Newsletter

TOM XXXVI

Jest 86 produktów.
TOM XXXVI

Podkategorie

  • 216

    SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 216, CZERWIEC
    CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 216,
    JUNE

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
    Chronowska J., Łabuzek K., Kukla U., Lekstan A., Okopień B.: 365
    Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii jako nowy sposób leczenia przerzutów nowotworowych do otrzewnej
    Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as a new way of peritoneal metastases treatment

    PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

    Pawełczak E., Gaszyński T.: 369
    Występowanie nadciśnienia tętniczego w społeczności miejskiej a promowanie zachowań prozdrowotnych
    The prevalence of hypertension among the urban community and promoting healthy behaviors
    Jerzykowska S., Cymerys M., Roszak M., Wysocka E., Michalak S., Pupek-Musialik D.: 373
    Analiza wpływu krótkotrwałego wysiłku fizycznego na wybrane parametry funkcji śródbłonka naczyniowego oraz sztywność naczyń krwionośnych u młodych i zdrowych mężczyzn
    The analysis of the influence of short term physical effort on selected endothelial function parameters and blood vessels stiffness features among young and healthy men
    Huk-Kolega H., Ciejka E., Skibska B., Kowalczyk A., Gorąca A.: 379
    Wpływ kwasu liponowego na zawartość TNF-α w homogenatach śledziony
    Influence of lipoic acid on the level of TNF-α in spleen homogenates
    Wasilewska A., Cieszkowska M., Kowalska-Duplaga K., Wędrychowicz A., Fyderek K.: 382
    Retrospektywna analiza epidemiologiczna i kliniczna ostrego zapalenia trzustki u dzieci
    Retrospective analysis of epidemiological and clinical aspects of acute pancreatitis in children
    Guszcz T., Święczkowska M., Milewska E., Gorodkiewicz E., Kozłowski R., Roszkowska-Jakimiec W.: 386
    Aktywność katepsyn D i B w osoczu chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego
    Cathepsin D and B activity in the serum of patients with urothelial bladder cancer
    Blasczyk-Schiep S., Jaworska-Andryszewska P.: 389
    Negatywne doświadczenia w dzieciństwie, stres a zachowania samouszkadzające i tendencje samobójcze u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline
    Negative experiences in childhood, stress and self-injurious behavior and suicidal tendencies in people with borderline personality
    Wierzbiński P., Zdanowicz A., Żurek A., Zboralski K., Florkowski A.: 394
    Próby samobójcze u pacjentów z osobowością borderline – doniesienie wstępne
    Suicide attempts in patients with borderline personality – preliminary report

    OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS
    Gradzik K., Kociubińska M., Wójcik M., Czarnota T., Mazur-Stążka E., Wysokiński A.: 397
    Problemy terapii idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego – opis przypadku
    Treatment problems of idiopathic arterial pulmonary hypertension – case report

    PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS
    Sińska B., Kucharska A., Dmoch-Gajzlerska E.: 400
    Znaczenie diety w optymalizacji płodności kobiety
    The diet in improving fertility in women
    Iwaniak A., Darewicz M., Minkiewicz P., Protasiewicz M., Borawska J.: 403
    Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek żywności jako składniki diety o właściwościach kardioprotekcyjnych
    Biologically active peptides derived from food proteins as the food components with cardioprotective properties
    Cichosz G., Czeczot H.: 407
    Wapń – niezbędny dla każdego
    Calcium – essential for everybody

  • 215

    SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 215, MAJ
    CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 215, MAY

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
    Czarkowski M.: 295
    Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsińskiej
    Helsinki Declaration – next version

    Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA1)
    Etyczne zasady prowadzenia badań medycznych2 z udziałem ludzi 298

    PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

    Gorzelak P., Zyzak S., Krewko Ł., Możdżan M., Broncel M.: 302
    Częstość stosowania doustnych antagonistów witaminy K u pacjentów z migotaniem przedsionków i zaburzeniami funkcji poznawczych
    Frequency of use of oral vitamin K antagonists in patients with atrial fibrillation and cognitive function disturbances
    Łokieć K., Klupińska G., Walecka-Kapica E., Błońska A.: 307
    Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego
    Estimation of small intestinal bacterial overgrowth in patients with constipation and diarrhea irritable bowel syndrome
    Iwańczak B., Ryżko J., Kierkuś J., Jankowski P., Sładek M., Wasilewska A., Landowski P., Szczepanik M., Krzesiek E., Sienkiewicz E., Szaflarska-Popławska A., Więcek S., Kwiecień J., Kacperska M., Korczowski B., Maślana J.: 311
    Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w latach 2004–2013 w Polsce
    Biological treatment of inflammatory bowel diseases in children in the years 2004–2013 in Poland
    Misiewicz M., Robak M., Chojnowski K., Treliński J.: 316
    Ocena zależności między fibrynolizą mierzoną przy użyciu tromboelastometrii rotacyjnej ROTEM a stężeniami t-PA i PAI-1 u chorych na szpiczaka mnogiego w czasie rozpoznania
    Correlations between ROTEM fibrinolytic activity and t-PA, PAI-1 levels in patients with newly diagnosed multiple myeloma
    Godala M., Materek-Kuśmierkiewicz I., Moczulski D., Rutkowski M., Szatko F., Gaszyńska E., Kowalski J.: 320
    Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego
    Estimation of plasma vitamin A, C and E levels in patients with metabolic syndrome
    Głębocka A.K., Zarzycki W., Knaś M.: 324
    Cukrzyca i ciąża – wpływ na mechanikę stóp i ryzyko rozwoju stopy cukrzycowej
    Influence of diabetes on mechanics efficiency of pregnant women's feet end risk of diabetic foot
    Pingot J., Pingot M., Łabęcka M., Woldańska-Okońska M.: 330
    Zastosowanie wyciągów lędźwiowych według Saundersa w leczeniu pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi dolnej części kręgosłupa
    The use of Saunders lumbar traction in physiotherapy of patients with chronic lower back pain
    Tomaszewska A., Pawlicka-Lisowska A.: 336
    Ocena wpływu systematycznej aktywności ruchowej na postawę ciała młodzieży
    Evaluation of an influence of systematic motor activity on the body posture of young people

    OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

    Weryńska B., Kosacka M., Dyła T., Jankowska R.: 341
    Neurosarkoidoza – opis przypadku
    Neurosarcoidosis – case report
    Bilbin-Bukowska A., Stępień A., Brzozowski K., Piasecki P., Skrobowska E.:
    345
    Trudności diagnostyczne i terapeutyczne obustronnej przetoki szyjno-jamistej
    Diagnostic and therapeutic problems of bilateral carotid-cavernous sinus fistula Karczmarek-Borowska B., Drzymała M., Golon K.: 348
    Hepatotoksyczność paracetamolu u chorej leczonej kapecytabiną z powodu raka piersi
    Hepatotoxicity of acetaminophen in a patient treated with capecitabine due to breast cancer

    PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

    Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K., Skrypnik K.: 352
    Współczesne kryteria rozpoznania i aktualne rekomendacje leczenia żywieniowego w anoreksji
    Contemporary criteria of the diagnosis and current recommendations for nutritional therapy in anorexia nervosa Bobrzyk M., Łabuzek K., Orski M., Tarnawska D., Okopień B.: 357
    Objawy oczne w wybranych chorobach reumatycznych
    Ocular symptoms in rheumatic diseases

  • 214

    SPSPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 214, KWIECIEŃ
    CONTENTS 2014, VOL XXXVI, No. 214, APRIL

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY / EDITORIAL
    Gomółka M., Niemczyk S.: 225
    Jak bezpiecznie i skutecznie stosować antybiotyki aminoglikozydowe
    How to safely and effectively administer aminoglycoside antibiotics

