`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
016-022

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Current and projected incidence of respiratory diseases


Płusa T.

EMC Medical Institute SA - Department of Internal Medicine and Lung Disease, Hospital st. Anna in Piaseczno, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 012

According to conduced analyzes in 2020 year 68.3 million people will die in the world, including respiratory diseases 11.9 million, cardiovascular diseases 11.1 million and cerebrovascular diseases 7.7 million. These data are depending on the economic status of societies. It should be emphasized that in the world 4.7 million people will die from COPD, accounting for 6.8% of all deaths. In 2030 year in the world COPD and pneumonia will be in third place in countries with moderate economic status. Lung cancer currently occupy and in the future will occupy a prominent place in the run statistics, along with other tobacco-related diseases. The increasing number of infections caused by multi-drug resistant strains is referred primarily to the respiratory tract. Easy spread of bacterial resistance caused the distinction as being particularly dangerous to life and health as alert pathogens. It was documented the increasing impact of GMOs on the prevalence of allergic diseases. In 2016 year highlights the social movements taking place, commercial and immigration, which bring new threats to life and health of the public targeted countries.

Key words: disease, respiratory pathogens alarm

Obecne i prognozowane występowanie chorób układu oddechowego

Płusa T.

EMC Instytut Medyczny SA – Oddział Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc, Szpital im. św. Anny w Piasecznie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 016

Wg prowadzonych analiz w 2020 r. umrze na świecie 68,3 mln ludzi, w tym z powodu chorób układu oddechowego 11,9 mln, chorób serca i naczyń 11,1 mln i chorób naczyń mózgowych 7,7 mln. Powyższe dane pozostają w zależności od statusu ekonomicznego społeczeństw. Należy podkreślić, że na świecie umrze z powodu POChP 4,7 mln osób, co stanowi 6,8% wszystkich zgonów. W 2030 r. na świecie POChP i zapalenia płuc będą na trzecim miejscu w krajach o umiarkowanym statusie ekonomicznym. Zachorowania na raka płuca obecnie zajmują i w przyszłości będą zajmować czołowe miejsce w prowadzonych statystykach, obok innych chorób odtytoniowych. Narastająca liczba zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne odnoszona jest głównie do układu oddechowego. Łatwość rozprzestrzeniania się oporności bakterii spowodowała wyróżnienie jako szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia tzw. patogenów alarmowych (alert-pathogens). Udokumentowano także zwiększający się wpływ GMO na występowanie chorób alergicznych. W 2016 r. zwrócono uwagę na dokonujące się ruchy społecznościowe, zarobkowe i imigracyjne, które niosą ze sobą nowe zagrożenia dla zdrowia i życia społeczeństwa krajów docelowych.

Słowa kluczowe: zachorowania, układ oddechowy, patogeny alarmowe