`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 2 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
083-089

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (RQLQ) in the evaluation of one-year outcomes of omalizumab treatment in severe allergic asthma

Jarzębska P1, Hermanowicz-Salamon J2.

Medical University of Warsaw, Poland: 1Students Scientific Association “Alveolus”; 2Chair and Department of Internal Medicine, Pulmonary Diseases and Allergology

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 083

Omalizumab is recommended as add-on therapy for patients with severe allergic asthma. Quality of life questionnaires: mini- AQLQ (mini-Asthma Quality of Life Questionaire) and RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of life Questionnaire) were developed to measure the impact of these diseases on life. The aim of study was to assess of the utility of RQLQ in the evaluation of the effectiveness of omalizumab treatment. Material and methods. 12 patients with severe asthma (10 F), mean age 48±8.27 y qualified for anti-IgE treatment were analyzed. ACQ (Asthma Control Questionnaire), mini-AQLQ and RQLQ were analysed at three time points: at baseline, prior to treatment onset, after 16 weeks, and after one year of treatment. RQLQ was analysed in detail with special attention to the changes in the specific domains. Results. Omalizumab treatment was clinically effective, ACQ scores and mean ICS dose were reduced at the third point of observation (p < 0.05). Patients achieved statistically significant improvement in mini-AQLQ and RQLQ scores in the second and in third time point of treatment. The biggest improvement in RQLQ score was observed already at the second time point, particularly in the domain of: activity limitation, non-nose/eye symptoms and emotions. The nose symptoms improved after one year in the third time point of observation. Conclusions. Omalizumab treatment improves quality of life measured by AQLQ and RQLQ. RQLQ may serve as an additional, useful tool in evaluation of efficacy of anti-IgE treatment in severe allergic asthma.

Key words: omalizumab, severe allergic asthma, allergic rhinitis

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Przydatność kwestionariusza jakości życia osoby z nieżytem nosa i zapaleniem spojówek wykonującej typowe czynności (RQLQ) w ocenie skuteczności leczenia ciężkiej astmy alergicznej podczas roku leczenia omalizumabem


Jarzębska P1, Hermanowicz-Salamon J2.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1Studencie Koło Naukowe “Alveolus”; 2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 2, 083

Objawy związane z alergicznym nieżytem nosa wpływają na kontrolę astmy i znacząco obniżają jakość życia chorych. Kwestionariusze jakości życia AQLQ i RQLQ, opracowano celem oceny wpływu obu chorób na jakość życia. Omalizumab, przeciwciało anty- IgE, jest rekomendowane do leczenia chorych na ciężką astmę alergiczną. Celem pracy była ocena przydatności kwestionariusza RQLQ w ocenie skuteczności leczenia omalizumabem. Materiał i metody. Zbadano 12 chorych na ciężką astmę (10 K) w średnim wieku 48±8.27 lat, w trzech punktach kontrolnych: przed kwalifikacją, po 16 tygodniach i po roku leczenia. Oceniano kwestionariusze ACQ, mini-AQLQ, RQLQ. Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie poprawę w kwestionariuszach mini-AQLQ i RQLQ zarówno w drugim i w trzecim punkcie kontrolnym, poprawę w zakresie ACQ zaobserwowano po roku leczenia. Szczegółowej analizie poddano kwestionariusz RQLQ i największą poprawę stwierdzono w domenach: aktywności, emocji i objawów nie związanych z nosem i oczami już po 16 tygodniach leczenia w drugim punkcie kontrolnym. W zakresie objawów nosowych istotną statystycznie poprawę zaobserwowano w trzecim punkcie kontrolnym, po roku leczenia. Wnioski. Uzyskano istotną poprawę jakości życia chorych na ciężką astmę alergiczną leczonych omalizumabem, wyrażoną w kwestionariuszach mini-AQLQ i RQLQ. Zastosowanie kwestionariusza RQLQ stanowi dodatkowe narzędzie w ocenie skuteczności leczenia chorych na ciężką astmę alergiczną.

Słowa kluczowe: omalizumab, ciężka astma alergiczna, alergiczny nieżyt nosa