    PRACE ORYGINALNE / ORIGINAL PAPERS

    Bielicki P., Brzóska K., Pływaczewski R., Barnaś M., Kumor M., Stępkowski T., Jończak L., Chazan R., Kruszewski M., Śliwiński P.: 229
    Zależność występowania choroby niedokrwiennej serca od polimorfizmu wybranych genów u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)
    Genetic predisposition to ischemic heart disease in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
    Dorantowicz R., Łuczak E., Broncel M.:
    233
    Ocena wpływu 7-ketocholesterolu na powierzchniową ekspresję molekuł adhezyjnych ICAM-1 i PECAM-1 w ludzkich komórkach śródbłonka aortalnego
    The effect of 7-ketocholesterol on surface ICAM-1 and PECAM-1 expression in human aortic endothelial cells
    Gomółka M., Szamotulska K., Rymarz A., Brodowska-Kania D., Dzierżanowska M., Dubchak I., Piechota W., Jurkiewicz D., Niemczyk S.:
    240
    W poszukiwaniu skutecznego i bezpiecznego dawkowania amikacyny u chorych na przewlekłą chorobę nerek
    In the search for effective and safe dose of amikacin in patients with chronic kidney disease
    Tokarski S., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
    245
    Ocena stanu klinicznego i tolerancji leczenia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej i rehabilitacji oddechowej
    Assessment of the clinical symptoms and treatment tolerance in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) undergoing first-line chemotherapy and pulmonary rehabilitation
    Tokarski S., Tokarska K., Schwarz E., Obrębska A., Mejer A., Kowalski J.:
    249
    Blood gas analysis, blood saturation and chosen parameters of spirometric examination in NSCLC patients undergoing chemotherapy and pulmonary rehabilitation
    Gazometria i saturacja krwi oraz wybrane parametry badania spirometrycznego u chorych na NDRP poddanych chemioterapii i rehabilitacji oddechowej
    Wierzbiński P., Zdanowicz A., Klekowska J., Broniarczyk-Czarniak M., Zboralski K.: 254
    Epidemiologia samobójstw w chorobie afektywnej dwubiegunowej w epizodzie maniakalnym – doniesienie wstępne
    The epidemiology of suicide in bipolar disorder in the manic episode – preliminary reports
    Elikowski W., Małek M., Kalawski R., Kulczak M., Łazowski S., Bolewski A.:
    257
    Izolowane infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawce trójdzielnej u chorego z wywiadem urologicznym
    Isolated tricuspid valve infective endocarditis in a patient with a urological history

    OPISY PRZYPADKÓW / CASE REPORTS

    Grzywacz A., Dziuk M., Niemczyk S.:
    261
    Oporna na leczenie hiperkalcemia u pacjenta z rakiem płuca
    Refractory hypercalcemia in patient with lung cancer
    Dąbkowski K., Lubikowski J., Głuszko R., Kowalski W., Starzyńska T.: 265
    Guz lity pseudobrodawkowaty trzustki – opis 3 przypadków
    Pancreatic solid pseudopappilary tumor – report of three cases

    PRACE POGLĄDOWE / REVIEW PAPERS

    Giermaziak W.:
    270
    Wpływ ustawy refundacyjnej na rynek farmaceutyczny w Polsce
    Impact Reimbursement Act on the pharmaceutical market in Poland
    Łabuzek K., Bobrzyk M., Skrudlik E., Okopień B.:
    274
    Aktualne postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i prewencyjne w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej
    Actual diagnosis, treatment and prevention of human granulocytic anaplasmosis
    Piekarska M., Wandałowicz A.D., Mięgoć H.:
    278
    Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka, profilaktyka i leczenie
    Clostridium difficile infecion – diagnostics, prevention and treatment
    Kęsy L., Kopczyński P., Baszczuk A., Kopczyński Z.:
    283
    Metody otrzymywania osocza bogatopłytkowego wykorzystywanego w medycynie jako preparat przyspieszający regenerację tkanek
    Methods of preparation of the platelet-rich plasma used in medicine as an accelerator of tissue regeneration
    Kowalska M., Cichosz G.:
    287
    Produkty mleczarskie jako źródło folianów
    Dairy products as source of folates

  • 213

    SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 213, MARZEC

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Pepłoński A., Płomiński J.:
    Zwichnięcia protez stawu biodrowego – problem nadal aktualny, przyczyny i metody leczenia 151

