Newsletter

TOM XXXV

Jest 82 produktów.
TOM XXXV

Podkategorie

 • 210

  SPIS TREŚCI 2013 Tom XXXV, Nr 210, GRUDZIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY

  Lelakowski J., Pudło J., Lelakowska-Pieła M., Engel A, Hardzina M.:
  Elektrokardiogram w rzadkich chorobach układu krążenia 323

  PRACE ORYGINALNE

  Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Rydlewska A., Senderek T., Lelakowski J.:
  Jakość życia chorych po implantacji wszczepialnych urządzeń antyarytmicznych 331
  Kuklińska-Janiak D.:
  Ocena wielkości obciążeń państwa świadczeniami z systemu ubezpieczeń społecznych dla ubezpieczonych chorych na nowotwory układu oddechowego i choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi 339
  Witkowska-Zimny M., Gunerka A., Wietrak E., Południewski G., Lew-Starowicz Z.:
  Ocena skuteczności suplementacji żywieniowej w terapii niepłodności 347
  Brunowski J., Florkowski A., Denys K., Zboralski K.:
  Próba oceny wpływu wybranych czynników psychospołecznych na seksualność żołnierzy uczestniczących w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie 352
  Ścigała D.K., Ziółek J., Kwiatkowski K.:
  Wpływ zaburzeń pourazowych na ofiary i sprawców wypadków komunikacyjnych we wczesnym okresie leczenia 358

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Skrzypczyk P., Szymanik-Grzelak H., Pańczyk-Tomaszewska M., Szmigielska A., Roszkowska-Blaim M.:
  Sterydooporny zespół nerczycowy powikłany ciężkim zapaleniem otrzewnej o etiologii Streptococcus pneumoniae u 10-letniej dziewczynki – opis przypadku 363

  PRACE POGLĄDOWE
  Płusa T.:
  Cytrynian butamiratu w kontrolowaniu kaszlu 367
  Cisek P., Starosławska E., Kieszko D., Patyra K., Surdyka D., Kolak A., Kordzińska-Cisek I., Czubacka-Szewczyk M., Mocarska A., Burdan F.:
  Obrzęki limfatyczne – diagnostyka i leczenie 370
  Iwańczak B., Krynicka-Scaringella O.:
  Choroba Kawasaki u dzieci: epidemiologia, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie 375
  Skrzypczyk P., Roszkowska-Blaim M., Daniel M.:
  Przełom nadciśnieniowy u dzieci i młodzieży 379
  Akutko K., Iwańczak B.:
  Problem zakażenia Clostridium difficile u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit 385
  Płaczek M., Jacyna J., Sznitowska M.:
  Pozajelitowe formy leków o przedłużonym działaniu. Część I. Zawiesiny i roztwory olejowe do wstrzykiwań 391
  Cichosz G., Czeczot H.:
  Kontrowersje wokół białek diety 397
  Kolak A., Starosławska E., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Dobrzyńska-Rutkowska A., Łopacka-Szatan K., Burdan F.:
  Powikłania neurologiczne po radioterapii 402
  Łabuzek K., Sikorska P., Szkudłapski D., Oleszczyk P., Juśko M., Kozłowski M., Madej P., Okopień B.:
  Najnowsze farmakologiczne metody leczenia hirsutyzmu 406

 • 209

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 209, LISTOPAD

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Grzywa-Celińska A., Szmygin-Milanowska K., Dyczko M., Kwaśniewska K., Celiński R., Mosiewicz J.: Współwystępowanie przewlekłej niewydolności serca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 251

  PRACE ORYGINALNE

  Rydlewska A., Machejek J., Engel A., Lelakowski J.: Parametry stymulacji elektrycznej oraz skuteczność defibrylacji podczas implantacji elektrody kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory serca 254
  Lelakowska-Pieła M., Pudło J., Engel A., Lelakowski J.: Analiza szerokości załamka P i jego dyspersji w napadowym migotaniu przedsionków 259
  Sikora A., Kozioł-Montewka M., Wójtowicz-Bobin M., Gładysz I., Dobosz P.: Zagrożenia szpitali oraz wybranych obiektów użyteczności publicznej bakteriami Legionella pneumophila 263
  Klimkiewicz P., Kubsik A., Jankowska A., Woldańska-Okońska M.: Wpływ metod kinezyterapii klasycznej oraz proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu i kinezyterapii klasycznej na stan funkcjonalny i napięcie mięśni u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu 268
  Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus A., Sobów T.: Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim 272
  Kozielewicz D., Karwowska K., Halota W.: Leptospiroza – choroba o różnych obliczach 279

