`

SPIS TREŚCI 2019, Tom 25, Nr 4 / CONTENTS 2019, Vol. 25, No. 4


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
159-166

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Criteria for diagnosing occupational disease


Matkowska A.

Poviat Sanitary and Epidemiological Station in Piaseczno

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 159

The impact of harmful chemical, physical, biological, sensitizing, carcinogenic factors and the way work is performed is referred to as occupational exposure. Occupational diseases are the result of a harmful working environment. The first ever mention of a victim of silica-containing dust comes from Egypt from around 2000 B.C. In turn, lead colic was first described by Hippocrates in 370 BC. in those using lead white and lead oxide in cosmetic dyes. Currently, the list of diseases recognized as occupational is specified in the Regulation of the Council of Ministers of June 30, 2009. This list meets the criteria adopted by international groups of experts in the field of occupational medicine and takes into account the recommendations of the European Union and the International Labor Organization. Particular attention is currently focused on reports of carcinogenic effects of specific factors or technological processes in order to limit the effects of their action in the workplace.

Key words: occupational disease, classification, harmful factors

Kryteria rozpoznawania choroby zawodowej

Matkowska A.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie

International Review of Medical Practice, 2019; Vol. 25, No. 4, 159

Wpływ czynników szkodliwych chemicznych, fizycznych, biologicznych, uczulających, rakotwórczych oraz sposób wykonywania pracy określa się mianem narażenia zawodowego. Skutkiem działania szkodliwego środowiska pracy są choroby zawodowe. Pierwsza w historii wzmianka o ofierze działania pyłu zawierającego krzemionkę pochodzi z Egiptu z ok. 2000 roku p.n.e. Z kolei kolka ołowicza została po raz pierwszy opisana przez Hipokratesa w 370 roku p.n.e. u wykorzystujących biel ołowianą i tlenek ołowiu w barwikach kosmetycznych. Obecnie lista chorób uznanych za zawodowe jest określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 roku. Wykaz ten odpowiada kryteriom przyjętym przez międzynarodowe gremia ekspertów w dziedzinie medycyny pracy i uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szczególną uwagę skupia się aktualnie na doniesieniach o rakotwórczym działaniu określonych czynników lub procesów technologicznych, w celu ograniczenia skutków ich działania w miejscu pracy.

Słowa kluczowe: choroba zawodowa, klasyfikacja, czynniki szkodliwe