`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
057-064

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

An insight into new approach to molecular markers of cervical cancer


Liszcz A1, Sobieraj MT2, Sobiborowicz A3, Maksimiuk M3, Badowska-Kozakiewicz AM4.

1Grochowski Hospital, Warsaw; 2Public Central Teaching Clinical Hospital, Warsaw; 3Students’ Scientific Organization of Cancer Cell Biology, Department of Cancer Prevention, Medical University of Warsaw; 4Department of Cancer Prevention, Medical University of Warsaw

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 057

Cervical neoplasms belong to a very heterogenous group of neoplasms affecting many patients every year. Although its incidence is lowering, the mortality rate in Poland is much higher in comparison to other European countries. Histopathological examination is performed as a primary procedure to establish the appropriate diagnosis. A comprehensive understanding of cervical cancer biology is fundamental for more effective ways of diagnosis and developing new targets into treatment strategies. The aim of this paper was to analyse the impact of biological markers of hypoxia, angiogenesis, stromal invasion as well as influence of non-HPV viruses on histological malignancy and advancement of the disease and their possible clinical use in the course of cervical cancer screening and diagnostic process.

Key words: cervical cancer, cervical neoplasm, hypoxia, cyclooxygenase, angiogenesis, Ebstein-Barr virus, stromal invasion

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Ocena znaczenia nowych markerów molekularnych raka szyjki macicy


Liszcz A1, Sobieraj MT2, Sobiborowicz A3, Maksimiuk M3, Badowska-Kozakiewicz AM4.

1Szpital Grochowski w Warszawie; 2Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie; 3Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 4Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 053

Nowotwory szyjki macicy należą do grupy bardzo zróżnicowanych nowotworów, dotykających coraz większą liczbę pacjentek. Chociaż zajmują 6 miejsce wśród najczęstszych nowotworów wśród kobiet w Polsce, umieralność z ich powodu jest wyższa niż w innych krajach europejskich. Histopatologiczna analiza pobranego materiału stanowi podstawę do ustalenia rozpoznania. W związku z rosnącą wykrywalnością raka szyjki macicy dąży się do jak najlepszego poznania biologii tego nowotworu, zarówno pod kątem molekularnym, jak i klinicznym. Znajomość profilu histopatologicznego tego nowotworu stanowi wstęp do coraz efektywniejszych metod leczenia. Celem pracy jest analiza wpływu wybranych markerów hipoksji, angiogenezy oraz inwazji podścieliska, jak również wpływu wirusów innych niż HPV na stopień złośliwości nowotworu, jak również korelację ich ekspresji z zaawansowaniem choroby oraz ich możliwe wykorzystanie do klinicznego wykrywania nowotworów szyjki macicy.

Słowa kluczowe: nowotwór szyjki macicy, rak szyjki macicy, szyjka macicy, hipoksja, angiogeneza, inwazja podścieliska wirus Ebsteina-Barr