`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
097-101

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Perception of the anti-vaccine movements activity and the immunization performance in Warsaw University students


Szwejkowska M1,2, Załęski A1, Krupa A2, Kuchar E1, Nitsch-Osuch A2.

Medical University of Warsaw, Poland: 1Department of Pediatrics with Clinical Assessment Unit; 2Department of Social Medicine and Public Health

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 097

Vaccines are important achievement in medicine – thanks to preventive vaccinations, the incidence of infectious diseases has significantly decreased, and some of them have been eliminated. In recent years, the popularity of anti-vaccine movements has been increasing worldwide.
The aim of study
was to examine the relationship between the perception of the activity of anti-vaccine movements and the performance of immunization among students of the University of Warsaw.
Material and methods
. The analysis was based on the original survey, conducted in February 2018, on a representative sample of 120 students from various departments of the University of Warsaw. The study was voluntary. The questionnaire consisted of 21 questions.
Results
. The study included 100 respondents (37 males), with an average age 22 years, from 22 different faculties of the Warsaw University. The majority of respondents (69%) declare that they have met ideas promoted by anti-vaccine movements, most often on the Internet (45%), less often in other mass media. Respondents declare in 89% of cases that the ideas promoted by anti-vaccine movements have no impact on their decision to perform preventive vaccinations, and only in 3% of respondents these ideas are the reason for the resignation from the part of the vaccinations. The vast majority of the surveyed students (82%) supports preventive vaccinations. Almost all respondents (93%) declare that they have undergone all obligatory vaccinations. Less preferred are nonobligatory vaccines (37%). 87% of students declare that their children are or will be vaccinated according to the vaccination schedule.
Conclusions
. The results of the study suggest that the ideas promoted by anti-vaccine movements are known among the students of the Warsaw University, but have little impact on the respondents’ point of view. The vast majority of students supports the immunization and perform it. In recent years, despite the ongoing educational campaigns, the upward tendency to refuse mandatory vaccinations has not been stopped. There is still necessity to continue spread of reliable knowledge about the low risk of vaccinations side effects and the high risk of diseases acquisition resulting from the refusal of vaccination.

Key words: vaccinations, immunization, anti-vaccine movements, students, preventive medicine

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Postrzeganie aktywności ruchów anty-szczepionkowych a wykonywanie szczepień u studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Szwejkowska M1,2, Załęski A1, Krupa A2, Kuchar E1, Nitsch-Osuch A2.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym; 2Zakład Medycyny Społecznej

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 097

Szczepionki należą do ważnych osiągnięć medycyny, bo dzięki szczepieniom ochronnym zapadalność na choroby zakaźne znacznie zmniejszyła się, a niektóre z nich zostały wyeliminowane. W ostatnich latach popularność ruchów anty-szczepionkowych wzrosła na całym świecie.
Celem pracy było badanie związku między postrzeganiem aktywności ruchów anty-szczepionkowych a przeprowadzaniem szczepień u studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Materiał i metody
. Analiza została oparta na oryginalnej ankiecie przeprowadzonej w lutym 2018 roku na reprezentatywnej próbie 120 studentów (37 mężczyzn) w średnim wieku 22 lat z 22 różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie było dobrowolne. Kwestionariusz składał się z 21 pytań.
Wyniki
. Do analizy zaakceptowano 100 respondentów (37 mężczyzn). Większość respondentów (69%) deklaruje, że spotkała się z pomysłami promowanymi przez ruchy anty-szczepionkowe, najczęściej w Internecie (45%), rzadziej w innych środkach masowego przekazu. Respondenci deklarują w 89% przypadków, że pomysły promowane przez ruchy anty-szczepionkowe nie mają wpływu na ich decyzję w przeprowadzeniu szczepień ochronnych, a tylko u 3% respondentów idee te są przyczyną rezygnacji ze szczepień. Zdecydowana większość ankietowanych studentów (82%) popiera zasadność stosowania szczepień ochronnych. Prawie wszyscy respondenci (93%) deklarują, że wykonali wszystkie szczepienia obowiązkowe. Mniej preferowane są szczepionki zalecane (37%). 87% studentów deklaruje, że ich dzieci są lub będą szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień.
Wnioski
. Wyniki badania sugerują, że idee promowane przez ruchy anty-szczepionkowe są znane studentom Uniwersytetu Warszawskiego, ale mają niewielki wpływ na punkt widzenia respondentów. Zdecydowana większość badanych popiera szczepienia i je przeprowadza. W ostatnich latach, pomimo trwających kampanii edukacyjnych, tendencja do odmowy w wykonywaniu szczepień obowiązkowych nie została powstrzymana. Nadal istnieje potrzeba dalszego rozpowszechniania wiarygodnej wiedzy na temat niskiego ryzyka skutków ubocznych szczepień i wysokiego ryzyka zachorowania na choroby, które wynikają z odmowy szczepienia.

Słowa kluczowe: szczepienia, uodpornienie, ruchy anty-szczepionkowe, studenci, profilaktyka