SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
007-011

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Current Corona virus threat – 2019-nCoV


Płusa T.

Medical Faculty of Lazarski University in Warsaw

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 007

In December 2019, the new 2019-nCoV coronavirus caused fatal illnesses in China in Wuhan. The disease was called COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). The new virus strain is phylogenetically similar to SARS-CoV and can be transmitted by horseshoe bats. However, the interaction of the receptor binding domain (RBD) of the virus glycoprotein spike with the host receptor, which is the angiotensin converting enzyme (ACE-2), may cause snakes, turtles and pangolins to become an intermediate link in the spread of infection on people. In addition, the virus has tropism to human respiratory tract epithelial cells. The virus incubation period lasts from 2-4 to 21 days. The main symptoms of infection are fever (98%), cough (76%), shortness of breath (55%), muscle pain and fatigue (44%). In the next step, severe pneumonia and acute respiratory distress syndrome (ARDS) occur. Diagnosis of infection boils down to detecting the most stable sections of the virus – nucleocapsid (N) and envelope (E) genes. In clinical evaluation, the most useful is chest computer examination, which illustrates the degree of pulmonary parenchymal involvement. Isolation and prevention are the main steps to reduce the spread of 2019-nCoV infection. Preparations with previously demonstrated antiviral activity are used in the treatment, including interferon-alpha, lopinavir-ritonavir, ribavirin and fabiravirin, remdesivir, chloroquine, as well as Chinese medicine preparation – ShuFengJieDu and Lianhuaqingwen. By 04/03/2020, 93,090 people in 76 countries were suffering from COVID-19, and 2,984 people in China and 214 in other countries had died.

Key words: COVID-19, pathomechanism, recognition, management

Aktualne zagrożenie wirusem Corona – 2019-nCoV

Płusa T.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 007

W grudniu 2019 r. nowy koronawirus 2019-nCoV spowodował w Chinach w miejscowości Wuhan lawinę śmiertelnych zachorowań. Chorobę nazwano COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Nowy szczep wirusa jest filogenetycznie zbliżony do SARS-CoV i może być przenoszony przez nietoperze podkowiaste. Jedknakże interakcja receptora wiążącego domenę (RBD – receptor binding domain) kolca glikoproteinowego wirusa z receptorem gospodarza, którym jest enzym konwertujący angiotenzynę (ACE-2), może powodować, że węże, żółwie i pangoliny (łuskowce) stają się ogniwem pośrednim w rozszerzaniu się zakażenia na ludzi. Ponadto wirus wykazuje tropizm do komórek ludzkiego nabłonka dróg oddechowych. Okres wylęgania wirusa trwa od 2-4 do 21 dni. Głównym objawem zakażenia jest gorączka (u 98%), kaszel (u 76%), duszność (u 55%), bóle mięśni i zmęczenie (u 44%). W dalszej kolejności dochodzi do ciężkiego zapalenia płuc i zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – acute respiratory distress syndrome). Rozpoznawanie zakażenia sprowadza się do wykrycia najstabilniejszych odcinków wirusa – genów nukleokapsydu (N) i otoczki (E). W ocenie klinicznej najbardziej przydatne jest badanie komputerowe klatki piersiowej, które obrazuje stopień zajęcia miąższu płucnego. Izolacja i prewencja stanowią główne postępowanie, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia 2019-nCoV. W leczeniu stosuje się preparaty o wykazanym uprzednio działaniu przeciwwirusowym, a w tym interferon-alfa, lopinavir-ritonavir, ribavirynę i fabiravirynę, remdesivir, chlorochinę, a także leki medycyny chińskiej – ShuFengJieDu i Lianhuaqingwen. Do 04.03.2020 r. zachorowało 93 090 osób w 76 krajach na COVID-19, a zmarło 2984 osób w Chinach i 214 w innych krajach.

Słowa kluczowe: COVID-19, patomechanizm, rozpoznawanie, postępowanie