`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
012-015

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Pulmonary embolism under the „abdominal” guise


Wiak BA, Leja A, Gackowski W.

EMC Medical Institute SA – Department of General Surgery, Hospital. St. Anna in Piaseczno

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 012

Symptoms of pulmonary embolism usually occur suddenly. The disease gives often symptoms of other organs assuming specific „guise”.
A case report
. The 29-year-old woman was admitted to the surgical ward because of the sudden appearance of pain located in the right side around her ribs radiating to the right shoulder, without fever, nausea and vomiting, and without any symptoms of respiratory disease. In the course of diagnostic tests it was found a significant increase in the concentration of D dimers and the widespread presence of thrombi in all the arteries of the lower lobe of the right lung in a computer tomographic examination of the chest with contrast. The diagnosis of pulmonary embolism caused the necessity of administering low molecular weight heparin, which resulted in relief of pain in the right side around her ribs and abdomen. Due to the good general condition of the patient further treatment and control was recommended on an outpatient basis.
Conclusions
. The „abdominal” guise of pulmonary embolism, which was found in the patient, indicates the need for vigilance in the diagnostic process.

Key words: pulmonary lung mask „abdominal”, diagnosis

Zatorowość płucna pod maską „brzuszną”

Wiak BA, Leja A, Gackowski W.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 012

Objawy zatorowości płucnej zwykle pojawiają się nagle. Choroba przebiega często z objawami z zakresu innych narządów przybierając swoiste „maski”.
Opis przypadku
. Opisano 29-letnią chorą przyjętą do oddziału chirurgicznego z powodu nagłego pojawienia się bólu zlokalizowanego w prawym podżebrzu z promieniowaniem do prawego barku, bez gorączki, nudności i wymiotów, a także bez dolegliwości ze strony układu oddechowego. W toku badań diagnostycznych stwierdzono znaczne zwiększenie stężenia D dimerów oraz obecność licznych skrzeplin we wszystkich tętnicach dolnego płata płuca prawego w tomograficznym badaniu komputerowym klatki piersiowej z podaniem kontrastu. Rozpoznanie zatorowości płucnej spowodowało konieczność podawania heparyny drobnocząsteczkowej, co spowodowało ustąpienie dolegliwości bólowych w prawym podżebrzu i nadbrzuszu. Ze względu na dobry stan ogólnych chorej dalsze leczenie i kontrolę zalecono w trybie ambulatoryjnym.
Wnioski
. Maska „brzuszna” zatorowości płucnej, którą stwierdzono u chorej, wskazuje na konieczność zachowania czujności w procesie diagnostycznym.

Słowa kluczowe: zatorowość płuca, maska „brzuszna”, rozpoznanie