`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
155-158

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Depressive disorders in the elderly


Dudek-Kowalczyk M.

Center of Culture in Piaseczno

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 155

A high percentage of mental disorders can be observed among the elderly population. The most common disorders of older age, in addition to dementia, are affective disorders, including depression. The prevalence of this phenomenon is associated with the presence of various factors affecting the appearance of this disorder. Depression is a huge diagnostic challenge due to the different course of the disease in elderly people compared to younger patients. There is the specific picture of this disorder as well as the severity of his symptoms. The specificity of depressive disorders in the elderly is not only due to the presence of additional symptoms of the disease, but above all to the intensification of its characteristic symptoms. It should be noted that there are many factors that affect the development of depressive disorders in the elderly. The etiological factors of depression include: biological, social and psychological factors. Many of these factors matters a significant role only among the elderly population compared to other age groups.

Key words: depression, elderly people, diagnosis, etiology

Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku

Dudek-Kowalczyk M.

Centrum Kultury w Piasecznie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 155

Wśród populacji osób w podeszłym wieku można zaobserwować duży odsetek występowania zaburzeń psychicznych. Najpowszechniejszymi zaburzeniami starszego wieku, obok chorób otępiennych, są zaburzenia afektywne, w tym depresja. Powszechność tego zjawiska związana jest z obecnością różnych czynników wpływających na pojawianie się tego zaburzenia. Depresja stanowi ogromne wyzwanie diagnostyczne w związku z odmiennym przebiegiem choroby u osób starszych w porównaniu z młodszymi pacjentami. Specyficzny pozostaje obraz tego zaburzenia jak i nasilenie objawów. Specyfika zaburzeń depresyjnych u osób starszych nie wynika tylko z występowania dodatkowych objawów choroby, ale przede wszystkim z nasilenia dolegliwości dla niej charakterystycznych. Należy zwrócić uwagę, że istnieje wiele czynników mających wpływ na rozwój zaburzeń depresyjnych u osób starszych. Wśród czynników etiologicznych depresji można wyróżnić: czynniki biologiczne, społeczne oraz psychologiczne. Wiele z tych czynników odgrywa istotną rolę wyłącznie wśród populacji osób starszych w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi.

Słowa kluczowe: depresja, osoby starsze, rozpoznanie, etiologia