`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
151-154

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Antimalarial chemoprophylaxis for travellers


Korzeniewski K1, Pokorna-Kałwak D2.

1Department of Epidemiology and Tropical Medicine, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland; 2Department Family Medicine, Medical University, Wrocław, Poland

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 151

Travel to hot climate countries in Asia, Africa and South America has become increasingly popular in recent years. Destinations where malaria is endemic are also growing in popularity among tourists. Malaria, a parasitic disease transmitted by mosquitoes, is a major health issue both among the local populations as well as among immigrants and tourists. In the developed countries of North America and Europe there are practically no reports of the indigenous cases, however, thousands of cases are imported into these countries from endemic regions, mainly from the countries with tropical or subtropical climate. A certain number of malaria cases have also been reported in Poland, these cases are usually travel-related and exported from Africa or Asia. The risk for developing the disease depends on the destination as well as the compliance (or non-compliance) with antimalarial chemoprophylaxis. The article provides information on prophylactic measures which may prevent the export of malaria to the traveller’s home country.

Key words: travel medicine, health prevention, malaria

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna dla podróżujących


Korzeniewski K1, Pokorna-Kałwak D2.

1Katedra Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska; 2Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 151

Na całym świecie z każdym rokiem zwiększeniu ulega liczba podróżujących do krajów strefy klimatu gorącego w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Turyści coraz częściej podróżują do rejonów endemicznego występowania malarii, choroby pasożytniczej przenoszonej przez komary, która jest częstym problemem zdrowotnym zarówno lokalnej populacji, jak i ludności napływowej. Kraje wysoko rozwinięte Ameryki Północnej i Europy są z reguły wolne od zarażeń autochtonicznych, niemniej jednak obserwuje się tysiące przypadków importowanych, głównie ze strefy międzyzwrotnikowej. Również w Polsce notowane są zachorowania na malarię, zazwyczaj przywleczone przez turystów powracających z Afryki i Azji. Ryzyko zachorowań jest uzależnione od miejsca pobytu oraz przyjmowania bądź odrzucenia chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej. W pracy przedstawiono informacje na temat działań profilaktycznych mogących zapobiec importowaniu zarażeń do kraju macierzystego.

Słowa kluczowe: medycyna podróży, profilaktyka zdrowotna, malaria