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Talarowska M., Pietrzyk-Orkisz K., Wilińska J., Gałecki P.: Zjawisko prozopagnozji – opis przypadku 283

  PRACE POGLĄDOWE

  Płusa T.: Współczesne zagrożenia i obciążenia chorobami układu oddechowego w Polsce 287
  Kolak A., Starosławska E., Kubiatowski T., Kieszko D., Cisek P., Patyra K.I., Surdyka D., Mocarska A., Burdan F.: Neuropatia obwodowa wywołana chemioterapią 292
  Maciejewska-Jeske M., Męczekalski B.: Współczesna diagnostyka i terapia kobiet z wrodzonym przerostem nadnerczy 297
  Bolesta D., Hościłowicz P.D., Knaś M., Waszkiel D., Zalewska A.: Stres oksydacyjny w cukrzycy i jego parametry w ślinie 300
  Bogusławska-Kapała A., Strużycka I., Hałaburda K.: Aktualne poglądy dotyczące usuwania ognisk zakażenia z jamy ustnej dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do allotransplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych 305
  Sienkiewicz J., Czarnik-Matusewicz H., Wiela-Hojeńska A.: Zagrożenia fitoterapii ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dziurawca 309
  Makara-Studzińska M., Podstawka D., Goclon K.: Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu ciała u osób otyłych 313

 • 208

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 208, PAŹDZIERNIK

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Iwańczak F., Iwańczak B.: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: implikacje kliniczne, diagnostyczne i lecznicze 187

  PRACE ORYGINALNE

  Gąsiorowska J., Parzęcka M., Szaflarska-Popławska A., Gorzkiewicz M., Grzybowski T.: Polimorfizm Helicobacter pylori i obecność genów babA2 i sabA a obraz endoskopowy i histopatologiczny u chorych zakażonych Helicobacter pylori 191
  Gryko A., Głowińska-Olszewska B., Płudowska K., Owłasiuk A., Żelazowska-Rutkowska B., Milewski R., Szeląg J., Chlabicz S.: Ocena parametrów przemiany węglowodanowej i lipidowej u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego 196
  Poliwczak A.R., Funt D., Broncel M.: Ocena dyskomfortu i lęku u pacjenta poddanego angioplastyce wieńcowej 202
  Zboch M., Leszek J.: Znaczenie niedoboru kwasu foliowego w patogenezie otępień typu alzheimerowskiego, naczyniopochodnego i mieszanego 205
  Klus M., Florkowski A., Macander M., Zboralski K.: Ocena zależności występowania zaburzeń depresyjnych u mężczyzn z zespołem bólowym okolicy lędźwiowo-krzyżowej 210
  Kolasa K.: Instrumenty dzielenia ryzyka – czego uczą nas doświadczenia zagraniczne? 214

  PRACE KAZUISTYCZNE

  Cichon P., Drucis K., Kąkol M., Jastrzębski T., Polec T.: Śluzak rzekomy otrzewnej ze wszczepem do worka przepukliny pachwinowej prawej – opis przypadku 217

  PRACE POGLĄDOWE

  Senkowska S., Magiera B., Machura E., Maszczyk A., Barylak A., Adamczyk B.: Choroby układu oddechowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego 221
  Wiśniewski A., Książkiewicz B., Wiśniewska A.: Rola przewlekłej niewydolności układu żylnego mózgu w patogenezie chorób mózgu 226
  Moniuszko A., Pancewicz S., Czupryna P., Dunaj J., Guziejko K., Zajkowska J.: Rumień wędrujący jako patognomoniczny objaw boreliozy z Lyme 230
  Grzywa A., Śpila B.: Niekonwencjonalne metody „leczenia” 233
  Prusek K., Łabuzek K., Gonciarz M., Okopień B.: Farmakolodzy w obozach III Rzeszy – część pierwsza 238
  Łabuzek K., Prusek K., Gonciarz M., Okopień B.: Farmakolodzy w obozach III Rzeszy – część druga 242

