SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
023-028

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Bacterial biofilm in prosthetic infections


Płusa T1, Baranowski P2, Szymczak Z2, Baranowska A2, Konieczny R2, Krawczyk J2.

1Medical Faculty of the Lazarski University in Warsaw, Poland; 2Department of Neurorthopedics, Mazovian Center of Rehabilitation STOCER, Konstancin-Jeziorna, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 023

The structure and functions of the bacterial biofilm indicate that it is one of the most common life forms on earth. The quorum sensing (QS) biofilm system is a mechanism by which bacteria regulate the biofilm formation process. This bacterial structure significantly limits the effectiveness of antibiotic therapy. This is particularly important for knee and hip replacements. The main biofilm forming pathogen is Staphylococcus aureus, which leads to the septic implant loosening and the need for revision operation. Covering the surface of the endoprostheses with antibiotics and special structures that hinder bacterial adhesion, as well as the introduction of nanoparticles, is another step in controlling bacterial biofilm in orthopedics.

Key words: biofilm, natural QS inhibitors, antibiotics, bacterial resistance

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Biofilm bakteryjny w zakażeniach po wszczepieniu protez


Płusa T1, Baranowski P2, Szymczak Z2, Baranowska A2, Konieczny R2, Krawczyk J2.

1Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie;2Oddział Neuroortopedii, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 023

Budowa i funkcje biofilmu bakteryjnego wskazują, że jest on jedną z najbardziej rozpowszechnionych form życia na ziemi. Układ quorum sensing (QS) biofilmu jest mechanizmem, za pośrednictwem którego bakterie regulują proces jego tworzenia. Taka struktura bakteryjna w znacznym stopniu ogranicza skuteczność stosowanej antybiotykoterapii. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do wszczepianych protez stawu kolanowego i biodrowego. Głównym patogenem tworzącym biofilm jest Staphylococcus aureus, który doprowadza do septycznego obluzowania implantów i konieczności podejmowania działań rewizyjnych. Pokrywanie powierzchni protez antybiotykami i specjalnymi strukturami, które utrudniają adhezję bakterii, a także wprowadzanie nanocząsteczek stanowi kolejny krok w kontrolowaniu biofilmu bakteryjnego w ortopedii.

Słowa kluczowe: biofilm, naturalne inhibitory QS, antybiotyki, oporność bakteryjna