Newsletter

VOL XLVIII

There are 45 products.
VOL XLVIII

Subcategories

 • 285

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 285
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 285

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

  Poliwczak AR, Jędrzejczak-Pospiech K, Błaszczyk J, Białkowska-Warzecha J, Woźny J, Jabłkowski M. 147
  Safety assessment of chronic hepatitis C treatment using h-FABP and 24-hour ECG Holter monitoring
  Ocena bezpieczeństwa leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C za pomocą h-FABP i 24-godzinnego EKG metodą Holtera
  Khmil M, Khmil S, Marushchak M, Halnykina S, Khmil A. 152
  Reproductive hormone metabolism in women with infertility due to polycystic ovary syndrome depending on the constitutional body types
  Metabolizm hormonów reprodukcyjnych u kobiet z niepłodnością z powodu zespołu policystycznych jajników w zależności od konstytucyjnych typów ciała
  Heryak S, Petrenko N, Dobrianska V. 157
  Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection
  Zapobieganie powikłaniom okołoporodowym u kobiet w ciąży z przewlekłym zakażeniem wirusem brodawczaka
  Jaworek AK, Jaworek M, Szafraniec K, Pawlicka A, Wojas-Pelc A. 162
  Can the blood tryptase be an indicator of the severity of atopic dermatitis?
  Czy stężenie tryptazy we krwi może być wskaźnikiem nasilenia atopowego zapalenia skóry?
  Jaworek AK, Obtułowicz A, Hałubiec P, Krzysztofik E, Wojas-Pelc A. 166
  Is vitamin D concentration an indicator of the severity of atopic dermatitis and chronic spontaneous urticaria in adults?
  Czy stężenie witaminy D jest wskaźnikiem nasilenia atopowego zapalenia skóry i przewlekłej pokrzywki spontanicznej u dorosłych?
  Pokhil SI, Bondarenko AV, Bocharova TV, Lepilina KM, Lytvynenko MV, Gargin VV. 170
  Implementation and analysis of Babesia immunoassay testing
  Wykonanie i analiza wyników testu immunologicznego w kierunku Babesia spp.
  Trzcińska S, Nowak Z. 174
  Analysis of scoliosis deformation in the Zebris computer study as an assessment of the effectiveness of the FED method in the treatment of idiopathic scolioses
  Analiza deformacji skoliozy w badaniu komputerowym Zebris jako ocena skuteczności metody FED w leczeniu skolioz idiopatycznych

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Sokołowska M, Rajewska A, Mikołajek-Bedner W, Lebdowicz J, Nurek K, Kwiatkowski S, Torbé A. 179
  Cesarean scar pregnancy – case resports and literature review
  Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
  Pękala P, Jarzyński T, Baranowska A. 184
  Shoulder dislocation – analysis of cases and neurological complications
  Zwichnięcie stawu ramiennego – analiza przypadków i powikłań neurologicznych

  EXPERIMENTAL PAPERS / PRACE EKSPERYMENTALNE

  Dobrek L, Nalik-Iwaniak K, Arent Z. 188
  Effect of  α-1-adrenolytic agent and 5-α-reductase inhibitor on renal function in an experimental model of hyperprolactinemia-induced benign prostatic hyperplasia
  Wpływ leczenia α-1-adrenolitycznego oraz inhibitorem 5-α-reduktazy na funkcje nerek w eksperymentalnym modelu przerostu prostaty indukowanego hiperprolaktynemią

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Surma S, Romańczyk M, Łabuzek K. 195
  Coronavirus SARS-Cov-2 and arterial hypertension – facts and myths
  Koronawirus SARS-Cov-2 a nadciśnienie tętnicze – fakty i mity
  Płusa T, Lengier-Krajewska M, Baranowska A, Krawczyk J. 199
  Chloroquine in controlling biological infections
  Chlorochina w kontrolowaniu zakażeń biologicznych
  Kacprzyk M, Kuniewicz M, Lelakowski J. 204
  Trzepotanie przedsionków w praktyce kardiologa
  Atrial flutter in cardiology practice
  Dyrka K, Miedziaszczyk M, Szałek E, Łącka K. 209
  Endocrine abnormalities induced by the antiviral drugs and frequency of their occurrence
  Zaburzenia endokrynne wywoływane przez leki przeciwwirusowe i częstość ich występowania
  Abukhouskaya N, Kowalczyk R, Górniewski G, Janiak M, Kosson D, Trzebicki J. 215
  Hipotensja – powikłanie znieczulenia podpajęczynówkowego szczególnie groźne u chorych w podeszłym wieku
  Hypotension – a complication of subarachnoid anesthesia especially dangerous in patients aged

