Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/256: 177-180 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2017, XLIII/256: 177-180

Tytuł: Przemijająca dysfunkcja lewej komory spowodowana przez kurcz tętnicy wieńcowej po znieczuleniu podpajęczynówkowym z bupiwakainą – opis przypadku 

Autorzy: Elikowski W, Małek-Elikowska M, Słomczyński M, Horbacka K, Bartkowski J, Kalawski B. 

Więcej szczegółów

07/256

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Przemijająca dysfunkcja lewej komory spowodowana przez kurcz tętnicy wieńcowej po znieczuleniu podpajęczynówkowym z bupiwakainą – opis przypadku


Elikowski W1, Małek-Elikowska M2, Słomczyński M3, Horbacka K4, Bartkowski J5, Kalawski B3.

Szpital im. Józefa Strusia w Poznaniu: 1Oddział Chorób Wewnętrznych, 3Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej, 4Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 5Zakład Radiologii; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 2II Klinika Kardiologii

Bupiwakaina jest długo działającym lekiem miejscowo znieczulającym (LA) używanym do znieczulenia infiltracyjnego, obwodowej blokady nerwów oraz znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego. Jej stosowanie może powodować jednak powikłania sercowo- naczyniowe jak hipotonia, bradykardia, zatrzymanie czynności serca oraz toksyczne uszkodzenie mięśnia serca. Autorzy przedstawili przypadek 53-letniego mężczyzny z wywiadem nikotynizmu, przyjętego do planowej operacji przepukliny pachwinowej. Przed zabiegiem choremu podano podpajęczynówkowo bupikawainę (20 mg). Po operacji obserwowano przejściową hipotonię, która ustąpiła po przetoczeniu preparatu gelofusine; nie stosowano żadnych leków sympatykomimetycznych. Mężczyzna negował ból w klatce piersiowej, pomimo, że w EKG rejestrowano uniesienie odcinka ST współistniejące z zaburzeniami kurczliwości i zmniejszeniem podłużnego odkształcania ściany przednio-bocznej w badaniu echokardiograficznym. Znaczne zwiększenie stężenia troponiny I wskazywało na rozpoznanie zawału serca, a nie kardiomiopatii takotsubo. Pilna koronarografia ujawniła skurcz tętnicy zstępującej przedniej, który ustąpił po dowieńcowym podaniu nitrogliceryny. Normalizację EKG i obrazu echokardiograficznego obserwowano w ciągu kilku dni. Autorzy wskazują, że prezentowany nietypowy objaw uboczny bupiwakainy ujawnił się z opóźnieniem, a skurcz tętnicy wieńcowej przebiegał bezbólowo. Ścisła obserwacja po znieczuleniu z bupiwakainą powinna obejmować także okres pooperacyjny.

Słowa kluczowe: znieczulenie podpajęczynówkowe, bupiwakaina, kurcz tętnicy wieńcowej, dysfunkcja lewej komory, zawał serca, kardiomiopatia takotsubo

Pol Merkur Lekarski, 2017; XLIII (256); 177–180