Newsletter

VOL XLVI

There are 30 products.
VOL XLVI

Subcategories

 • 273

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 273, MARZEC
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 273, MARCH

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Dobrek Ł. 103
  The outline of stress pathophysiology and pharmacodynamic action of plant-based eustressors – adaptogens
  Zarys patofizjologii stresu i farmakodynamiki roślinnych eustresorów – adaptogenów

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Lelakowska M, Olszowska M, Matusik PT, Przewłocki T, Nessler J, Podolec N, Podolec P, Komar M. 109
  Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej: wpływ na prawy przedsionek, dyspersję załamka P i zaburzenia rytmu serca w obserwacji średnioterminowej
  Transcatheter closure of atrial septal defect: impact on right atrium, P-wave dispersion and arrhythmias in mid-term follow-up Leszczyńska A, Skrzypczyk P, Leszczyńska B, Kuźma-Mroczkowska E, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 115
  Zwiększenie częstości zachorowania na ostre popaciorkowcowe kłębuszkowe zapalenie nerek w pierwszej połowie roku 2018 – doświadczenie jednego ośrodka
  Increased frequency of acute poststreptococcal glomerulonephritis in the first half of 2018 – single-center experience Burczy M, Burczy J, Choiński A, Szymczak Z, Baranowski P, Michalski P, Dudek J. 122
  Radiological evaluation of the Stoffella metatarsal I osteotomy in the treatment of hallux valgus
  Ocena radiologiczna osteotomii I kości śródstopia metodą Stoffella w leczeniu palucha koślawego
  Englert K, Kłosowicz A, Pelc P, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 125
  The impact of therapeutic modalities on patients with atopic dermatitis, psoriasis and vitiligo treated with phototherapy in the Jagiellonian University Outpatient Clinic
  Wpływ procedur terapeutycznych u chorych na atopowe zapalenie skóry, łuszczycę i bielactwo leczonych za pomocą fototerapii w Poradni Dermatologicznej Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Pełka K, Kłosowicz A, Wojas-Pelc A, Pastuszczak M. 130
  Influence of long-term steroid use on lymphocytes subsets in patients with lupus erythematosus
  Ocena wpływu długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów na subpopulacje limfocytów u chorych na tocznia rumieniowatego
  Flinik-Jankowska M. 134
  Próby samobójcze chorych w materiale Kliniki Psychiatrycznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 2015-2017
  Suicide attempts of patients in the material of the Department of Psychiatry of the 10th Military Clinical Hospital in Bydgoszcz in the years 2015-2017

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Gębala-Minta K, Orzechowska M, Danielecki C, Buszkiewicz K, Rodzki M, Greberski K, Bugajski P. 139
  Kardiochirurgiczne leczenie odmy śródpiersiowej po urazie wielonarządowym
  Cardiosurgical treatment of pneumomediastinum caused by polytrauma
  Baranowska A, Baranowski P, Rybarczyk M, Białowąs W, Baranowska J, Burczy M. 142
  Spinal cord infarction after tumor removal surgery of the thoracic region – a case report
  Udar rdzenia kręgowego po operacji wycięcia guza odcinka piersiowego kręgosłupa – opis przypadku
  Turczyn A, Skrzypczyk P, Mizerska-Wasiak M, Brzewski M, Pańczyk-Tomaszewska M. 146
  Przypadkowo rozpoznana kwasica kanalikowa dystalna z nefrokalcynozą – opis przypadku
  Accidentally diagnosed distal renal tubular acidosis with nephrocalcinosis – a case report

 • 272

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 272, LUTY
  CONTENTS 2019, Vol. XLVI, No. 272, FEBRUARY

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T. 55
  „Nowe” spojrzenie na „starą” boreliozę
  A „new” look at „old” borreliosis

