`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
106-108

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Ileus after caesarean section – a case report


Priefer-Hankowska W1, Konopka M2, Konopka K1.

1Department of General Surgery, Provincial Specialist Hospital in Wloclawek, Poland; 2Clinical Hospital of Medical University in Poznan, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 106

Mechanical gastrointestinal obstruction is the absence of intestinal passage through an obstacle in any segment of the small or large intestine. There are three mechanisms for the formation of mechanical obstruction: from strangulation, from obstruction of the gastrointestinal lumen and from intussusception as an intermediate form of the disease. The entrapment of the small intestine loop in the peritoneal defect after Caesarean section is rare.
A case report
. A 37-year-old woman with obesity (BMI 44) 2 weeks after the birth of twins by Caesarean section was admitted to hospital due to signs of mechanical gastrointestinal obstruction in the form of vomiting and abdominal pain. Radiographic examination of the abdomen showed widening of the small intestinal loop in the abdomen with fluid levels. During laparoscopy, distended small intestine loops were found proximal to the place of entrapment in the peritoneal defect after caesarean section. Stitching the defect allowed removing the threat and improving the patient’s health.
Conclusions
. The presented case of obstruction of the small intestine after Caesarean section indicates the need to consider the validity of peritoneal occlusion when performing incision in selected patients, including those with obesity and previous surgery.

Key words: caesarean section, gastrointestinal obstruction, abdominal wall closure

Niedrożność jelita cienkiego po cięciu cesarskim – opis przypadku

Priefer-Hankowska W1, Konopka M2, Konopka K1.

1Oddział Chirurgii Ogólnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Popiełuszki we Włocławku; 2Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 106

Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego to brak pasażu jelitowego przez przeszkodę w jakimkolwiek odcinku jelita cienkiego lub grubego. Wyróżnia się trzy mechanizmy powstania niedrożności mechanicznej: z zadzierzgnięcia (strangulacja), z zatkania światła przewodu pokarmowego (obturacja) i z wgłobienia (inwiginacja) jako forma pośrednia choroby. Rzadko spotyka się uwięźnięcie pętli jelita cienkiego w ubytku otrzewnej po cięciu cesarskim.
Opis przypadku.
Chora lat 37 z otyłością (BMI 44) w 2 tygodnie po urodzeniu bliźniąt drogą cięcia cesarskiego została przyjęta do szpitala z powodu objawów niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i bólu brzucha. W badaniu radiologicznym jamy brzusznej uwidoczniono poszerzenie pętli jelita cienkiego w śródbrzuszu z poziomami płynów. W czasie laparoskopii stwierdzono obecność rozdętych pętli jelita cienkiego proksymalnie do miejsca uwięźnięcia w ubytku w otrzewnej po cięciu cesarskim. Zszycie ubytku pozwoliło na usunięcie zagrożenia i poprawę stanu zdrowia chorej.
Wnioski
. Przedstawiony przypadek niedrożności jelita cienkiego po cięciu cesarskim wskazuje na konieczność rozważenia zasadności zamykania otrzewnej podczas wykonywania cięcia u wybranych chorych, w tym obciążonych otyłością oraz uprzednio przebytym leczeniem operacyjnym.

Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, niedrożność przewodu pokarmowego, zamknięcie powłok jamy brzusznej