`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 1 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
038-042

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Protein intake and body weight


Okręglicka K1, Ludwiniak M2, Wiśniewska K3, Kozłowska A1, Jagielska A1, Nitsch-Osuch A1.

1Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw, Poland; 2Student Research Group for Hygiene and Prophylaxis, Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw, Poland; 3Institute of Food and Nutrition in Warsaw, Poland, Center for Promotion of Healthy Food, Nutrition and Physical Activity

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 038

According to the World Health Organization, overweight and obesity affected 1.9 billion people worldwide in the year 2016. Changes in civilization, lifestyle and eating habits have become the main causes of obesity, which is associated with the occurrence of diseases, such as hypertension, ischemic heart disease and type 2 diabetes. Every change of diet and lifestyle should be individual. However, monitoring of energy provided with food combined with a moderate increase in protein intake may be an effective strategy for weight reduction, since protein influences metabolism and satiety. Studies on the prevention and treatment of obesity have shown that a diet with an increased protein content can affect metabolism and thus play an important role in regulating body weight, and create favorable conditions for maintaining adequate body weight after initial body weight reduction. A moderate increase in the protein supply into the diet and controlled supply of kilocalories, together with physical activity, can facilitate weight reduction.

Key words: protein, obesity, body weight, nutrients

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Spożycie białka a masa ciała


Okręglicka K1, Ludwiniak M2, Wiśniewska K3, Kozłowska A1, Jagielska A1, Nitsch-Osuch A1.

1Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; 2Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; 3Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Centrum Promocji Zdrowej Żywności, Odżywiania i Aktywności Fizycznej

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 1, 038

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w 2016 roku nadwaga i otyłość dotyczyła 1,9 mld osób na świecie. Rozwój cywilizacji oraz idące wraz z nim zmiany w stylu życia populacji, zmiany w sposobie żywienia, stają się głównymi przyczynami wstępowania otyłości, która wiąże się z występowaniem takich chorób jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz cukrzyca typu 2. Każda zmiana diety oraz stylu życia powinna być spersonalizowana, jednak kontrola dostarczanej wraz z pokarmem energii w połączeniu z umiarkowanym zwiększeniem spożycia białka pokarmowego może stanowić skuteczną strategię redukcji masy ciała, poprzez wpływ tego składnika pokarmowego na metabolizm oraz odczuwanie sytości. Badania skupiające się na prewencji i leczeniu otyłości pozwoliły na stwierdzenie, że diety o zwiększonej zawartości białka, poprzez oddziaływanie na metabolizm, odgrywają rolę w regulacji masy ciała oraz zapewniają odpowiednie warunki do utrzymania odpowiedniej masy ciała po procesie jej redukcji. Umiarkowane zwiększenie podaży białka w diecie oraz kontrolowana podaż kilokalorii wraz z podejmowaniem aktywności fizycznej może przyczynić się do usprawnienia procesu redukcji masy ciała.

Słowa kluczowe: białko, otyłość, masa ciała, składniki pokarmowe