 • 284

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 284
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 283

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Kohut I, Galnykina S, Kushynska M, Krynytska I, Marushchak M, Kamyshnyi A. 77
  The role of Candida spp. contamination and efficacy of camphorated oil in skin care of incontinent associated dermatitis patients
  Rola zanieczyszczenia Candida spp. a skuteczność olejku kamforowego w pielęgnacji skóry u chorych z nietrzymaniem moczu i zapaleniem skóry
  Klocek P, Klocek M, Jeśman Cz. 82
  Ocena częstości występowania objawów zespołu suchego oka u żołnierzy Żandarmerii Wojskowej pełniących służbę poza granicami kraju
  Assessment of the incidence of dry eye syndrome symptoms in Military Police soldiers serving outside the country
  Kostiukow A, Poniewierski P, Strzelecki W, Samborski W. 87
  Assessment of student’s knowledge and awareness of autism spectrum disorder
  Ocena wiedzy i świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu
  Cherkashyna L, Shklyar A, Demikhova N, Protsenko O, Kicha N, Sukhonosov R, Heera Harpreet Singh, Sytiuk T. 93
  Lipofuscin content in the muscle tissue during the early postmortem period: improvement of forensic diagnosis of the prescription of death coming
  Zawartość lipofuscyny w tkance mięśniowej we wczesnym okresie pośmiertnym: poprawa diagnostyki sądowej zagrożenia śmiercią

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
  Nowak P, Liszniański P, Nowak J. 97
  Nawracające częstoskurcze komorowe jako przyczyna dekompensacji układu krążenia w przypadku różnych chorób współtowarzyszących
  Recurrent ventricular tachycardia as a cause of circulatory decompensation in the case of various comorbid diseases
  Burek J, Jaworska K, Witkowski G, Durlik M. 100
  Asymptomatic cardiac and gallbladder involvement at initial presentation of Legionnaires’ disease
  Bezobjawowe zajęcie serca i pęcherzyka żółciowego w początkowym obrazie klinicznym choroby legionistów
  Skowron Ł, Gonciarz M. 103
  Increased activity of aspartate aminotransferase in an asymptomatic young woman – case report
  Podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej u młodej kobiety bez objawów klinicznych – opis przypadku
  Jankowski J, Jedynak P, Pazik J. 105
  Pregnant woman with primary membranous nephropathy – case report
  Ciężarna kobieta z pierwotną nefropatią błoniastą – opis przypadku
  Kober P, Gozdowska J, Sawicka M, Ślubowska K, Pacholczyk M, Durlik M. 108
  Cutaneous nocardiosis in a liver transplant recipient – case report
  Nocardioza skórna u chorej po transplantacji wątroby – opis przypadku

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 112
  Możliwości kontrolowania zakażenia nowym wirusem Corona – 2019-nCoV
  Options for controlling new Corona virus infection – 2019-nCoV
  Kaczmarek N, Jamka M, Walkowiak J. 120
  Związek wybranych polimorfizmów genu laktoferyny oraz genów dla receptorów laktoferyny z występowaniem zaburzeń metabolicznych u osób otyłych
  An association of selected polymorphisms of the lactoferrin gene and genes for lactoferrin receptors in the prevalence of metabolic disorders in obese subjects
  Jakubczyk K, Dec K, Kałduńska J, Kawczuga D, Kochman J, Janda K. 124
  Reactive oxygen species – sources, functions, oxidative damage
  Reaktywne formy tlenu – źródła, funkcje, uszkodzenia oksydacyjne
  Jakubczyk K, Kałduńska J, Dec K, Kawczuga D, Janda K. 128
  Antioxidant properties of small-molecule non-enzymatic compounds
  Właściwości antyoksydacyjne małocząsteczkowych związków nieenzymatycznych
  Górski M, Całyniuk B, Garbicz J, Żukowska-Bąk M, Kapcińska A, Paciorek K, Polaniak R. 133
  Zaburzenia odżywiania – rozpoznanie i charakterystyka
  Eating disorders – diagnosis and characteristics
  Witusik A, Sipowicz K, Podlecka M, Pietras T. 139
  Music therapy and psychotherapy as non-pharmacological methods supporting therapy in medicine – similarities and differences
  Muzykoterapia i psychoterapia jako metody niefarmakologiczne wspierające terapię w medycynie – podobieństwa i różnice

