`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
069-074

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The influence of dementia and depressive disorders in communication with elderly patients

Witkowska-Płusa U.

Center of Alzheimer Disease, Warsaw, Poland

 International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 069

Mental and behavioral disorders in people with senile age significantly affect their behavior and ability to communicate with them. The aging process itself is caused by the fact that human somatic cells have limited possibilities of division, which causes them to reach the replication phase of aging. It depends on the length of distal segments of chromosomes – telomeres, which due to the inability of DNA polymerase to completely replicate, lose the ability to divide. Among the causes of age-related dementia, in the first place after the age of 65, Alzheimer’s disease is mentioned. From 2019, dementia changes were associated with the presence of TPD-43 protein and a new clinical unit was defined with an image similar to Alzheimer’s disease, but with a different pathogenetic basis – LATE – limbic-predominant age-related TPD- 43 encephalopathy. In turn, depression in the elderly causes a reduction in physical fitness, as well as brain damage as a result of lowering the folic acid concentration. These processes cause a deterioration of communication with the patient.

Key words: dementia, Alzheimer’s disease, depression, communication with the patient

Wpływ zaburzeń otępiennych i depresyjnych na komunikację z chorymi w starszym wieku

Witkowska-Płusa U.

Centrum Alzheimera w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 069

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób w wieku starczym w znamienny sposób wpływają na ich zachowanie i możliwość komunikacji z nimi. Sam proces starzenia spowodowany jest tym, że ludzkie komórki somatyczne mają ograniczone możliwości podziału, co powoduje, że dochodzą do fazy replikacyjnego starzenia. Uzależnione to jest od długości dystalnych odcinków chromosomów – telomerów, które na skutek niezdolności polimerazy DNA do całkowitej replikacji, tracą zdolność do podziałów. Wśród przyczyn otępienia zależnych od wieku na pierwszym miejscu po 65 roku życia wymienia się chorobę Alzheimera. Od 2019 r. zmiany otępienne powiązano z obecnością białka TPD-43 i zdefiniowano nową jednostkę kliniczną o obrazie zbliżonym do choroby Alzheimera, ale o innym podłożu patogenetycznym – LATE – limbic-predominant age-related TPD-43 encephalopathy. Z kolei depresja u starszych osób powoduje ograniczenie sprawności fizycznej, a także uszkodzenie mózgu w wyniku obniżenia stężenia kwasu foliowego. Procesy te prowadzą do pogorszenia komunikacji z chorym.

Słowa kluczowe: otępienie, choroba Alzheimera, depresja, komunikacja z chorym