`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 3 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 3


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
131-135

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Activity of reborn medical scientific societies and medical chambers in the years 1945 – 1950


Rytkowski J1, Jeśman Cz2.

1Inter Medical Clinic, Kołobrzeg, Poland; Department of the History of Medicine, Pharmacy and Military Medicine at the Medical University of Lodz, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 131

The article shows the revival of medical societies and medical chambers after the end of hostilities and in the early period of rebirth of the medical self-government. The state of the PRL politicizes the social scientific movement and takes control over the medical self-government and medical chambers in Poland. The PAN is established, which takes over the organization of science in Poland and introduces the organization of science similar to the model in the USSR. The centers of the medical selfgovernment operating until 1939 are liquidated. By order of the Minister of Health of December 21, 1946, 8 medical chambers are established. On July 20, 1948, the Supreme Medical Chamber came up with the concept of liquidation of the medical selfgovernment. A Trade Union of Healthcare Workers subordinate to the State is established. On July 18, 1950, the diet passed a resolution to abolish the activities of medical and dental chambers. The state model of public health care, social and health care is introduced, depending on the PRL.

Key words: medical self-government, medical chamber

Działalność odrodzonych medycznych towarzystw naukowych i izb lekarskich w latach 1945-1950

Rytkowski J1, Jeśman Cz2.

1Klinika Inter Medical, Kołobrzeg; Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 3, 131

W artykule pokazano losy medycznych towarzystw lekarskich i izb lekarskich po zakończeniu działań wojennych i we wczesnym okresie odradzania się samorządu lekarskiego. W czasach PRL dochodzi do upolitycznia społecznego ruchu naukowego i przejęcia kontroli nad samorządem lekarskim i izbami lekarskimi w Polsce. Powstaje PAN, który przejmuje organizację nauki w Polsce oraz wprowadza organizację nauki podobną do modelu w ZSRR. Zostają zlikwidowane ośrodki samorządu lekarskiego działające do 1939 roku. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 roku powstaje 8 izb lekarskich. Naczelna izba lekarska w dniu 20 lipca 1948 roku występuje z koncepcją likwidacji samorządu lekarskiego. Powstaje Związek Zawodowy Pracowników Służby zdrowia podporządkowany państwu. 18 lipca 1950 roku Sejm uchwala uchwałę o zniesieniu działalności izb lekarskich i lekarsko- dentystycznej. Zostaje wprowadzony model państwowej powszechnej służby zdrowia, opieki zdrowotnej i społecznej uzależniony od PRL.

Słowa kluczowe: samorząd lekarski, izba lekarska