`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
023-030

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Comprehensive geriatric assessment for practitioners – patients qualification, functional and the risk of falls assessment


Ficek W, Targowski T.

Clinic and Policlinic of Geriatrics, National Institute of Geriatry, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 023

Comprehensive geriatric assessment is an overall diagnostic process for evaluating the physical and mental health, functional status and social situation in elderly patients. Except internal examination (history and physical) with elements of psychiatric and neurological research, comprehensive geriatric assessment uses a range of useful tests and scales aimed at identifying health problems in elderly, optimization of treatment and planning further care. The current shortage of specialists in geriatrics and a number of specialized geriatric clinics significantly reduces the possibility of using it in daily practice in our country, but knowledge of comprehensive geriatric assessment by general practitioner and internists may considerably facilitate the proper care the growing group of elderly patients. In this article issues related to the qualification of patients to comprehensive geriatric assessment, section of laboratory tests, functional assessment and evaluation of the risk of falls have been described.

Key words: comprehensive geriatric assessment, geriatry

Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – kwalifikacja pacjentów, ocena funkcjonalna oraz ocena ryzyka upadków

Ficek W, Targowski T.

Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 023

Całościowa ocena geriatryczna (COG) jest kompleksowym procesem diagnostycznym służącym do oceny stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, stanu czynnościowego i sytuacji socjalnośrodowiskowej osób w wieku podeszłym. Oprócz internistycznego badania podmiotowego i przedmiotowego uzupełnionych o elementy badania psychiatrycznego i neurologicznego, COG wykorzystuje szereg użytecznych testów i skal mających na celu identyfikację problemów zdrowotnych u osób starszych, optymalizację leczenia i planowania dalszej opieki. Aktualnie niedobór specjalistów z zakresu geriatrii oraz liczby specjalistycznych poradni geriatrycznych znacząco ogranicza możliwości wykorzystania COG w codziennej praktyce w naszym kraju, nie mniej znajomość zagadnień COG przez lekarzy rodzinnych i internistów w znacznym stopniu może ułatwić sprawowanie właściwej opieki nad coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku. W niniejszym artykule opisano zagadnienia związane z kwalifikacją pacjentów do COG, przekrojem badań laboratoryjnych, oceną funkcjonalną oraz oceną ryzyka upadków.

Słowa kluczowe: całościowa ocena geriatryczna, geriatria