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Okólska M, Róg B, Sałapa K, Tomkiewicz-Pająk L. 60
  Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych z dwupłatkową zastawką aorty
  Cardiovascular risk factors in patients with bicuspid aortic valve
  Spaleniak S, Lubas A, Kade G, Smoszna J, Niemczyk S. 64
  Infective endocarditis in chronic hemodialysis patients is it still a growing clinical challenge?
  Infekcyjne zapalenie wsierdzia w grupie chorych przewlekle hemodializowanych – nadal rosnące kliniczne wyzwanie?
  Tarkowska A. 68
  Nutritional status assessment in patients indicated to PTCA and after 3-month period of following dietary guidelines
  Ocena stanu odżywienia chorych przed zabiegiem przezskórnej angioplastyki wieńcowej oraz po 3-miesięcznym okresie stosowania
  zaleceń żywieniowych
  Wydra T, Matuszewski P, Baranowska A, Dąbrowski P, Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K. 72
  Analiza obciążeń przedoperacyjnych i ich związku z umieralnością pooperacyjną u chorych ze złamaniem bliższego końca kości udowej
  Analysis of pre-operative loads and their relation to postoperative mortality in patients with proximal femur fracture
  Łukasik A, Kozicka K, Wojas-Pelc A. 77
  The influence of methotrexate on hair loss while using immunomodulatory doses
  Wpływ metotreksatu na wypadanie włosów przy zastosowaniu immunomodulujących dawek leku
  Kozicka K, Łukasik A, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 80
  Methods of treatment patients with androgenetic alopecia based on reference of Department of Dermatology in Cracow
  Metody leczenia chorych na łysienie androgenowe w materiale Kliniki Dermatologii w Krakowie

  OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT

  Pragnący K. 84
  Trudności w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego z zastosowaniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej – opis przypadku
  Difficulties in treating obsessive-compulsive disorder with cognitive-behavioral therapy – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Krawczuk K, Czupryna P, Pancewicz S, Ołdak E, Moniuszko-Malinowska A. 88
  Wybrane wirusowe neuroinfekcje u dzieci
  Selected viral neuroinfections in children
  Pietras T, Witusik A, Mokros Ł, Sipowcz K. 94
  The paradigms of contemporary psychiatry
  Paradygmaty współczesnej psychiatrii

 • 271

  SPIS TREŚCI 2019, Tom XLVI, Nr 271, STYCZEŃ
  CONTENTS 2019, VOL XLVI, No. 271, JANUARY


  ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
  Płusa T, Baranowska A, Baranowski P. 5
  Komórki macierzyste we współczesnej medycynie
  Stem cells in contemporary medicine

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Rozpędek W, Pytel D, Diehl J.A, Majsterek I. 9
  Niskocząsteczkowe inhibitory szlaku adaptacyjnej odpowiedzi na stres zależnego od kinazy PERK jako nowatorska strategia terapeutyczna w leczeniu choroby Alzheimera
  Small-molecule inhibitors of the PERK-dependent Unfolded Protein Response signaling pathway as a novel treatment strategy against Alzheimer’s disease
  Białowąs W, Rybarczyk M, Baranowski P, Baranowska A, Konieczny R, Albarazi F. 16
  Leczenie operacyjne złamań zęba obrotnika z dostępu przedniego
  Surgical treatment of the odontoid fractures from anterior approach
  Rybarczyk M, Białowąs W, Baranowski P, Baranowska A. 20
  Chirurgiczne leczenie uszkodzeń połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
  Surgical treatment of damage to the cranio-vertebral junction
  Matuszewski P, Wydra T, Baranowska A, Mikuła W, Kiwerska-Jagodzińska K. 25
  Analiza postępowania w złamaniach okołoprotezowych kości udowej po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
  Analysis of management of periprosthetic fractures of the femur after hip arthroplasty
  Matyash V, Grynevych O, Broun T. 30
  PROTEFLAZID®: clinical studies as evidence base of its antiviral activity
  PROTEFLAZID®: badania kliniczne jako postawa dowodowa aktywności przeciwwirusowej
  Kłosowicz A, Englert K, Pełka K, Pastuszczak M, Wojas-Pelc A. 32
  Autoimmunity in lichen planopilaris patients
  Autoimmunizacja u chorych z liszajem płaskim mieszkowym

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Greberski K, Rzymski S, Kołowrotkiewicz A, Furmaniuk J, Bugajski P. 36
  Takotsubo syndrome following mitral valve replacement and left anterior descending coronary artery bypass grafting
  Zespół takotsubo po operacji implantacji protezy zastawki mitralnej i pomostowaniu tętnicy zstępującej przedniej
  Kaliszewski K, Nowak Ł, Santorowska H, Kiełb P. 42
  Szpiczak plazmocytowy tarczycy – opis przypadku
  Extramedullary plasmacytoma of the thyroid gland – a case report

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Karcz K, Królak-Olejnik B, Paluszyńska D. 45
  Dieta wegetariańska w ciąży i okresie laktacji – bezpieczeństwo i zasady bilansowania jadłospisu w aspekcie optymalnego rozwoju płodu i noworodka
  Vegetarian diet in pregnancy and lactation – safety and rules of balancing meal plan in the aspect of optimal fetal and infant development


Products by page

Products by page