Newsletter

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 023-027 Powiększ do pełnego rozmiaru

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. Family Med., 2016, XXII/1: 023-027

Tytuł: Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA) 

Autorzy: Targowski T, Płusa T. 

Więcej szczegółów

03-01-2016

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Ocena rocznego ryzyka zakażenia gruźlicą (ARTI) na podstawie wzoru Styblo oraz próby tuberkulinowej (TST) i testu z interferonem-gamma (IGRA)

Targowski T1, Płusa T2.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Polska; 2EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2016; Vol. 22, No. 1, 023

W piśmiennictwie roczne ryzyko zakażenia gruźlicą (ARTI – annual risk of tuberculosis infection) jest obliczane na podstawie stosunku między dodatnimi wynikami testów tuberkulinowych a liczbą dodatnich wyników badanej plwociny (metoda pośrednia).
Celem badań
było określenie, które testy stosowane do rozpoznawania postaci utajonej gruźlicy (LTBI) są bardziej przydatne do oszacowania wartości ARTI.
Materiały i metody
. Grupa składała się z 210 wolontariuszy mieszkających w Warszawie i okolicach. U każdego z uczestników wykonano testu gamma-interferonu (QFT) i próbę tuberkulinową (TST). ARTI został obliczony na podstawie wzoru Styblo, który odnosi się zarówno do wyniku dodatniego badania plwociny, jak również do wyników QFT oraz TST.
Wyniki
. 199 pacjentów włączono do badania. Średnia wieku badanych wynosiła 43,0 (SD 10,8) lat. Dodatni TST stwierdzono u 54,8%, a dodatni wynik QFT u 11,6% badanych. Wartość ARTI obliczona na podstawie dodatnich TST wynosiła 1,8% w grupie badanej, natomiast ARTI podstawie dodatniego wyniku QFT była sześciokrotnie niższa. Roczne ryzyko zakażenia gruźlicą w badanej grupie, obliczane na podstawie wzoru Styblo, wynosiło 0,19%.
Wnioski
. ARTI obliczane na podstawie testu QFT jest porównywalne do wartości obliczonej ARTI ze wzoru Styblo, ale znacznie różni się od wartości szacowanej ARTI na podstawie wartości TST. Dane te powinny być brane pod uwagę dla oceny przyszłych tendencji epidemiologicznych gruźlicy w społecznościach z częstym występowaniem dodatnich TST.

Słowa kluczowe: roczne ryzyko zakażenia gruźlicą, wzór Styblo, próba tuberkulinowa, test z interferonem-gamma