`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
109-116

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Insulin therapy in diabetic patients undergoing surgery in orthopedics and neurosurgery


Płusa T1, Baranowski P2, Szymczak Z2, Baranowska A2.

1Medical Faculty, Łazarski University, Warsaw, Poland;2Department of Neurorthopedics, Mazovian Center of Rehabilitation STOCER, Konstancin-Jeziorna, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 109

The number of diabetic patients undergoing surgery in orthopedics and neurosurgery is steadily increasing. Changes in the musculoskeletal system are in fact due to the micro- and macrocirculatory disorders that underlie diabetes. Proper glycemic control in the perioperative period, as well as the use of insulin during convalescence has been confirmed in many clinical analyzes. Insulin, in addition to controlling glucose, works together with growth factors (GF – growth factor, IGF – insulin-like growth factor) in an anabolic way, resulting in faster healing of the postoperative wound and acceleration of muscle and bone tissue cell proliferation. Insulin therapy in patients with diabetes significantly reduces the risk of infection of the surgical site and the number of infectious complications, which translates into shortening the duration of hospital treatment and reducing the cost of treatment. Maintenance of insulin treatment in patients after orthopedic and neurosurgical procedures finds its full pathogenetic justification.

Key words: diabetes, insulin therapy, surgical treatment, orthopedics, neurosurgery

Insulinoterapia u chorych na cukrzycę poddawanych leczeniu operacyjnemu w ortopedii i neurochirurgii1Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; 2Oddział Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 109

Liczba chorych na cukrzycę poddawanych leczeniu operacyjnemu w ortopedii i neurochirurgii ulega stałemu zwiększaniu. Zmiany w obrębie narządu ruchu pozostają bowiem w związku z zaburzeniami mikro- i makrokrążenia, które leżą u podstaw cukrzycy. Właściwe kontrolowanie glikemii w okresie okołooperacyjnym, a także stosowanie insuliny w czasie rekonwalescencji zostało potwierdzone w wielu analizach klinicznych. Insulina, poza kontrolowaniem stężenia glukozy, działa wraz z czynnikami wzrostu (GF – growth factor, IGF – insulinę-like growth factor) w sposób anaboliczny, powodując szybsze gojenie się rany pooperacyjnej oraz przyspieszenie proliferacji komórek tkanki mięśniowej i kostnej. Insulinoterapia u chorych na cukrzycę znamiennie zmniejsza ryzyko zakażenia miejsca operowanego i liczbę powikłań infekcyjnych, co przekłada się na skrócenie czasu leczenia szpitalnego i zmniejszenie kosztów leczenia. Utrzymanie leczenia insuliną u chorych po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych znajduje swoje pełne uzasadnienie patogenetyczne.

Słowa kluczowe: cukrzyca, insulinoterapia, leczenie operacyjne, ortopedia, neurochirurgia