Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/266: 057-062 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2018, XLV/266: 057-062

Tytuł: Ocena porównawcza sprawności kończyn oraz parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych w przebiegu dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego 

Autorzy: Hübner I, Hübner J, Kroczka S. 

Więcej szczegółów

02/266

0,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Ocena porównawcza sprawności kończyn oraz parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych w przebiegu dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego

Hübner I1, Hübner J1, Kroczka S2.

1Pracownia Neurofizjologii Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Radomsku; 2Pracownia Neurofizjologii Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stwardnienie zanikowe boczne to postępująca, nieuleczalna choroba neurozwyrodnieniowa, dotycząca górnego i dolnego neuronu ruchowego, która w sposób nieunikniony prowadzi do upośledzenia sprawności chorych, a w związku z tym – pogorszenia ich jakości życia.
Celem pracy
była ocena porównawcza dwóch postaci stwardnienia zanikowego bocznego pod względem sprawności kończyn oraz parametrów elektrofizjologicznych nerwów obwodowych.
Materiał i metody
. W badaniu brało udział 20 chorych – 10 z postacią opuszkową i 10 z kończynową stwardnienia zanikowego bocznego. Chorych badano trzykrotnie klinicznie i elektrofizjologicznie w odstępach trzymiesięcznych. Do oceny sprawności kończyn wykorzystano test karty Rene Zazzo oraz test kreskowania Miry Stambak, oraz 10 metrowy test marszowy. Analizie statystycznej poddano wyniki przewodnictwa elektrofizjologicznego w zakresie nerwów kończyn górnych i dolnych oraz wyniki testów służących do oceny sprawności kończyn.
Wyniki
. Analiza porównawcza uzyskanych wyników badań wykazała, że chorzy z postacią kończynową w porównaniu do chorych z postacią opuszkową, wykazywali istotne pogorszenie przewodnictwa w dosiebnych odcinkach nerwów, czego klinicznym odzwierciedleniem było upośledzenie sprawności kończyn, z tendencją do progresji tych zmian na przestrzeni czasu.
Wnioski
. Postępujące upośledzenie przewodnictwa w zakresie dosiebnych odcinków nerwów oraz korzeni przednich rdzenia kręgowego znajduje odzwierciedlenie w narastaniu niesprawności kończyn u chorych na SLA. W przebiegu choroby chorzy z postacią kończynową SLA prezentują zarówno gorsze przewodnictwo nerwowe oraz gorszą sprawność kończyn niż chorzy z postacią opuszkową SLA.

Słowa kluczowe: stwardnienie zanikowe boczne, choroba neurozwyrodnieniowa, sprawność kończyn, przewodnictwo w dosiebnych odcinkach nerwów

Pol Merkur Lekarski, 2018; XLV (266); 57–62