`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
024-032

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Organization of the fight against infectious diseases in Poland in the years 1918-2018


Pawlak M1, Płusa T2, Płońska E1.

1Voivodship Sanitary and Epidemiological Station in Warsaw, Poland; 2Medical Faculty of Lazarski University of Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 024

Infectious diseases, often occurring epidemically, are responsible for significant morbidity and mortality in many countries around the world. On the basis of available reports and descriptions at the disposal of the State Sanitary Inspection, it was possible to analyze the ways of combating infectious diseases in Poland in 1918-2018. It has been shown that the introduced principles of therapeutic, epidemic and preventive treatment have resulted in the expected effects of a reduction in the morbidity and mortality in the country, comparable to other regions of Europe. The most convincing data concern mortality due to tuberculosis, which in 1950 amounted to 100.5 / 100,000 citizens, and since 2015, this index is 1.4 / 100,000. In turn, epidemics of smallpox and poliomyelitis, followed by the introduction of compulsory vaccination against them have enabled complete eradication of diseases. A similar pattern was observed with reference to measles, which was virtually eliminated thanks to vaccination. However, in the last 3 years, as in the whole of Europe, there has been an increase in the number of new cases. Also, infections of the digestive tract in the form of typhoid and paratyphoid fever, and dysentery have passed into history in Poland. The occurrence of venereal diseases – syphilis and gonorrhea – thanks to the introduced legal restrictions, managed to be leveled to the European level. The presented data illustrate the scale of occurrence of infectious diseases and the effectiveness of the measures introduced.

Key words: infectious diseases, morbidity, mortality

Organizacja walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018

Pawlak M1, Płusa T2, Płońska E1.

1Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie; 2Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 024

Choroby zakaźne, często występujące epidemicznie, są odpowiedzialne za znaczną chorobowość i umieralność w wielu krajach świata. Na podstawie dostępnych raportów i opisów będących w dyspozycji Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwe było przeanalizowanie sposobów walki z chorobami zakaźnymi w Polsce w latach 1918-2018. Wykazano, że wprowadzane zasady postępowania leczniczego, epidemicznego i zapobiegawczego dały oczekiwane efekty w postaci zmniejszenia liczby zachorowań i umieralności na terenie kraju. Najbardziej przemawiające dane dotyczą umieralności z powodu gruźlicy, która w 1950 r. wynosiła 100,5/100 tys. mieszkańców, a od 2015 r. wskaźnik ten wynosi 1,4/100 tys. Z kolei przebyte epidemie ospy i poliomyelitis, a następnie wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko nim umożliwiły całkowitą eradykację chorób. Podobną prawidłowość odnotowano w odniesieniu do odry, którą udało się dzięki szczepieniom niemal całkowicie wyeliminować. Jednakże w ciągu ostatnich 3 lat, tak jak w całej Europie, odnotowano zwiększenie liczby nowych zachorowań. Także zakażenia przewodu pokarmowego przebiegające pod postacią duru brzusznego, durów rzekomych i czerwonki przeszły w Polsce do historii. Występowanie chorób wenerycznych – kiły i rzeżączki – dzięki wprowadzonym prawnym obostrzeniom udało się zniwelować do poziomu europejskiego. Przedstawione dane obrazują skalę występowania chorób zakaźnych i skuteczność wprowadzonych działań.

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, zachorowania, umieralność