`

SPIS TREŚCI 2017, Tom 23, Nr 1 / CONTENTS 2017, Vol. 23, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
031-039

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Comprehensive geriatric assessment for practitioners – nutritional status, mental state and social-environmental status assessment


Ficek W, Targowski T.

Clinic and Policlinic of Geriatrics, National Institute of Geriatry, Rheumatology and Rehabilitation, Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 031

Comprehensive geriatric assessment (CGA) is a diagnostic process that allows in an overall way to look at the problems of the elderly, not limited to the diagnose and treatment of diseases that patients go to the hospital or outpatient care, but through an assessment in the area of physical health, mental state, emotional and social – environmental status allows to identify often complex health problems, optimize treatment and planning further care. For this purpose a number of useful tests and scales are used. Knowledge of CGA by primary care doctors and internists may considerably facilitate proper care for the growing number of elderly patients. In the article issues related to the assessment of nutritional status and trophic skin changes, emotional, cognitive and social assessment have been described.

Key words: comprehensive geriatric assessment, geriatry

Całościowa ocena geriatryczna dla lekarzy praktyków – ocena stanu odżywienia, stanu mentalnego oraz sytuacji socjalno-środowiskowej

Ficek W, Targowski T.

Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2017; Vol. 23, No. 1, 031

Całościowa ocena geriatryczna (COG) to proces diagnostyczny pozwalający w sposób kompleksowy spojrzeć na problemy osób w wieku podeszłym, nie ograniczając się tylko do diagnozowania i leczenia chorób z którymi pacjenci trafiają do szpitala lub opieki ambulatoryjnej, ale poprzez ocenę w obszarze zdrowia fizycznego, stanu mentalnego, emocjonalnego i sytuacji socjalno-środowiskowej, pozwala na identyfikację często złożonych problemów zdrowotnych, optymalizację leczenia i planowania dalszej opieki. Do tego celu wykorzystuje szereg użytecznych testów i skal. Znajomość zagadnień COG przez lekarzy rodzinnych i internistów w znacznym stopniu może ułatwić sprawowanie właściwej opieki nad coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku. W artykule opisano zagadnienia związane z oceną stanu odżywienia i zmian troficznych skóry, oceną stanu emocjonalnego, funkcji poznawczych oraz oceną sytuacji socjalno-środowiskowej.

Słowa kluczowe: całościowa ocena geriatryczna, geriatria