    PRACE ORYGINALNE
    Szafraniec Z., Kaczmarek K., Pałka K., Ptaszyński P., Ruta J., Chudzik M., Wranicz J.K.:
    Porównanie podstawowych parametrów elektrycznych elektrod defibrylujących wszczepianych do wierzchołka oraz do okolic drogi odpływu prawej komory serca 155
    Kafara M., Bogacki P., Lelakowska-Pieła M., Lelakowski J.:
    Chory z rozrusznikiem serca wszczepionym w szpitalu rejonowym i pozostający pod opieką ambulatoryjną rejonowej poradni kardiologicznej – różnice w porównaniu z ośrodkiem referencyjnym 160
    Sielski J.:
    Peptyd natriuretyczny typu B oraz troponina T oznaczana testem wysokiej czułości jako marker niewydolności serca u chorych po wszczepieniu stymulatora serca na stałe 165
    Kozioł M., Sikora A., Kozioł-Montewka M., Smarz-Widelska I., Załuska W., Orłowska-Kowalik G., Pyszna W., Książek A.:
    Wyniki wstępne badań nad nowym markerem idiopatycznej nefropatii błoniastej: Anty-PLA2R) 171
    Zwiech R.:
    Wczesne wydalanie z moczem C4d a odległe przeżycie przeszczepu nerki u chorych leczonych takrolimusem i mykofenolanem mofetylu 175
    Grabczak E.M., Dąbrowska M., Paplińska-Goryca M., Nejman-Gryz P., Korczyński P., Krenke R., Chazan R.:
    Ocena wrażliwości odruchu kaszlowego na podstawie próby prowokacyjnej z kapsaicyną – wyniki wstępne 180
    Karwat K., Przybyłowski T., Bielicki P., Hildebrand K., Nowacka-Mazurek M., Nasiłowski J., Rubinsztajn R., Chazan R.:
    Ocena objętości płynu w jamie opłucnej i jego wpływ na parametry spirometryczne 186
    Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.:
    Wpływ neurorehabilitacji na stan funkcjonalny i napięcie mięśniowe kończyny górnej u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu 191
    Renn-Żurek A.:
    Uporczywa terapia i eutanazja w opinii grupy zawodowej pielęgniarek 195

    OPISY PRZYPADKÓW

    Szulżyk T., Bekiesz W., Grzeszczuk A., Flisiak R.:
    Późne rozpoznanie choroby retrowirusowej, mimo wielokrotnych hospitalizacji – opis przypadku 200

    PRACE POGLĄDOWE

    Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Janion-Sadowska A., Stern A., Zychowicz J., Kaziród-Wolski K., Paluchowski M.:
    Infekcja wirusem grypy u pacjentów oddziału intensywnej terapii kardiologicznej 203
    Łącka K., Frączek M.M.:
    Podział i etiopatogeneza nadczynności tarczycy 206
    Zasimowicz E., Wolszczak B., Zasimowicz B.:
    Wpływ alkoholu etylowego na patogenezę cukrzycy typu 2 212
    Wolska K., Michalska-Jakubus M., Pietrzak A., Krasowska D.:
    Zespół metaboliczny w łuszczycy 215

  • 212

    SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 212, LUTY

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Albrecht P., Antczak A., Hryniewicz W., Skoczyńska A., Radzikowski A., Kędziora-Kornatowska K., Bernatowska E., Stompór T., Grodzicki T., Gyrczuk E., Imiela J., Jędrzejczak W., Windak A.:
    Rekomendacje dotyczące profilaktyki pozaszpitalnego zapalenia płuc z bakteriemią jako wiodącej postaci inwazyjnych zakażeń pneumokokowych w populacji osób powyżej 50 roku życia oraz w grupach ryzyka powyżej 19 roku życia 79

    PRACE ORYGINALNE
    Chatian M., Tarchalski J.L., Lisowski J., Poziomska-Piątkowska E.:
    Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną chorych po zawale mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST 88
    Zwolak P.:
    Jakość życia a sztywność stawów i ich ból przy ruchu w chorobie zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej 92
    Smoleń E.:
    Analiza przyczyn uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz ocena wartości masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi u mieszkańców powiatu sanockiego 96
    Zdrodowska B., Leszczyńska-Filus M., Leszczyński R., Błaszczyk J.:
    Wpływ laseroterapii na wybrane parametry czynnościowe u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa 101
    Mazurek J., Lurbiecki J.:
    Skala Akceptacji Choroby i jej znaczenie w praktyce klinicznej 106

