SPIS TREŚCI 2020, Tom 26, Nr 2 / CONTENTS 2020, Vol. 26, No. 2


strony / pages ENGLISH POLISH kup artykuł / buy article
061-071

SUMMARY IN POLISH & ENGLISH. FULL ARTICLE ONLY IN POLISH.

Possible ways to counteract a cytokine storm – one of the causes of mortality in SARS-CoV-2 infection

Peszke J, Szymański J.

Decont sp. z o.o., Ryki, Poland

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 061

The paper presents the causes of the so-called „cytokine storm” caused by environmental factors and its effects on the human body. It also presents the mechanism of action of the immune system and the possible targets of pharmaceuticals and natural substances to counteract this phenomena.

Key words: cytokines, SARS-CoV-2

STRESZCZENIE PRACY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM. PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM.

Możliwe sposoby przeciwdziałania burzy cytokinowej – jednej z przyczyn umieralności w zakażeniu SARS-CoV-2

Peszke J, Szymański J.

Decont sp. z o.o., Ryki

International Review of Medical Practice, 2020; Vol. 26, No. 2, 061

W pracy przedstawiono przyczyny powstawania tzw. „burzy cytokinowej” wywołanej czynnikami środowiskowymi oraz jej skutki dla organizmu człowieka. Omówiono również mechanizm działania układu immunologicznego i możliwe cele działania farmaceutyków oraz substancji naturalnych mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Słowa kluczowe: cytokiny, SARS-CoV-2