`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
065-068

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Facts and myths about fluorine compounds in the dental caries prophylaxis – challenge for public health


Bolek K, Nitsch-Osuch A.

Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 065

For several years fluorine and preventive vaccinations have been wrongly associated with threats to health and life of the population. In the time of common access to the Internet, numerous articles appear online that are not supported by scientific research, but cause fear of using fluorine compounds in the dental caries prophylaxis. An increasing number of people are afraid of fluorine toxicity. In the last few decades, many scientific studies have unequivocally demonstrated that the only diseases caused by excessive supply of fluoride in drinking water are enamel fluorosis or, in extreme cases, skeletal fluorosis. Thus, it is very important to comply with the recommendations on fluoride concentration in drinking water, and to adjust the intake of food products that contain increased amounts of fluorine. In addition, dentists should adhere to the recommended doses of fluoride and professional preventive dental procedures. It is necessary to continuously promote the use of fluoride toothpastes from an early age due to their cariostatic and bactericidal effect, which has been scientifically confirmed. There is also a strong need to conduct further research on the effect of fluorine compounds on the human body.

Key words: fluorine, fluorine compounds, dental caries prophylaxis, fluorosis

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Fakty i mity na temat związków fluoru w profilaktyce próchnicy – wyzwanie dla zdrowia publicznego


Bolek K, Nitsch-Osuch A.

Zakład Medycyny Społecznej I Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 065

Od kilku lat fluor, podobnie jak szczepienia ochronne, u wielu osób błędnie utożsamiany jest z zagrożeniem dla zdrowia i życia populacji. W czasach powszechnie dostępnego Internetu pojawiają się liczne artykuły nie poparte żadnymi badaniami naukowymi, powodujące niepewność oraz strach przed stosowaniem związków fluoru w profilaktyce próchnicy zębów. Coraz większa część społeczeństwa obawia się toksyczności fluoru.W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeprowadzono wiele badań naukowych, które jednoznacznie stwierdzają, iż jedynymi chorobami spowodowanymi nadmierną podażą fluorków w wodzie pitnej są fluoroza szkliwa lub w skrajnych przypadkach fluoroza szkieletowa. Z tego względu bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących stężenia fluorków w wodzie pitnej oraz dostosowania do nich ilości spożycia pozostałych środków spożywczych zawierających większe ilości fluoru. Ponadto lekarze dentyści powinni przestrzegać zalecanych dawek oraz częstotliwości wykonywania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych. Konieczna jest ciągła promocja stosowania past z fluorem już od najmłodszych lat życia ze względu na ich potwierdzony badaniami naukowymi, efekt kariostatyczny i bakteriobójczy. Istniej konieczności przeprowadzania dalszych badań nad wpływem związków fluoru na organizm człowieka.

Słowa kluczowe: fluor, związki fluoru, profilaktyka próchnicy zębów, fluoroza