`

SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
055-060

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Who is most at risk of developing COVID-19?


Płusa T.

Medical Faculty of Lazarski University, Warsaw, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 055

The COVID-19 mortality rate specified by the Chinese Center for Disease Control and Prevention is 2.3% and the incidence rate is 10.5%, depending on the region. Comorbidities and all types of immune deficiencies were suggested as responsible for increased mortality. The potential role in the development of COVID-19 the angiotensin converting enzyme 2 (ACE-2), which is a surface receptor in most human cells and participates in the first phase of infection, binding the protein S of the glycoprotein spike SARSCoV- 2 was also pointed out. The analyzes of COVID-19 patients from 169 hospitals over the world the impact of the age of patients on the disease, expressed as a mortality rate of 10.0% in the group of patients over 65 years of age compared to 4.9% in the younger group. It was also shown that Caucasian patients were the most likely to die, and women were less likely to be ill than men. Among those who died in COVID-19, hyperlipidemia was found in 35.0%, hypertension in 25.2%, coronary heart disease in 20.0%, diabetes in 18.8%, and 16.1% of smoking in the past. It has not been confirmed that ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers (ARBs) increase the risk of illness and death in patients with COVID-19. Another study documented the usefulness of administering glycopyronium, formoterol and budesonide in inhibiting coronavirus replication in nasal and tracheal epithelial cells, indicating their protective efficacy against SARS-CoV-19 infection in patients with chronic obstructive lubg diseases. In current world statistics, Poland ranks 31th in terms of the number of COVID-19 patients.

Key words: COVID-19, comorbidities, mortality, risk of illness

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Kto jest najbardziej zagrożony zachorowaniem na COVID-19?


Płusa T.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 055

Umieralność w przebiegu COVID-19 określona przez Chinese Center for Disease Control and Prevention wynosi 2,3%, a zachorowalność 10,5%, w zależności od regionu. Za zwiększoną umieralność uczyniono choroby współistniejące oraz wszelkiego typu niedobory immunologiczne. Wskazywano także na potencjalną rolę w rozwoju COVID-19 enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE-2 – angiotensyn converting enzyme 2), który jest powierzchniowym receptorem w większości komórek ludzkich i uczestniczy w pierwszej fazie zakażenia, wiążąc białko S kolca glikoproteinowego wirusa SARS-CoV-2. W dokonanych analizach chorych na COVID-19 ze 169 szpitali na świecie potwierdzono wpływ wieku chorych na zachorowanie, wyrażony wskaźnikiem umieralności 10,0% w grupie chorych powyżej 65 r. życia w stosunku do 4,9% w grupie młodszych. Wykazano także, że chorzy rasy białej byli najbardziej zagrożeni zgonem, a kobiety rzadziej chorowały niż mężczyźni. Wśród zmarłych w przebiegu COVID-19 hiperlipidemię stwierdzono u 35,0%, nadciśnienie u 25,2%, chorobę niedokrwienną serca u 20,0%, cukrzycę u 18,8% oraz fakt palenia tytoniu w przeszłości u 16,1%. Nie potwierdzono, że inhibitory ACE i blokery receptora angiotensyny (ARBs – angiotensyn-receptor blockers) zwiększają ryzyko zachorowania i zgonu u chorych na COVID-19. W innym badaniu udokumentowano przydatność podawania glikopyronium, formoterolu i budezonidu w hamowaniu replikacji koronawirusa w komórkach nabłonka nosa i tchawicy, co wskazuje ich ochronne działanie przed zakażeniem SARS-CoV-19 u chorych z przewlekłymi chorobami obturacyjnymi płuc. W aktualnych statystykach światowych Polska zajmuje 31 miejsce pod względem liczby chorych na COVID-19.

Słowa kluczowe: COVID-19, choroby współistniejące, umieralność, ryzyko zachorowania