of diet in the prevention of adverse reactions to vitamin K-dependent anticoagulants

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Kowalski J. 11
  Ocena funkcji nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Evaluation of renal function in the course of hypertension in the elderly
  Rynkowska-Kidawa M, Kidawa M, Kapusta J, Irzmański R, Matysiak R, Kowalski J. 17
  Ocena kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
  Assessment of the intima and media of carotid arteries in the course of hypertension in the elderly
  Podfigurna A, Czyżyk A, Męczekalski B. 24
  Stężenia kisspeptyny w surowicy u chorych z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym
  Serum kisspeptin levels in patients with anorexia nervosa
  Smoleń E, Hombek K, Słysz M, Jarema M, Kalita K. 28
  Ocena i uwarunkowania bólu u hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej
  Evaluation and determinants of pain in patients hospitalized for cancer
  Ostrowska J, Szostak-Węgierek D, Jeznach-Steinhagen A. 33
  Wpływ utraty masy ciała i niedostatecznego żywienia na liczbę i rodzaj powikłań występujących po 3, 6 i 12 miesiącach od czasu hospitalizacji
  Influence of body mass loss and insufficient nutrition on the quantity and type of complications occurring 3, 6 and 12 months after hospitalization
  Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A. 38
  Analiza najczęstszych przyczyn wizyt chorych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podczas 6-miesięcznej obserwacji
  Analysis of the most common reasons for patient visits to the primary care physician during a 6-month follow-up

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Marcinkowski P, Komendzińska-Ognik D, Rzymski S. 41
  Takotsubo cardiomyopathy triggered by profound hypoglycemia in a 39-year-old female with anorexia nervosa: strain monitoring of left ventricle function recovery
  Kardiomiopatia takotsubo sprowokowana głęboką hipoglikemią u 39-letniej chorej z jadłowstrętem psychicznym – analiza odkształcania podłużnego w monitorowaniu normalizacji funkcji lewej komory

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 46
  Bezpieczeństwo e-papierosów
  Safety of e-cigarettes


Produkty na stronie

Produkty na stronie