`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
075-082

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Organization of medical rescue system in Poland

Szarpak A1, Bielski K1, Madziala M2, Szarpak Ł2.

1Medical Faculty of the Łazarski University, Warsaw, Poland; 2Medical Simulation Center, Łazarski University, Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 075

In Poland, the leading entity responsible for prehospital medical care is the National Medical Rescue System, which was established to implement the tasks of the state consisting in providing assistance to each person in a situation of sudden health threat. The organization of first aid, qualified first aid and the provision of medical emergency services make a significant contribution to increasing the chances of survival in the event of a sudden health emergency. The concept of the present State Medical Rescue System dates back to the 1990s. In 1999, the health policy program „Integrated Medical Rescue” was introduced, which was planned for 1999-2003. Its most important objective was to prepare qualified medical staff and related infrastructure, and to develop procedures for proper functioning. In 2001, the first Act on State Medical Rescue was passed. In 2006 the President of the Republic of Poland signed the Act on State Medical Rescue. Polish health care system is undergoing constant transformation, with particular reference to the medical rescue system. The fundamental changes in this field of rescue were regulated in 2006 by the Act on State Medical Rescue. It defines the entire system of assistance to victims in the event of a health emergency. In modern medical emergency analysis, great importance is attached to on-site assistance and limiting the number of so-called deaths possible to avoid. Proper organization of tasks allows for saving life at the scene of an accident, proper evacuation from the area and the directly life-threatening situation, as well as treatment of the patient in a specialist center in accordance with medical standards. Proper state organization involving the teaching of first aid and broadly understood health education in this field, the creation of an effective emergency alert system, response by emergency services and entities, an adequate network of hospitals and highly qualified medical staff, as well as the appropriate flow of information about the incident and during its handling, directly translate into the effectiveness of emergency procedures, which is proven by numerous studies to analyze this issue.

Key words: medical recue system, Poland.

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce


Szarpak A1, Bielski K1, Madziala M2, Szarpak Ł2.

1Wydział Lekarski Uczelni Łazarskiego w Warszawie; 2Centrum Symulacji Medycznej, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 075

W Polsce wiodącym podmiotem odpowiedzialnym za przedszpitalną opiekę medyczną jest Krajowy System Ratownictwa Medycznego, który został utworzony w celu realizacji zadań państwa polegających na udzielaniu pomocy każdej osobie w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia. Organizacja pierwszej pomocy, kwalifikowana pierwsza pomoc i zapewnienie ratownictwa medycznego w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia szans na przeżycie w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia. Koncepcja obecnego państwowego systemu ratownictwa medycznego sięga lat 90-tych. W 1999 r. wprowadzono program polityki zdrowotnej „Zintegrowany System Ratowniczy”, zaplanowany na lata 1999-2003. Jego najważniejszym celem było przygotowanie wykwalifikowanego personelu medycznego i związanej z nim infrastruktury oraz opracowanie procedur prawidłowego funkcjonowania. W 2001 r. przyjęto pierwszą ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. W 2006 r. prezydent RP podpisał ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. Polski system opieki zdrowotnej przechodzi ciągłą transformację, ze szczególnym uwzględnieniem systemu ratownictwa medycznego. Podstawowe zmiany w tej dziedzinie ratownictwa zostały uregulowane w 2006 r. ustawą o państwowym ratownictwie medycznym. Określa cały system pomocy ofiarom w przypadku zagrożenia zdrowia. W nowoczesnej medycznej analizie sytuacji krytycznych dużą wagę przywiązuje się do pomocy na miejscu i ograniczenia liczby tak zwanych śmierci możliwych do uniknięcia. Właściwa organizacja zadań pozwala na ratowanie życia na miejscu wypadku, właściwej ewakuacji z terenu i bezpośrednio zagrażającej życiu sytuacji, a także leczenie chorego w specjalistycznym ośrodku zgodnie ze standardami medycznymi. Właściwa organizacja państwa obejmująca nauczanie pierwszej pomocy i szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej w tej dziedzinie, stworzenie skutecznego systemu alarmowego, reagowanie przez służby ratunkowe i podmioty, odpowiednią sieć szpitali i wysoko wykwalifikowany personel medyczny, a także odpowiednie przepływ informacji o incydencie i podczas jego obsługi, bezpośrednio przekłada się na skuteczność procedur awaryjnych, o czym świadczą liczne badania analizujące ten problem.

Słowa kluczowe: system ratownictwa medycznego, Polska