 • 283

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 283
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 283

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M, Krynytska I. 5
  Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia
  Cechy nadciśnienia tętniczego u kobiet postmenopausalnych z zaburzeniami mineralnej gęstości kości i dyslipidemią
  Mikulska P, Chojnacki J, Stępień A, Konrad P, Chojnacki C. 10
  Wpływ serotoniny na objawy psychosomatyczne u chorych z dyspepsją czynnościową
  The influence of serotonin on psychosomatic symptoms in patients with functional dyspepsia
  Kostiukow A, Samborski W. 15
  The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in children with autism spectrum disorders
  Efektywność tlenowej terapii hiperbatycznej (HBOT) u dzieci ze spectrum autyzmu
  Jaworek AK, Szafraniec K, Jaworek M, Hałubiec P, Wojas-Pelc A. 19
  Is the presence of a fur animal an exacerbating factor of atopic dermatitis in adults?
  Czy obecność zwierzęcia futerkowego jest czynnikiem zaostrzającym przebieg atopowego zapalenia skóry u dorosłych?
  Stryjewska K, Pytko-Polonczyk J, Sagbraaten S, Sagbraaten SVM, Stryjewski PJ. 23
  The oral health of patients with acute coronary syndrome confirmed by means of coronary angiography
  Stan zdrowia jamy ustnej chorych z ostrym zespołem wieńcowym potwierdzonym za pomocą angiografii wieńcowej
  Pawlowicz A, Tymczyna-Borowicz B, Ptasiewicz M. 27
  The state of the oral health in patients with type 2 diabetes
  Stan zdrowia jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2
  Shcherba V, Havrylenko Y, Krynytska I, Marushchak M, Korda M. 32
  A comparative study of oral microbiocenosis structure in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction
  Badanie porównawcze struktury mikrobiocenozy jamy ustnej w eksperymentalnym zapaleniu przyzębia bez chorób współistniejących i zapaleniu przyzębia w połączeniu z zaburzeniami czynności tarczycy
  Spera P, Poniewierski P, Kostiukow A, Samborski W. 39
  Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny małego pacjenta z chorobą nowotworową
  The impact of physical activity on the functional state of a small patient with cancer
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Kyrychenko I, Haidash O, Demikhova N. 42
  Study of structural and biochemical changes in the muscular tissue of the oesophagus for solving the problem of diagnosing the prescription of death coming
  Badanie zmian strukturalnych i biochemicznych w tkance mięśniowej przełyku jako rozwiązanie problemu rozpoznawania nadchodzącej śmierci
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Najar S, Haidash O, Kuts L, Gortinskaya O, Demikhova N. 45
  The dynamics of changes in biochemical markers of the state of tissue in intercostal muscles during the early postmortem period
  Dynamika zmian markerów biochemicznych stanu tkanki mięśni międzyżebrowych we wczesnym okresie pośmiertnym
  Barchan G, Demikhov O, Cherkashyna L, Shklyar A, Dehtyarova I, Demikhova N. 49
  A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system
  Kompleks regionalnych czynników ekologicznych i medyczno-społecznych: ocena patologii zależnej od dysplazji układu oskrzelowo-płucnego

  EXPERIMENTAL STUDIES / PRACE EKSPERYMENTALNE

  Nechyporuk V, Korda M, Pentiuk L, Dmytrenko I, Bulko I. 55
  The impact of B vitamins on the functioning of methylation cycle in the liver and the kidneys of hyper- and hypothyroid rats
  Wpływ witaminy B na funkcjonowanie cyklu metylacyjnego w wątrobie i nerkach szczurów z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Fertała N, Zawodna M, Pyda M. 60
  Asymptomatic cardiac and gallbladder involvement at initial presentation of Legionnaires’ disease
  Bezobjawowe zajęcie serca i pęcherzyka żółciowego w początkowym obrazie klinicznym choroby legionistów

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 65
  Azithromycin in the treatment of patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  Azytromycyna w leczeniu chorych z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Kostiukow A, Poniewierski P, Daroszewski P, Samborski W. 69
  Gastrointestinal disorders in children with autism spectrum disorder
  Objawy żołądkowo-jelitowe u dzieci z zaburzeniem spektrum autyzmu


Products by page

Products by page