Newsletter

VOL XLVIII

There are 15 products.
VOL XLVIII

Subcategories

 • 283

  SPIS TREŚCI 2020, Tom XLVIII, Nr 283
  CONTENTS 2020, VOL XLVIII, No. 283

  PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS
  Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M, Krynytska I. 5
  Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia
  Cechy nadciśnienia tętniczego u kobiet postmenopausalnych z zaburzeniami mineralnej gęstości kości i dyslipidemią
  Mikulska P, Chojnacki J, Stępień A, Konrad P, Chojnacki C. 10
  Wpływ serotoniny na objawy psychosomatyczne u chorych z dyspepsją czynnościową
  The influence of serotonin on psychosomatic symptoms in patients with functional dyspepsia
  Kostiukow A, Samborski W. 15
  The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in children with autism spectrum disorders
  Efektywność tlenowej terapii hiperbatycznej (HBOT) u dzieci ze spectrum autyzmu
  Jaworek AK, Szafraniec K, Jaworek M, Hałubiec P, Wojas-Pelc A. 19
  Is the presence of a fur animal an exacerbating factor of atopic dermatitis in adults?
  Czy obecność zwierzęcia futerkowego jest czynnikiem zaostrzającym przebieg atopowego zapalenia skóry u dorosłych?
  Stryjewska K, Pytko-Polonczyk J, Sagbraaten S, Sagbraaten SVM, Stryjewski PJ. 23
  The oral health of patients with acute coronary syndrome confirmed by means of coronary angiography
  Stan zdrowia jamy ustnej chorych z ostrym zespołem wieńcowym potwierdzonym za pomocą angiografii wieńcowej
  Pawlowicz A, Tymczyna-Borowicz B, Ptasiewicz M. 27
  The state of the oral health in patients with type 2 diabetes
  Stan zdrowia jamy ustnej u chorych na cukrzycę typu 2
  Shcherba V, Havrylenko Y, Krynytska I, Marushchak M, Korda M. 32
  A comparative study of oral microbiocenosis structure in experimental comorbidity-free periodontitis and in periodontitis combined with thyroid dysfunction
  Badanie porównawcze struktury mikrobiocenozy jamy ustnej w eksperymentalnym zapaleniu przyzębia bez chorób współistniejących i zapaleniu przyzębia w połączeniu z zaburzeniami czynności tarczycy
  Spera P, Poniewierski P, Kostiukow A, Samborski W. 39
  Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny małego pacjenta z chorobą nowotworową
  The impact of physical activity on the functional state of a small patient with cancer
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Kyrychenko I, Haidash O, Demikhova N. 42
  Study of structural and biochemical changes in the muscular tissue of the oesophagus for solving the problem of diagnosing the prescription of death coming
  Badanie zmian strukturalnych i biochemicznych w tkance mięśniowej przełyku jako rozwiązanie problemu rozpoznawania nadchodzącej śmierci
  Cherkashyna L, Konoval N, Shklyar A, Najar S, Haidash O, Kuts L, Gortinskaya O, Demikhova N. 45
  The dynamics of changes in biochemical markers of the state of tissue in intercostal muscles during the early postmortem period
  Dynamika zmian markerów biochemicznych stanu tkanki mięśni międzyżebrowych we wczesnym okresie pośmiertnym
  Barchan G, Demikhov O, Cherkashyna L, Shklyar A, Dehtyarova I, Demikhova N. 49
  A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system
  Kompleks regionalnych czynników ekologicznych i medyczno-społecznych: ocena patologii zależnej od dysplazji układu oskrzelowo-płucnego

  EXPERIMENTAL STUDIES / PRACE EKSPERYMENTALNE

  Nechyporuk V, Korda M, Pentiuk L, Dmytrenko I, Bulko I. 55
  The impact of B vitamins on the functioning of methylation cycle in the liver and the kidneys of hyper- and hypothyroid rats
  Wpływ witaminy B na funkcjonowanie cyklu metylacyjnego w wątrobie i nerkach szczurów z niedoczynnością i nadczynnością tarczycy

  OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

  Elikowski W, Małek-Elikowska M, Ganowicz-Kaatz T, Fertała N, Zawodna M, Pyda M. 60
  Asymptomatic cardiac and gallbladder involvement at initial presentation of Legionnaires’ disease
  Bezobjawowe zajęcie serca i pęcherzyka żółciowego w początkowym obrazie klinicznym choroby legionistów

  PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

  Płusa T. 65
  Azithromycin in the treatment of patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  Azytromycyna w leczeniu chorych z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Kostiukow A, Poniewierski P, Daroszewski P, Samborski W. 69
  Gastrointestinal disorders in children with autism spectrum disorder
  Objawy żołądkowo-jelitowe u dzieci z zaburzeniem spektrum autyzmu


Products by page

Products by page