Newsletter

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/238: 240-243 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.), 2016, XL/238: 240-243

Tytuł: Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych ze zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym 

Autorzy: Juszczak D, Korzeniewski K. 

Więcej szczegółów

06/238

40,00 zł

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych ze zmianami organicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym


Juszczak D,1 Korzeniewski K2.

17 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku; 2Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Zmiany zachowania w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) były wielokrotnie prezentowane w literaturze fachowej. Pomimo podkreślania związku przemocy seksualnej z organicznym uszkodzeniem OUN, do chwili obecnej nie przeprowadzono jednak wielu badań w przedmiotowym zakresie.
Celem pracy
jest odpowiedź na pytanie, jakimi cechami charakteryzują się sprawcy przestępstw seksualnych ze zmianami organicznymi w OUN.
Materiał i metody
. Materiał badawczy stanowiły 180 opinie sądowe psychiatryczno-seksuologiczne wydane przez biegłych Przychodni Zdrowia Psychicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy latach 2004-2012. Wykorzystano stworzony na potrzeby badania kwestionariusz zatytułowany „Karta Badania Czynników Determinujących Seksualne Zachowania Przestępcze”.
Wyniki
. Zaobserwowano istotne statystyczne zależności między badanymi zmiennymi.
Wnioski
. Wśród sprawców przestępstw seksualnych znaczny udział stanowią osoby ze zmianami organicznymi w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Sprawcy przestępstw seksualnych wykazujący zmiany organiczne w obrębie OUN charakteryzują się tendencją do nadużywania alkoholu oraz wczesną inicjacją jego spożywania. W badanej grupie sprawców podstawowym rozpoznaniem klinicznym były organiczne zaburzenia osobowości.

Słowa kluczowe: przestępstwa seksualne, organiczne uszkodzenie OUN

Pol Merkur Lekarski, 2016; XL (238); 240–243