 • 207

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 207, WRZESIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Wszoła M., Kwiatkowski A., Berman A., Górski Ł., Chmura A.: Przeszczepienie wysp trzustkowych jako metoda leczenia powikłań cukrzycy typu I 127

  PRACE ORYGINALNE

  Bielesz K., Strzelczyk W., Ponieważ M., Sokołowski F., Welsyng D., Rucińska M., Nawrocki S.: Wpływ kawy na ciśnienie tętnicze krwi u zdrowych 133
  Tokarski S., Rutkowski M., Godala M., Mejer A., Kowalski J.: Wpływ kwasu askorbinowego na stężenie witamin antyoksydacyjnych w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych chemioterapii pierwszorzutowej 136
  Adamczyk M., Pęczek Ł., Rudnicki C., Nawrot B., Stec-Michalska K.: Kliniczne znaczenie GastroPanelu w diagnostyce skutecznej eradykacji Helicobacter pylori u chorych z dyspepsją w zależności od rodzinnego występowania raka żołądka 141
  Supronowicz Ł., Wójtowicz E., Cylwik B., Gruszewska E., Chrostek L.: Wartość diagnostyczna biochemicznych nieinwazyjnych biomarkerów w nadużywaniu alkoholu 148
  Mrugacz G., Grygoruk C., Sieczyński P., Grusza M., Pietrewicz P., Pietrzycki B.: Wpływ naloksonu na czynność
  skurczową macicy u pacjentek z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania 151
  Witkiewicz W., Gnus J.J., Stankiewicz Z., Kocot M., Rasiewicz M.: Problemy chirurgiczne ludzi bezdomnych 154
  Sierpińska L.: Walidacja polskiej wersji kwestionariusza autentycznego przywództwa na potrzeby oceny autentycznego przywództwa kierowniczej kadry pielęgniarskiej krajowych oddziałów szpitalnych 159

  PRACE POGLĄDOWE

  Karwasik-Kajszczarek K., Kondracka A., Dymanowska-Dyjak I., Krzyżanowski A., Kwaśniewska A.: Elafina i jej wpływ na patomechanizm porodu przedwczesnego 163
  Frąszczak K., Barczyński B., Polak G., Kułak K., Kotarski J.: Mezotelina w raku jajnika 166
  Makara-Studzińska M., Ziemecki P., Ziemecka A., Partyka I.: Potrzeba psychologicznego i społecznego wsparcia osób chorych na łuszczycę 171
  Jankowska K., Delewska A., Klimkiewicz R., Kubsik A., Woldańska-Okońska M.: Zastosowanie terapeutycznych systemów transdermalnych w terapii fizykalnej 175
  Domański M., Kędzierska K., Gołembiewska E., Ciechanowski K.: Starość – ani kwaśna, ani gorzka 179

 • 206

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 206, SIERPIEŃ

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Krzesiak-Łodyga A., Cwetsch A.: Echokardiograficzne metody oceny funkcji rozkurczowej lewej komory – aktualny stan wiedzy 63

