`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
143-150

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

The place of immune system cells in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis


Wojdas A.

Department of Otolaryngology, Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 143

The course of the inflammatory process depends on the activity of the cells of the immune system. The pathogenesis of chronic rhinosinusitis indicates the involvement of bacterial and viral as well as allergic factors that can stimulate the onset of symptoms and significantly affect the course of the disease. More than half of the lymphocytes of the immune system inhabit the mucous membranes associated with lymphatic tissue (MALT). The MALT structure is formed by – NALT (nasopharynx-associated lymphoid tissue), BALT (bronchus-associated lymphoid tissue), GALT (gutassociated lymphoid tissue), CALT (conjunctiva-associated lymphoid tissue), LDALT (lacrimal duct-associated), LALT (larynxassociated) and SALT (salivary duct-associated lymphoid tissue). The main task of MALT is the synthesis of secretory form of IgA and participation in tolerance phenomena CD4 + T cells (inductionsupport) with IL-2 receptor receptor co-expression – CD25 + and with cytoplasmic expression of receptors for IL-4 and IL-5, play a central role in regulatory mechanisms both the cellular and humoral components of the immune system. Subdivisions of thymusdependent, helper CD4 + lymphocytes are identified, which are defined as Th1 cells (producing IL-2 and IFNγ and as Th2 cells (producing IL-4 and IL-10). CD8 + T cells are mainly cytotoxic and may enter in interaction with virtually all nucleated host cells expressing endogenous antigens, while Tregs cells are characterized by the presence of specific receptors such as CTLA- 4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen-4), GITR (glucocorticoid-induced TNF receptor) or LAG- 3 (lymphocyte activation gene-3) The mechanisms described above are present in chronic rhinosinusitis and create the clinical picture.

Key words: chronic inflammation, T lymphocytes, NALT

Miejsce komórek układu odpornościowego w patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych

Wojdas A.

Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 143

Przebieg procesu zapalnego uzależniony jest od aktywności komórek układu immunologicznego. W patogenezie przewlekłego zapalenia nosa i zatok obocznych nosa wskazuje się na udział czynników bakteryjnych i wirusowych oraz alergicznych, które mogą stymulować powstanie objawów i znacząco wpływać na przebieg choroby. Ponad połowa limfocytów układu immunologicznego zasiedla błony śluzowe związane z tkanką limfatyczną (MALT). Strukturę MALT tworzą – NALT (nasopharynx-associated lymphoid tissue), BALT (bronchus- associated lymphoid tissue), GALT (gut-associated lymphoid tissue), CALT (conjunctiva-associated lymphoid tissue), LDALT (lacrimal duct-associated), LALT (larynx-associated) i SALT (salivary duct-associated lymphoid tissue). Podstawowym zadaniem MALT jest synteza wydzielniczej formy IgA oraz udział w zjawiskach tolerancji Limfocyty T CD4+ (indukcyjno-wspomagające) z koekspresją receptora dla IL-2 – CD25+ oraz z cytoplazmatyczną ekspresją receptorów dla IL-4 i IL-5, odgrywają centralną rolę w mechanizmach regulacyjnych zarówno komórkowej, jak i humoralnej komponenty układu immunologicznego. Wyróżniono subpupulacje grasiczo-zależnych, pomocniczych limfocytów CD4+, które określono jako komórki Th1 (wytwarzające IL-2 i IFNγ oraz jako komórki Th2 (wytwarzające IL-4 i IL-10). Limfocyty T CD8+ są komórkami, głównie cytotoksycznymi i jako takie mogą wchodzić w interakcje praktycznie ze wszystkimi jądrzastymi komórkami gospodarza wykazującymi ,ekspresję antygenów pochodzenia endogennego. Z kolei komórki Tregs charakteryzuje obecność swoistych receptorów takich jak CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen-4), GITR (glucocorticoid-induced TNF receptor) czy LAG-3 (lymphocyte activation gene-3). Przedstawione mechanizmy obecne są w przewlekłym zapaleniu nosa i zatok obocznych nosa i kształtują obraz kliniczny.

Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie, limfocyty T, NALT