SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
029-035

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

Przeciwzapalne działanie propolisu


Płusa T1, Peszke J2.

1Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie; 2Decont Sp. z o.o., Ryki

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 029

Propolis ma tyle lat co miód. Głównym źródłem propolisu są pyłki topoli, wierzby, brzozy, olchy, buku i kasztanowca. Naturalny propolis jest mieszanką co najmniej 2000 składników, z których większość wykazuje aktywność biologiczną. Około 50% składu propolisu stanowią żywice pochodzenia roślinnego, 30% woski, 10% oleje i 5% pyłki. Wielokierunkowe działanie propolisu jest korzystne dla ludzi w kontrolowaniu wielu procesów patologicznych i zagrożeń zakaźnych. Właściwości przeciwbakteryjne propolisu są jego podstawową cechą biologiczną i uzasadniają jego stosowanie przez ludzi od czasów starożytnych w leczeniu zakażeń. Obecnie wiadomo, że propolis ma wpływ na przepuszczalność błony komórkowej drobnoustrojów, zakłócenie jej ciągłości, produkcję trifosforanu adenozyny (ATP) i zmniejsza mobilność bakterii. Działanie immunomodulujące propolisu wyraża się poprzez stymulowanie aktywności makrofagów, a także zwiększenie stosunku limfocytów CD4/CD8. Skuteczność przeciwzapalna propolisu stwierdzana jest poprzez zmniejszenie liczby neutrofilów i makrofagów w miejscu trwającego procesu zapalnego, co sprzyja gojeniu ran pooperacyjnych i pourazowych. Zaobserwowano, że propolis zwiększa składniki macierzy pozakomórkowej (ECM) podczas początkowej fazy naprawy rany. Ten biologiczny wpływ propolisu wiąże się z jego zdolnością do stymulowania ekspresji transformującego czynnika wzrostu β (TGF-β), który uczestniczy we wczesnych fazach naprawy rany. Ponieważ propolis przyspiesza regenerację tkanek i gojenie się ran, staje się skutecznym narzędziem w chirurgii.

Słowa kluczowe: propolis, działanie przeciwzapalne, immunomodulujące, przeciwbakteryjne

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Anti-inflammatory effects of propolis


Płusa T1, Peszke J2.

1Medical Faculty of Lazarski University in Warsaw; 2Decont Sp. z o.o., Ryki, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 029

Propolis is as old as honey. The main source of propolis are poplar, willow, birch, alder, beech and chestnut pollen. Natural propolis is a mixture of at least 2,000 ingredients, most of which have biological activity. About 50% of the composition of propolis are resins of plant origin, 30% wax, 10% oils and 5% pollen. The multidirectional action of propolis is beneficial to humans in controlling many pathological processes and infectious threats. Antibacterial properties of propolis are its basic biological feature, which has been known by people and has been used since ancient times in the treatment of infections. Now it is known that propolis has an effect on the permeability of the microbial cell membrane, disruption of its continuity, production of adenosine triphosphate (ATP) and reduces bacterial mobility. The immunomodulatory effect of propolis is expressed by stimulating interaction on macrophage activity, as well as by increasing the CD4/CD8 ratio of lymphocytes. The antiinflammatory effectiveness of propolis is expressed by reducing the number of neutrophils and macrophages at the site of the ongoing inflammatory process, which promotes healing of postoperative and post-traumatic wounds. It was observed that propolis increases the extracellular matrix (ECM) components during the initial phase of wound repair. This biological effect of propolis is associated with its ability to stimulate the expression of transforming growth factor-β (TGF-β) that participates in the early phases of wound repair. Because propolis accelerats tissue regeneration and wound healing, it makes it an effective tool in surgery.

Key words: propolis, anti-inflammatory, immunomodulatory, anti-bacterial effects