SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
012-017

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Contemporary problem of asbestos threat


Matkowska A1, Płusa T2.

1Poviat Sanitary and Epidemiological Station in Piaseczno, Poland; 2Medical Faculty of Lazarski University of Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 012

In Poland, the basis for health protection in the work environment is to define the values of the highest allowable concentrations or intensities of harmful agents. 819 substances and 5 technological processes were identified as carcinogenic or mutagenic. Asbestos, as a fibrous variety of about 150 minerals, has also been included on this list. It is characterized by high tensile strength and resistance to chemical and physical factors. The technical classification of asbestos was developed taking into account the length and diameter of the fiber bundles – from 100 mm to nanometers. There are proper asbestos (serpentine and amphibol) and asbestos-like minerals (sepiolite, fibrous talc, fibrous serpentinite). All inhaled into the respiratory system are carcinogenic, posing a significant threat to human health. Mesotheliomas are considered specific for exposure to asbestos dust. They are located in the pleura, peritoneum, pericardium and testicle sheaths. In Poland, the Institute of Occupational Medicine prof. Jerzy Nofer in Łódź is the only scientific institution in the country dealing comprehensively with the problem of asbestos harmful effects on living organisms.

Key words: asbestos, mesothelioma

Współczesny problem zagrożenia azbestem

Matkowska A1, Płusa T2.

1Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie; 2Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 012

W Polsce podstawą ochrony zdrowia w środowisku pracy jest zdefiniowanie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych. Za rakotwórcze lub mutagenne uznano 819 substancji i 5 procesów technologicznych. Azbest, jako włóknista odmiana około 150 minerałów, został także umieszczony na tej liście. Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością na rozciąganie i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Techniczną klasyfikację azbestów opracowano, biorąc pod uwagę długość i średnicę wiązek włókien – od 100 mm do nanometrów. Wyróżnia się azbesty właściwe (serpentynowe i amfibolowe) oraz minerały azbestopodobne (sepiolit, talk włóknisty, serpentynit włóknisty). Wszystkie inhalowane do układu oddechowego mają działanie rakotwórcze, stanowiąc istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Międzybłoniaki uznane są za nowotwory swoiste dla narażenia na pył azbestu. Umiejscawiają się one w opłucnej, otrzewnej, osierdziu i osłonkach jądra. W Polsce Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi jest jedyną w kraju placówką naukową zajmującą się kompleksowo problemem szkodliwego działania azbestu na organizm żywy.

Słowa kluczowe: azbest, międzybłoniak opłucnej