SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 1 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 1


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
042-047

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN ENGLISH.

FED method in treatment of idiopathic scolioses


Trzcińska S1, Nowak Z2.

1The Orthopaedic-Rehabilitation Centre for Children and Youth, Mazowieckie Rehabilitation Centre STOCER, Konstancin-Jeziorna; 2Institute of Physiotherapy and Health Science, Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Katowice

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 042

Idiopathic scoliosis (IS) is one of the most difficult problems of contemporary orthopaedics and physiotherapy. A tendency for progression of scoliosis, and failure of many conservative treatment methods stimulated a search for new and more effective methods which will not only stop a progress of the deformation, but actually correct it. The FED method was created by Professor Santos Sastre Fernandez from the University of Barcelona. It is described as a threedimensional stabilisation of the spine with its simultaneous extension and derotation. It is a relatively new but promising method used for conservative treatment of IS. In Poland, it has been used since 2010. The elementary components of the FED method include the functional examination of a patient and an analysis of radiological images, physical preparation (electrostimulation and thermotherapy) of the patient, therapy in a special FED device, and analytic kinesiotherapy. The treatment method proposed by Professor Sastre is based mainly on the use of a special device, which enables corrective forces to act at a level of the scoliotic curve. The force intensity is controlled by an innovative computer programme, which can also be used for recording of all treatment variables. These forces focus on stabilising, stretching and derotation of the spine. The FED method was created for treatment of scolioses and round back in children, youth and adults. It was developed on a basis of long-term thorough evaluations and analyses.

Key words: FED method, idiopathic scoliosis, scoliosis treatment

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych


Trzcińska S1, Nowak Z2.

1Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, Konstancin-Jeziorna; 2Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 1, 042

Skolioza idiopatyczna (SI) jest jednym z najtrudniejszych problemów współczesnej ortopedii i fizjoterapii. Tendencja do progresji skolioz oraz zawodność wielu sposobów leczenia zachowawczego spowodowały, że zaczęto poszukiwać nowych i skuteczniejszych metod, które nie tylko zatrzymałyby pogłębianie się deformacji, ale także spowodowałyby jej korekcję. Metoda FED została stworzona przez prof. Santosa Sastre Fernandeza z Uniwersytetu w Barcelonie. Określa się ją jako trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i derotacji. Metoda jest stosunkowo młodym, lecz dobrze prognozującym sposobem stosowanym w leczeniu zachowawczym SI, w Polsce od 2010 roku. Do zasadniczych elementów składowych metody FED należą: badanie chorego i analiza zdjęcia radiologicznego, przygotowanie fizykalne chorego (elektrostymulacja oraz termoterapia), terapia w urządzeniu FED oraz kinezyterapia analityczna. Sposób leczenia zaproponowany przez prof. Sastre bazuje głównie na zastosowaniu urządzenia, które pozwala siłom korekcyjnym oddziaływać na poziomie skrzywienia. Natężenie siły kontrolowane jest przez nowatorski program komputerowy, który pozwala rejestrować wszystkie zmienne leczenia. Siły te skupiają się na ustabilizowaniu, rozciągnięciu i derotacji kręgosłupa. Metoda FED została stworzona do leczenia skolioz i pleców okrągłych u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Została opracowana na podstawie długoletnich, wnikliwych ocen i analiz.

Słowa kluczowe: metoda FED, skolioza idiopatyczna, leczenie skolioz