`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
049-052

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The role of aquaporins in the inflammatory process


Płusa T1, Konieczny R2, Baranowska J2.

1Medical Faculty of Łazarski University, Warsaw, Poland; 2Department of Neurorthopedics, Mazovian Center of Rehabilitation „STOCER”, Konstancin-Jeziorna, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 049

Aquaporins constitute a group of 13 identified membrane proteins that form water channels that participate in the homeostasis process. Their expression is modulated depending on the physiological or pathological process, which can be used as a modern biomarker of inflammation. They affect the migration of T lymphocytes with simultaneous reduction of neutrophil and macrophage influx. The inflammatory domains observed in sepsis activate its activation and subsequent release of interleukin–1β, in which aquaporins actively participate in regulating the inflow of water into the cell. The turbulent changes observed in patients with sepsis in the form of acute lung injury, circulatory insufficiency, liver disorders and cerebral edema remain due to the disruption of aquaporins.

Key words: aquaporin, inflammation, biomarker

Rola akwaporyn w procesie zapalnym

Płusa T1, Konieczny R2, Baranowska J2.

1Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; 2Oddział Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”, Konstancin-Jeziorna

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 049

Akwaporyny stanowią grupę 13 zidentyfikowanych białek błonowych tworzących kanały wodne, które uczestniczą w procesie homeostazy. Ich ekspresja jest modulowana w zależności od procesu fizjologicznego lub patologicznego, co może być wykorzystane jako współczesny biomarker zapalenia. Wpływają na migrację limfocytów T z równoczesnym ograniczeniem napływania neutrofilów oraz makrofagów. Obserwowane w sepsie pobudzenie domen inflammazomu, jego uaktywnienie i następowe uwalnianie interleukiny– 1β, w czym aktywnie uczestniczą akwaporyny, reguluje napływ wody do komórki. Burzliwe przemiany obserwowane u chorych w sepsie pod postacią ostrego uszkodzenia płuc, niewydolności krążenia, zaburzeń wątroby i obrzęku mózgu pozostają w związku z zaburzeniem czynności akwaporyn.

Słowa kluczowe: akwaporyny, zapalenie, biomarker