`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
033-037

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Surgical site infection after spine surgery


Konieczny R1, Płusa T2, Baranowska A1, Baranowski P1.

1Department of Neurorthopedics, Mazovian Center of Rehabilitation „STOCER”, Konstancin-Jeziorna, Poland; 2Medical Faculty of Łazarski University, Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 033

Surgical site infection (SSI) after spinal surgery is a complication that occurs from 0.6% to 18.0% of patients. It depends on the risk factors modifiable, dependent on the patient and on unmodified factors that result from the pathology being treated. For this reason, it is necessary to conduct a detailed qualifying test for treatment and take steps to reduce the risk of SSI. In the perioperative period, the preservation of epidemic procedures and the use of antibiotics are fully justified. The final outcome of the treatment and the possibility of SSI occurrence is the type of operation, its extent and duration. In cases with multiple co-morbidities, the implementation of operating procedures with maximum sanitary regime has a real effect on reducing the number of infectious complications.

Key words: surgical site infection, complication, risk factors, prevalence

Zakażenie miejsca operowanego po operacjach kręgosłupa

Konieczny R1, Płusa T2, Baranowska A1, Baranowski P1.

1Oddział Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna; 2Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 033

Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) po operacjach kręgosłupa jest powikłaniem, które występuje od 0,6% do 18,0% chorych. Uzależnione to jest od czynników ryzyka modyfikowalnych, zależnych od chorego oraz od czynników niemodyfikowanych, które wynikają z leczonej patologii. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego badania kwalifikującego do leczenia i podjęcie postępowania zmierzającego do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ZMO. W okresie okołooperacyjnym zachowanie procedur epidemicznych oraz stosowanie antybiotykoterapii ma pełne uzasadnienie. Na ostateczny wynik leczenia i możliwość wystąpienia ZMO ma wpływ rodzaj operacji, jej rozległość i czas trwania. W przypadkach obarczonych wieloma chorobami współistniejącymi realizowanie procedur operacyjnych przy maksymalnym reżimie sanitarnym realnie wpływa na zmniejszenie liczby powikłań zakaźnych.

Słowa kluczowe: zakażenie miejsca operowanego, powikłania, czynniki ryzyka, częstość występowania