`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
102-105

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Subclavian steal syndrome – a case report

Leyko T, Manelska L.

Deparment of Internal Diseases with Subdivision of Cardiology, SP ZOZ in Rypin, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 102

Atherosclerosis can affect all arteries with varying degrees of involvment in the majority of population. Atherosclerotic plaques are located mostly in the places of the bifurcation of the vessel. One of the more frequent localization of atherosclerotic lesion are the subclavian arteries, the significant narrowing of which, leads to serious clinical symptoms in the form of dizziness, upper limb claudication or cerebral infarction.
A case report
. A 51 years old patient with alcoholic liver disease, under the influence of alcohol, was admitted to our ward with symptoms of brain ischaemia . After blood pressure measurement on both arms, found important difference of values. In connection with the above was made diagnostic arteries of the aortic arch, where found occlusions of left subclavian artery.
Conclusions
. On the example of a patient in whom correct blood pressure measurement on both arms allowed to diagnose this disease, we would like to draw your attention to this simple element of physical examination.

Key words: blood pressure, subclavian steal syndrome

Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej – opis przypadku

Leyko T, Manelska L.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym SP ZOZ w Rypinie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 102

Miażdżyca może dotyczyć wszystkich tętnic i w różnym stopniu zaawansowania występuje u większości populacji. Najczęściej blaszki miażdżycowe lokalizują się w miejscach rozwidlenia naczynia. Jedną z częstszych lokalizacji zmian miażdżycowych są tętnice podobojczykowe, których istotne zwężenie doprowadza do poważnych objawów klinicznych pod postacią zawrotów głowy, chromania kończyny górnej czy też udaru mózgu.
Opis przypadku
. Chory 51-letni z alkoholową chorobą wątroby, będący pod wpływem alkoholu, został przyjęty do naszego oddziału z objawami niedokrwienia OUN. Po wykonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego na obu ramionach stwierdzono istotną różnicę jego wartości. W związku z powyższym wykonano diagnostykę obrazową tętnic łuku aorty, w której ujawniono niedrożność lewej tętnicy podobojczykowej.
Wnioski
. Na przykładzie chorego, u którego prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego na obu ramionach pozwolił zdiagnozować tę chorobę, pragniemy zwrócić uwagę na ten prosty element badania przedmiotowego.

Słowa kluczowe: ciśnienie tętnicze, zespół podkradania tętnicy podobojczykowej