    OPISY PRZYPADKÓW
    Hapka Ł., Halena G.:
    Rekonstrukcja podziału aorty z użyciem żyły własnej chorego jako metoda leczenia pękniętego, zakażonego tętniaka aorty brzusznej – opis przypadku 109
    Popko J., Karpiński M., Guszczyn T.:
    Wrodzona niewrażliwość na ból 113

    PRACE POGLĄDOWE

    Skrypnik D., Bogdański P., Mądry E., Pupek-Musialik D., Walkowiak J.:
    Wpływ wysiłku fizycznego na funkcje śródbłonka, wskaźniki stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego 117
    Płusa T.:
    Kliniczna przydatność badań obrazowych w chorobach układu oddechowego 122
    Bura M., Mozer-Lisewska I.:
    Następstwa kliniczne nadkażeń wirusami pierwotnie hepatotropowymi u chorych na przewlekłe zapalenia wątroby typu B lub C 125
    Suwalska A., Owczarek W., Fiedor P.:
    Przydatność kliniczna metod wykorzystywanych w diagnostyce zmian wywołanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego 129
    Ambroziak A., Cichosz G.:
    Immunostymulacyjny potencjał białek mleka 133
    Skrypnik D., Bogdański P., Musialik K.:
    Otyłość – istotny czynnik ryzyka zaburzeń potencji u mężczyzn 137
    Paprocka-Lipińska A., Basińska K.:
    Czego możemy się dowiedzieć z lektury pierwszych kodeksów etyki lekarskiej? . 138

  • 211

    SPIS TREŚCI 2014, Tom XXXVI, Nr 211, STYCZEŃ

    ARTYKUŁ REDAKCYJNY
    Januszewicz W., Kabat M., Prejbisz A., Januszewicz A.:
    Patogeneza nadciśnienia pierwotnego z perspektywy ponad półwiecza 7

    PRACE ORYGINALNE

    Topa J., Matusik P., Godfryd-Bugajska K., Cienciała A., Friediger J.:
    Chirurgia dużych przepuklin w bliźnie pooperacyjnej z użyciem siatek nieprzywierających 11
    Herman W.A., Krzoska A., Pawliczak E., Roszak M., Łącka K.:
    Ocena powiązań między androgenemią oraz klinicznymi objawami andropenii u mężczyzn w zależności od wieku i współwystępowania zespołu metabolicznego 16
    Klupiński K., Krekora K., Woldańska-Okońska M.:
    Ocena wyników wczesnej fizjoterapii u pacjentów po leczeniu operacyjnym uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego metodą kość-ścięgno-kość 22

    PRACE KAZUISTYCZNE

    Tomczykiewicz K., Pastuszak Ż., Staszewski J., Stępień A.:
    Zespół sztywności uogólnionej – opis przypadku 28
    Pepłoński A., Płomiński J.:
    Niestabilność i inne miejscowe powikłania po realoplastyce stawu biodrowego – opis przypadku 31

    PRACE POGLĄDOWE

    Leśniak K., Kade G., Niemczyk S.:
    Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu zespołu nerkowo-ocznego 34
    Chełstowska S., Wajs J., Rzepecki P., Płusa T.:
    Rola fibrocytów w procesach włóknienia płuc 39
    Przytulska J., Tupikowski K., Bednarek-Tupikowska G.:
    Zaburzenia funkcji tarczycy u chorych leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych 42
    Wolszczak B., Zasimowicz E., Juchniewicz J.:
    Wpływ alkoholu etylowego na układ endokrynny 45
    Płusa T.:
    Mechanizmy działania leków przeciwkaszlowych i ich kliniczne zastosowanie 48
    Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.:
    Pozajelitowe formy leków o przedłużonym działaniu. Część II. Mikrosfery i implanty do wstrzykiwań 54
    Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.:
    Współczesne dermatologiczne metody leczenia hirsutyzmu 59
    Partyka M., Dunin-Wilczyńska I., Chałas R.:
    Zaburzenia układu stomatognatycznego u osób z niskorosłością 63
    Rawińska M., Fijałkowska S.:
    Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń seksualnych: etiologia, prawidłowe diagnozowanie i wybrane metody leczenia wytrysku przedwczesnego u mężczyzn 68


Produkty na stronie

Produkty na stronie