`

SPIS TREŚCI 2018, Tom 24, Nr 1 / CONTENTS 2018, Vol. 24, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
016-028

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Consumption of drinks and selected sweets by toddlers


Okręglicka K1, Wieleńska A2, Wiśniewska K3, Nitsch-Osuch A1.

1Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw; 2Student Research Group for Hygiene and Prophylaxis in the Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw; 3National Food and Nutrition Institute, Warsaw, Poland

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 016

Data on the consumption of sweetened beverages among young children aged 13-36 months are increasingly worrying. Young children are often given beverages of inadequate quality and sweet products that significantly exceed the daily requirement for energy and simple carbohydrates. Many studies indicate a correlation between high consumption of sugar-sweetened drinks and growth disorders, as well as teeth problems and an increase in the incidence of obesity.
The aim of the study
was to analyze and investigate current trends in the consumption of beverages and selected sweets among children aged 13-36 months.
Material and methods
. In the study, data on 69 children were analyzed and the average consumption of beverages and other groups of sugar-rich food products was examined.
Results
. Results of the study revealed that 30% of the children in the study group showed overweight and obesity. Only 20% of parents gave their children solely drinks without added sugar, and more than half of the children surveyed consumed less liquids than indicated in the requirements.
Conclusions
. The study indicates which elements of lifestyle need improvement and changes to reduce the consumption of food products that adversely affect children’s development and health.

Słowa kluczowe: consumption of beverages, children, nutrition, sweets

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Spożywanie napojów i wybranych słodyczy przez małe dzieci


Okręglicka K1, Wieleńska A2, Wiśniewska K3, Nitsch-Osuch A1.

1Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 2Naukowe Koło Studenckie Higieny i Profilaktyki w Katedrze Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Warszawie; 3Narodowy Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Int Rev Allergol Clin Immunol Family Med, 2018; Vol. 24, No. 1, 016

Dane dotyczące spożycia słodzonych napojów u małych dzieci w wieku 13-36 miesięcy są coraz bardziej niepokojące. Małe dzieci otrzymują często napoje o niewystarczającej jakości i słodkie produkty, które znacznie przekraczają codzienne zapotrzebowanie na energię i proste węglowodany. Wiele badań wskazuje na korelację między wysokim spożyciem napojów słodzonych cukrem a zaburzeniami wzrostu, a także z problemami z zębami i zwiększeniem częstości występowania otyłości. Celem badania była analiza i badanie aktualnych trendów w konsumpcji napojów i wybranych słodyczy u dzieci w wieku 13-36 miesięcy.
Materiał i metody
. W badaniu przeanalizowano dane dotyczące 69 dzieci i zbadano średnie spożycie napojów i innych grup produktów spożywczych bogatych w cukier.
Wyniki
. Wyniki badania wykazały, że 30% dzieci w badanej grupie wykazywało nadwagę i otyłość. Tylko 20% rodziców dało swoim dzieciom wyłącznie napoje bez dodatku cukru, a ponad połowa badanych dzieci spożywała mniej płynów niż wskazano w wymaganiach.
Wnioski
. Badanie wskazuje, które elementy stylu życia wymagają poprawy i zmian w celu zmniejszenia spożycia produktów spożywczych, które niekorzystnie wpływają na rozwój i zdrowie dzieci.

Key words: spożywanie napojów, dzieci, żywienie, słodycze