  PRACE ORYGINALNE

  Pawlicka-Lisowska A., Motylewski S., Lisowski J., Michalak K., Poziomska-Piątkowska E.: Postawa ciała a wybrane wskaźniki spirometryczne 67
  Łucejko M., Grzeszczuk A., Jaroszewicz J., Flisiak R.: Stężenie antygenu rdzeniowego HCV u chorych zakażonych HCV i współzakażonych HCV/HIV 72
  Wójtowicz-Chomicz K., Cichoż-Lach H., Lis E., Kowalik A., Słomka M., Celiński K.: Parametry gospodarki żelazem w przewlekłych chorobach wątroby 77
  Kubus M., Andrzejewska E., Nejc D., Kobos J., Taran K.: Ocena odczynów z COX-2 w znamionach melanocytarnych u dzieci 82
  Dworniak K., Duchnowicz P., Koter-Michalak M., Dziankowska-Bartkowiak B., Gerlicz Z., Waszczykowska E., Broncel M.: Zwiększone stężenie produktów peroksydacji lipidów oraz zaburzenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach u chorych na twardzinę układową, przewlekle leczonych witaminą E 85
  Mardofel A.: Analiza aktualnej sytuacji dotyczącej rozwoju opieki paliatywnej w trzech wybranych krajach byłego bloku wschodniego 89
  Spławska K.: Wypalenie zawodowe pielęgniarek kardiochirurgicznych 94
  Gałajda K., Kamińska-Winciorek G., Śpiewak R.: Wpływ prasy kobiecej na postawy czytelniczek wobec promieniowania ultrafioletowego – badanie ankietowe studentek prawa i psychologii 100

  PRACE POGLĄDOWE

  Tkaczyszyn M., Rydlewska A., Ponikowska B., Borodulin-Nadzieja L., Banasiak W., Ponikowski P., Jankowska E.A.: Odruch z baroreceptorów tętniczych – znaczenie fizjologiczne i ocena funkcjonowania 104
  Dąbkowski K., Kojder K., Smereczyński A., Lubikowski J., Patalan M., Starzyńska T.: Rzadko występujące lite nowotwory trzustki 111
  Czarkowski M., Sieczych A.: Komisje bioetyczne jako element systemu ochrony uczestników naukowych badań biomedycznych we Francji i w Polsce 119

 • 205

  SPIS TREŚCI 2013, Tom XXXV, Nr 205, LIPIEC

  ARTYKUŁ REDAKCYJNY
  Łącka K., Frączek M.: Leczenie amiodaronem a choroby tarczycy 5

  PRACE ORYGINALNE

  Kawalec P., Szkultecka-Dębek M., Maks J., Paszulewicz A., Kawęczyńska-Lasoń A., Pilc A.: Skuteczność kliniczna oraz bezpieczeństwo przedłużonego stosowania walgancyklowiru w leczeniu choroby cytomegalowirusowej u chorych po przeszczepie nerki 10
  Iwańczak F., Siedlecka-Dawidko J., Iwańczak B.: Ocena kurczliwości pęcherzyka żółciowego w czynnościowych bólach brzucha oraz w zespole jelita nadwrażliwego u dzieci 14
  Tokarski S., Rutkowski M., Mejer A., Godala M., Kowalski J.: Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, poddanych chemioterapii pierwszorzutowej 18
  Liwocha M., Galus K., Kozak-Szkopek E., Kowal R.: Ocena wpływu rehabilitacji u chorych leczonych w szpitalnym oddziale rehabilitacji z powodu następstw chorób neurologicznych 22
  Przybył-Hac B., Brzeziński A.M., Paradowski M.: Analiza porównawcza wartości referencyjnych stosowanych w polskich medycznych laboratoriach diagnostycznych dla wybranych parametrów biochemicznych 28
  Kopczyński P., Flieger R.: Markery nowotworowe stosowane w diagnostyce, monitorowaniu leczenia i prognozowaniu nowotworów głowy i szyi 37
  Mejer A., Irzmański R., Pawlicki L., Kowalski J.: Ocena stylu życia chorych po świeżo przebytym ostrym zespole wieńcowym zakwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej oraz zdrowych 39
  Noga M., Gruszczyński W.: Współchorobowość w organicznych zaburzeniach depresyjnych u pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w latach 2008–2010 43

  PRACE POGLĄDOWE

  Iwańczak F., Iwańczak B.: Choroba trzewna oporna na leczenie 47
  Grabska-Liberek I., Galus R., Owczarek W., Włodarski K., Zabielski S., Malejczyk J., Śladowski D.: Opatrunki kolagenowe w gojeniu ran 51
  Czarkowski M., Sieczych A.: System ochrony uczestników naukowych badań biomedycznych we Francji i Polsce – porównanie przepisów prawa 55


Produkty na stronie

Produkty na stronie